Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Indeks treści GRI

Wskaźniki podstawowe

Profil organizacji Link
GRI 102-1 Nazwa organizacji Dane kontaktowe
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i usługi Nasza oferta
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Dane kontaktowe
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Nasz model biznesowy
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Struktura Grupy Kapitałowej ENEA
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację Nasz model biznesowy
GRI 102-7 Skala działalności Nasz model biznesowy
GRI 102-8 Informacje o Pracownikach oraz innych osobach świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw Łańcuch dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości O raporcie
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Członkostwo w organizacjach
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
Etyka
GRI 102-16 Wartości, zasady, kodeks etyki, standardy i normy zachowania Kultura organizacyjna
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzoru organizacji wraz w komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Władze Grupy ENEA
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację Relacje z otoczeniem
GRI 102-41 Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy Zasady pracy
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Relacje z otoczeniem
GRI 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy Relacje z otoczeniem
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez Interesariuszy O raporcie
Raportowanie
GRI 102-45 Podmioty ujęte w raporcie O raporcie
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu O raporcie
GRI 102-47 Istotne tematy zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu O raporcie
GRI 102-48 Zmiany i korekty w stosunku do poprzedniego raportu O raporcie
GRI 102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu O raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania O raporcie
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu O raporcie
GRI 102-52 Cykl raportowania O raporcie
GRI 102-53 Osoba do kontaktu Dane kontaktowe
GRI 102-54 Oświadczenie o raportowaniu zgodnie ze standardem GRI O raporcie
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu O raporcie

Aspekty ekonomiczne

Przychody, koszty, płatności na rzecz państwa i uzyskana od niego pomoc finansowa Link
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
Aktywności podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Kultura organizacyjna
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Kultura organizacyjna
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Kultura organizacyjna
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Kultura organizacyjna
Zapobieganie naruszeniom zasad wolnej konkurencji i praktykom monopolistycznym
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Odpowiedzialna sprzedaż
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialna sprzedaż
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialna sprzedaż
GRI 206-1 Podjęte wobec organizacji kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, zmów i praktyk monopolistycznych Odpowiedzialna sprzedaż
Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego
GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
Wskaźnik własny 1 Liczba Punktów Poboru Energii, tj. liczba Klientów segmentu Obrót Nasz model biznesowy
Wskaźnik własny 2 Zainstalowane moce wytwórcze Nasz model biznesowy

Aspekty środowiskowe

Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały Link
GRI 301-1 Materiały i surowce wykorzystywane do produkcji i pakowania

Gospodarka surowcami i materiałami

Gospodarka odpadami
GRI 306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami
GRI 306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Gospodarka surowcami i materiałami
GRI 306-3 Wytworzone odpady Gospodarka surowcami i materiałami
Zużycie energii, sposoby jego redukcji i zmniejszanie wymagań energetycznych produktów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji Działania na rzecz efektywności energetycznej
Wskaźnik własny 8 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii i wzrostu efektywności energetycznej
Wskaźnik własny 32 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej Działania na rzecz efektywności energetycznej
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ograniczanie emisji CO2
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ograniczanie emisji CO2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ograniczanie emisji CO2
Wskaźnik własny 24 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych Ograniczanie emisji CO2
Pobór i zużycie wody, jej ponowne wykorzystanie, informacje na temat odprowadzanych ścieków
GRI 303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Oddziaływania środowiskowe Grupy ENEA
GRI 303-3 Pobór wody Gospodarka surowcami i materiałami
Wpływ na różnorodność biologiczną oraz krajobraz
GRI 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem różnorodności biologicznej znajdujących się poza obszarami chronionymi Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
GRI 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ograniczanie emisji CO2
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ograniczanie emisji CO2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ograniczanie emisji CO2
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) Ograniczanie emisji CO2
GRI 305-2 Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Ograniczanie emisji CO2
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Ograniczanie emisji CO2
GRI 305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i inne znaczące emisje do powietrza Zarządzanie pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi
Wskaźnik własny 25 Lista kluczowych inwestycji, które wpływają na zmniejszenie poziomu emisji
Wskaźnik sektorowy EU5 Ilość przyznanych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 Ograniczanie emisji CO2
Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ryzyka i szanse związane z klimatem
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ryzyka i szanse związane z klimatem
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ryzyka i szanse związane z klimatem
GRI 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Ryzyka i szanse związane z klimatem
Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
Wskaźnik własny 22 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2021 r.
Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko

Aspekty społeczne

Ocena dostawców pod kątem praktyk zatrudnienia, kwestii społecznych i poszanowania praw człowieka Link
GRI 414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali sprawdzeni pod kątem spełniania kryteriów społecznych Zasady współpracy z dostawcami
Relacje ze wspólnotami lokalnymi
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Oddziaływania środowiskowe Grupy ENEA
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Oddziaływania środowiskowe Grupy ENEA
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Oddziaływania środowiskowe Grupy ENEA
GRI 413-2 Działania mające znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne Oddziaływania środowiskowe Grupy ENEA
Działalność charytatywna
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Wskaźnik własny 30 Łączna wartość przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych Zaangażowanie społeczne Grupy ENEA w 2021 r.
Wskaźnik własny 31 Inicjatywy wspierające społeczeństwo Zaangażowanie społeczne Grupy ENEA w 2021 r.

Aspekty pracownicze

Zatrudnienie w firmie Link
GRI 401-1 Nowi Pracownicy i odejścia z firmy Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-4 Udział Pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-5 Szkolenia dla Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla Pracowników Programy promocji zdrowia
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo działalności powiązanych Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-9 Urazy związane z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik własny 14 Przykłady działań i rozwiązań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy i edukacji Pracowników w tym zakresie Bezpieczeństwo i higiena pracy
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk (w tym do zarządu), równe wynagradzanie mężczyzn i kobiet
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
GRI 405-1 Różnorodność ciał zarządzających i kadry pracowniczej
GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Kultura organizacyjna
Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi
Wskaźnik własny 29 Lista szkół i uczelni, z którymi firma współpracuje w zakresie szkolenia zawodowego Wkład w społeczeństwo

Aspekty dotyczące odpowiedzialności za produkty i usługi

Odpowiedzialny marketing oraz informowanie o produktach i usługach Link
GRI 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej Relacje z klientami
Zachowanie poufności w relacjach z Klientami, działania zapobiegające utracie danych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Relacje z klientami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Relacje z klientami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Relacje z klientami
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności Klienta i utraty danych Klientów Relacje z klientami
Wskaźnik własny 10 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Relacje z klientami
Działania na rzecz satysfakcji Klientów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Relacje z klientami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Relacje z klientami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Relacje z klientami
Wskaźnik własny 11 Nowe kanały komunikacji z Klientami Relacje z klientami
Wskaźnik własny 12 Poziom satysfakcji Klientów – przykłady badań opinii Klientów i ich wyniki Relacje z klientami
Wskaźnik własny 13 Główne działania na rzecz satysfakcji Klientów i zapewniania ciągłości dostarczania usług Relacje z klientami
Wskaźnik własny 33 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje bezpośrednio lub pośrednio zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej Relacje z klientami
Wskaźnik sektorowy EU28 Częstość przerw w dostawie energii (SAIFI) Relacje z klientami
Wskaźnik sektorowy EU29 Średni czas trwania przerw w dostawie energii (SAIDI) Relacje z klientami

Wyniki wyszukiwania