Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Słownik

 

Skrót/pojęcie Pełna nazwa/wyjaśnienie
BAT Best Available Techniques – najlepsze dostępne techniki, dokument formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazujący poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami
BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
CAPEX Capital expenditures – nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do korzystania ze składnika aktywów
CDS (ang. Clean dark spread) Różnica pomiędzy osiągniętymi ceną ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej, a kosztami zmiennymi dotyczącymi wytworzenia tej energii (jednostkowy koszt CO2 i jednostkowy koszt węgla z transportem).
CO2 Dwutlenek węgla
Compliance Zapewnianie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi
CSR (ang. Corporate Social Responsibility) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach
Derogacja Uchylenie części normy prawnej, np. standardu emisyjnego, z zastąpieniem lub bez zastąpienia jej nową
Dyrektywa IED  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Zaostrza ona standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania
EBITDA Zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych
Eksploatacja węgla metodą na zawał Metoda eksploatacji węgla polegająca na wymuszeniu, za pomocą środków strzałowych, zawalenia się stropu wyrobiska w celu wypełnienia się go surowcem znajdującym się nad pustą przestrzenią.
ESG Czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym
EUA EU Emission Allowance – uprawnienie do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
Europejski System Handlu Emisjami EU ETS Europejski system wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych
FDIR (ang. Faul Detection, Isolation, Restoration) System umożliwiający automatyczne wykrywanie awarii, wyizolowanie miejsca uszkodzenia i przywrócenie zasilania
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) Koncepcja, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce pozostają w gospodarce tak długo, jak to możliwe, a odpady, jeżeli już powstaną, są traktowane jako surowce wtórne.
GWh Gigawatogodzina
HCl Chlorowodór
HF Fluorowodór
Hg Rtęć
HR Human resources – Zasoby ludzkie
Interesariusz Osoba lub grupa osób zainteresowana decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy, na kogo ona wpływa
Internet rzeczy Koncepcja, zgodnie z którą różnego rodzaju przedmioty, m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze, mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Celem realizacji tej idei jest tworzenie inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów zdrowia czy związanych z życiem codziennym
IOS Instalacja odsiarczania spalin oraz redukcji metali ciężkich
IT (ang. information technology) Technika informatyczna. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji
Kogeneracja Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni
LED Diody elektroluminescencyjne
Łańcuch dostaw Sekwencja działań lub stron dostarczających produkty lub usługi dla organizacji
Łańcuch wartości Sekwencja działań podejmowanych przez firmę, aby opracować, wytworzyć, sprzedać i dostarczyć produkt lub usługę,
a następnie świadczyć usługi posprzedażowe
Mg Megagram, inaczej tona
Miał węglowy Węgiel kamienny o ziarnach o wielkości od 0 do 20 mm
Mobbing Prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy
MWe Megawat mocy elektrycznej
MWh Megawatogodzina (1 GWh = 1.000 MWh)
MWt Megawat mocy cieplnej
NH3 Amoniak
Nm3  Normalny metr sześcienny gazu, tj. liczba m3, jakie zająłby gaz w warunkach normalnych
nn Sieć niskiego napięcia, dostarczająca indywidualnym odbiorcom prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V
NOx Tlenki azotu
Operator systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jednoosobowa spółka Skarbu Państwa będąca właścicielem sieci najwyższych napięć, a więc operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego
OPEX Operating expenditures –wydatki związane z utrzymaniem produktu, biznesu czy systemu.
Origination Działalność ENEA Trading polegająca na rozwoju działalności z zakresu handlu hurtowego o produkty niestandardowe, tj. wypracowywaniu przychodu w oparciu m.in. o umowy sprzedaży energii elektrycznej, które ENEA Trading zawiera
z wytwórcami energii elektrycznej w instalacjach OZE (nabywana przez ENEA Trading energia elektryczna jest dalej sprzedawana na rynku hurtowym energii elektrycznej, przede wszystkim na rynku giełdowym).
OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSDn Operator Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową OSP
OSP Operator Systemu Przesyłowego
OZE Odnawialne źródła energii
Prop – Trading Działalność ENEA Trading polegająca na wypracowywaniu zysku w oparciu o obrót na własny rachunek kontraktami na rynkach giełdowych.
Prosument Osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji,
a jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej
PV Fotowoltaika
PUODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Rada pracowników Organ reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez Ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550). Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ten nie dotyczy m.in. pracodawców objętych zakresem ustawy, którzy do 24 maja 2006 r. zawarli z przedstawicielami pracowników porozumienie gwarantujące warunki informowania i konsultowania na poziomie przynajmniej równym zapisanemu w ustawie.
RDF Paliwo powstałe w procesie odzysku odpadów o wysokiej wartości opałowej.
RDN Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem SPOT dla energii elektrycznej w Polsce.
Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.
Rynek bilansujący Rynek techniczny prowadzony przez OSP. Jego celem jest bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE)
Rynek SPOT Rynek kasowy (bieżący)
Rynek terminowy Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward
SAIDI System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta)
SAIFI System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta)
SCoTA Standard Coal Trading Agreement – standard umowy funkcjonujący na międzynarodowym rynku węgla
SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) Katalityczne odazotowanie spalin. Polega na redukcji tlenków azotu do azotu atmosferycznego na powierzchni katalizatora, odbywająca się z wykorzystaniem substancji zawierającej amoniak
Smart Grid Inteligentne sieci elektroenergetyczne, w ramach których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych z zapewnieniem obniżenia kosztów, zwiększenia efektywności oraz integracji rozproszonych źródeł energii, w tym także źródeł odnawialnych.
SN Sieć średniego napięcia, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV
SO2 Dwutlenek siarki
Społeczna inspekcja pracy Służba społeczna pełniona przez pracowników, mająca na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Podstawowy zakres ich działalności określa Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 2015 poz. 567).
TGE Towarowa Giełda Energii
toe Tona oleju ekwiwalentnego –energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg
TWh Terawatogodzina
URE Urząd Regulacji Energetyki
WN Sieć wysokiego napięcia. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 60 do 200 kV (w Polsce 110 kV). Sieć do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości
Zakres 1 (scope 1) Emisje bezpośrednie CO2 powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.
Zakres 2 (scope 2) Pośrednie energetyczne emisje CO2 powstałe w wyniku zużywania zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu
Zakres 3 (scope 3) Inne pośrednie emisje CO2 powstałe w całym łańcuchu wartości firmy, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych Pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników
Zrównoważony rozwój Rozwój umożliwiający zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez zmniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń, uwzględniający oczekiwania otoczenia oraz wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Pozwala na trwałe zwiększanie wartości organizacji oraz racjonalne zarządzanie zasobami
ZUZP (zakładowy układ zbiorowy pracy) Porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które określa m.in. obowiązki pracodawcy wobec pracowników oraz gwarantowane uprawnienia pracownicze

Wyniki wyszukiwania