Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Zarządzanie pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowym

GRI:[ ]

Naszą ambicją jest maksymalne obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych, czemu służą kolejne podejmowane inwestycje infrastrukturalne. Dzięki nim możliwe są stałe postępy w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu.

  • 305-7

Poziom emisji dwutlenku siarki (SO2), pyłu i tlenków azotu (NOx) spółek z Segmentu Wytwarzanie w 2021 r.

Nazwa spółki Poziom emisji [Mg]
SO2 Pył NOx
2020 2021 2020 2021 2020 2021
ENEA Wytwarzanie* 10 433,3 8 792,10 523,2 447 10 450,7 10 728,60
ENEA Elektrownia Połaniec 7 272,5 4 518,2 378,7 384,4 5 184,7 5 060,6
Elektrociepłownia Białystok 101 217 41 37 443 495,6
Ciepłownia „Zachód”(Białystok) 13,6 17,8 1,0 0,6 12,8 15,3
*Uwzględniono emisje dla kotłowni rozruchowej bloku nr 11 Elektrowni Kozienice.

ENEA Wytwarzanie

30 czerwca 2020 r. Elektrownia Kozienice zakończyła uczestnictwo w Przejściowym Planie Krajowym i od 1 lipca 2020 r. dotrzymuje standardów emisyjnych zapisanych w dyrektywie IED, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie w elektrowni zrealizowano program dostosowania instalacji do konkluzji BAT, które zaczęły obowiązywać 18 sierpnia 2021 r. Wymagania konkluzji BAT zostały zaimplementowane do pozwoleń zintegrowanych trzech instalacji energetycznego spalania paliw funkcjonujących w spółce – bloków 1-10, bloku 11 oraz kotłowni rozruchowej. Wymagania te znacząco zaostrzyły dopuszczalne poziomy emitowanych zanieczyszczeń. W roku 2021 nie stwierdzono przekroczenia standardów emisyjnych, granicznych wielkości emisji, jak również innych wymogów formalno-prawnych.

W elektrowni funkcjonuje pięć instalacji odsiarczania spalin, które gwarantują wymaganą redukcję emisji SO2 ze spalin wszystkich bloków. Wszystkie bloki wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, poddawane modernizacjom w celu utrzymania wysokiej skuteczności odpylania. Bloki (z wyłączeniem bloku nr 3) są także wyposażone w wysokosprawne instalacje do selektywnej katalitycznej redukcji NOx (SCR).

enea_new-05 enea_new-05

ENEA Elektrownia Połaniec

ENEA Elektrownia Połaniec korzysta z derogacji wynikającej z dyrektywy IED – derogacja naturalna 17 500 godzin, którą objęty jest kocioł nr 1.

Do końca roku 2021 z limitu 17 500 godzin wykorzystano łącznie 15 327 godzin, w tym w 2021 r., wykorzystano 1755 godzin (917 godzin w I kw., 390 godzin w II kw., 234 godziny w III kw. oraz 214 godzin w IV kw. 2021 r.).

ENEA Ciepło

ENEA Ciepło korzysta w ramach instalacji Ciepłowni „Zachód” z derogacji ciepłowniczej wynikającej z dyrektywy IED w zakresie emisji SO2, pyłu i NOx. W okresie obowiązywania derogacji ciepłowniczej, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2022 r., obowiązują standardy emisyjne według stanu na 31 grudnia 2015 r.

ENEA Ciepło uzyskała certyfikat PreQurs, otrzymując klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJE/NO EMISSION), a także znak jakości serii NO SMOG. Stanowi to potwierdzenie, że produkuje ciepło w sposób o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż przydomowe kotłownie węglowe.

Dodatkowe informacje o emisjach zanieczyszczeń można znaleźć na str. 81-83 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r.

Wyniki wyszukiwania