Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Zgodność z klasyfikacją działalności zrównoważonej UE (Taksonomią)

18 czerwca 2020 r. uchwalono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852/UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zaś 21 kwietnia 2021 r. – opartą na nim klasyfikację działalności zrównoważonych środowiskowo, potocznie zwaną Taksonomią.

Definiuje ona, jakie działalności gospodarcze w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów, w tym technicznych i społecznych, można uznać za przyjazne dla środowiska. Każde przedsiębiorstwo, które na mocy dyrektywy 2014/95/UE (NFRD) podlega obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, musi w swoim oświadczeniu na ten temat ujawniać także to, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona przez nie działalność jest związana z działalnościami gospodarczymi, które kwalifikują się jako zrównoważone środowiskowo. Zakres powinności w tym zakresie będzie się stopniowo zwiększał począwszy od sprawozdań za 2021 r.

Wypełniając wymogi dla oświadczenia niefinansowego, stanowiącego część Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r., zidentyfikowaliśmy prowadzone przez nasze spółki działalności gospodarcze, które są możliwe do zaklasyfikowania (eligible) jako zrównoważone środowiskowo. W dalszym kroku dokonano analizy:

  • udziału procentowego obrotu pochodzącego z produktów i usług związanych z tymi działalnościami w całkowitym obrocie Grupy Kapitałowej ENEA,
  • udziału procentowego nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych Grupy odpowiadających aktywom lub procesom związanym z wspomnianymi działalnościami.

W efekcie ustalono, że w 2021 r.:

  • 18,7% całkowitego obrotu Grupy Kapitałowej ENEA pochodziło z działalności kwalifikujących się do unijnej klasyfikacji zrównoważonych działalności gospodarczych,
  • 53,8% nakładów inwestycyjnych (CAPEX) oraz 48,9% wydatków operacyjnych (OPEX) Grupy było możliwych do zaliczenia jako związane z takimi działalnościami.

Obliczenie udziału obrotu, CAPEX i OPEX kwalifikujących się do systematyki nastąpiło przy zastosowaniu następujących zasad:

  • Dla wskaźnika obrotu podstawę kalkulacji (mianownik wskaźnika) stanowiły skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto. Do licznika natomiast zaliczono skonsolidowane przychody z działalności kwalifikujących się do systematyki.
  • Dla wskaźnika wydatków CAPEX podstawę kalkulacji (mianownik wskaźnika) stanowiły skonsolidowane nakłady inwestycyjne wykazywane w sprawozdaniu rocznym w sekcji dotyczącej kluczowych danych operacyjnych i wskaźników w Grupie Kapitałowej ENEA. Do licznika przypisano wydatki inwestycyjne z działalności kwalifikującej się do systematyki.
  • Dla wskaźnika wydatków OPEX podstawę stanowiły wszystkie koszty służące do bieżącej obsługi aktywów spółki i utrzymywania ich we właściwej kondycji. Zaliczone do nich zostały takie koszty, jak: koszty osobowe osób odpowiedzialnych za utrzymanie i naprawy, koszty związane z naprawami oraz remontami urządzeń, koszty sprzątania powierzchni, koszty w obszarze ppoż., koszty sterowania mediami, koszty ochrony budynków, koszty legalizacji urządzeń, np. gaśnic. Do licznika przypisano tę część OPEX, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki.

W przypadku wskaźnika obrotu i CAPEX bazę do wyliczenia udziału działalności kwalifikujących się do systematyki stanowiły skonsolidowane pozycje możliwe do zidentyfikowania w części finansowej sprawozdania. W przypadku wskaźnika OPEX ze względu na jego specyficzną definicję w Taksonomii takie działanie nie było możliwe do zrealizowania. W tym miejscu należy zaznaczyć, że mianownik OPEX na potrzeby Taksonomii nie jest tożsamy ze wszystkimi kosztami operacyjnymi poniesionymi przez Grupę. Zidentyfikowany na potrzeby Taksonomii mianownik OPEX wyniósł niecałe 600 mln zł, podczas gdy koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży w Grupie wyniosły prawie 19 mld zł, co oznacza, że podstawa kalkulacji OPEX na potrzeby Taksonomii stanowiła jedyne 3,16% wszystkich kosztów operacyjnych (bez uwzględnienia pozostałej działalności operacyjnej).

Obrót kwalifikujący się do systematyki

Wyszczególnienie Kod systematyki Obrót [tys. zł] Udział %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki 3 964 907 18,7%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 3 135 374 14,8%
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 542 108 2,6%
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3. 57 432 0,3%
Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5. 49 285 0,2%
Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20. 82 412 0,4%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15. 98 296 0,5%
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki 17 231 764 81,3%
RAZEM (A+B) 21 196 671 100%

CAPEX kwalifikujący się do systematyki

Wyszczególnienie Kod systematyki CAPEX [tys.zł] Udział %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki 1 065 102 53,8%
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1. 9 578 0,5%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15. 44 111 2,2%
Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20. 4 768 0,2%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 2 959 0,1%
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 698 0,0%
Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5. 4 086 0,2%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 998 903 50,4%
B. Wydatki CAPEX na działalność niekwalifikującą się do systematyki 915 265 46,2%
RAZEM (A+B) 1 980 367 100%

OPEX kwalifikujący się do systematyki

Wyszczególnienie Kod systematyki OPEX [tys.zł] Udział %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki 292 866 48,9%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 256 897 42,9%
Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5. 1 843 0,3%
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3. 6 423 1,1%
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 17 250 2,9%
Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20. 7 879 1,3%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15. 10 0,0%
Renowacja istniejących budynków 7.2. 2 564 0,4%
B. Wydatki operacyjne (OPEX) na działalność niekwalifikującą się do systematyki 306 592 51,1%
RAZEM (A+B) 599 459 100%

Zgodnie z wymogami regulacji, w kolejnych rocznych sprawozdaniach niefinansowych zostaną ujęte dalsze ujawnienia związane ze zrównoważonymi działalnościami gospodarczymi, m.in. zostanie dokonana weryfikacja istotnego wkładu w poszczególne cele środowiskowe zdefiniowane w rozporządzeniu oraz nieszkodzenia pozostałym, a także weryfikacja spełniania przyjętych dla Taksonomii kryteriów technicznych oraz minimalnych gwarancji społecznych i pracowniczych.

Wyniki wyszukiwania