Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Ograniczanie emisji CO2

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • ES-2

W Grupie ENEA dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla, aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Wpisujemy się przez to w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz oczekiwania społeczne. W tym celu rozwijamy odnawialne źródła energii. Zamierzamy także wykorzystywać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe.

Lech Adam Żak

Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju

 • Wskaźnik własny 24

1%

wzrostu produkcji energii z OZE
w porównaniu
do 2020 r.

Produkcja energii z OZE [GWh] 2019 2020 2021 Zmiana 2021/2020
Łączna produkcja z odnawialnych źródeł energii, w tym: 2 279 2 392 2 415 1,0%
ENEA Nowa Energia: elektrownie wodne* 130 130 114 -12,0%
ENEA Nowa Energia: farmy wiatrowe* 185 183 157 -14,4%
ENEA Nowa Energia: biogazownie* 5 9 9
ENEA Ciepło: spalanie biomasy 204 255 227 -11,0%
ENEA Elektrownia Połaniec: współspalanie biomasy 314 371 326 -12,2%
ENEA Elektrownia Połaniec: spalanie biomasy 1 441 1 442 1 582 9,7%
*W poprzednich latach: ENEA Wytwarzanie – Segment OZE.

Informacje o planowanym wzroście mocy zainstalowanej w OZE znajdują się w rozdziale Nowa strategia rozwoju Grupy ENEA.

Poza rozwojem własnych odnawialnych źródeł energii, włączamy się w transformację energetyczną kraju:

Przyłączając OZE do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

 • w 2021 r. spółka przyłączyła ich ponad 47 tys. (łącznie z mikroinstalacjami), w efekcie łączna liczba przyłączonych przez nią OZE wynosiła na koniec owego roku prawie 109 tys.;

Wspierając merytorycznie przedsiębiorców posiadających OZE

 • w 2021 r. ENEA Operator oddała w ich ręce Portal Wytwórcy – darmowe autorskie narzędzie informatyczne, które ułatwia wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych dotyczących wytwarzania i wprowadzania energii elektrycznej do sieci (zgodnie z Wytycznymi SOGL).

Przyłączone źródła OZE na terenie działania ENEA Operator w okresie 2016-2021

Liczba przyłączonych źródeł OZE zakwalifikowanych do II i III grupy przyłączeniowej, narastająco [szt.] Liczba przyłączonych mikroinstalacji wynikająca ze złożonych zgłoszeń i wniosków, narastająco [szt.] Suma mocy przyłączonych źródeł OZE zakwalifikowanych do II i III grupy przyłączeniowej, narastająco [MW] Suma mocy przyłączonych mikroinstalacji wynikająca ze złożonych zgłoszeń i wniosków, narastająco [MW]
2016 350 2 479 1 220 17
2017 360 4 302 1 240 31
2018 400 6 910 1 280 50
2019 493 18 900 1 369 136
2020 593 61 990 1 614 435
2021 785 108 873 2 066 830

16 marca 2022 r. ENEA S.A. powołała spółkę celową ENEA Elkogaz, która będzie odpowiedzialna za projekt „Odtworzenie mocy wytwórczych bloków węglowych klasy 200 MW ENEA Wytwarzanie w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego”.

Aktualne poziomy emisji dwutlenku węgla

Grupa ENEA raportuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)*, a począwszy od 2021 r. także pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2), liczone metodą location-based**. Obie kategorie emisji są wyrażane w tonach metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla.

*W poprzednich latach jedynie dla jednostek wytwórczych – patrz tab. Emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii.
**Metoda szacowania emisji w Zakresie 2 wykorzystująca średnią intensywność emisji gazów cieplarnianych w danym regionie geograficznym. Oparta jest o średnią intensywność emisji w sieciach, w których występuje zużycie energii. Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych należy raportować metodą
location-based, jeżeli organizacja raportująca nie posiada danych dla określonego produktu energetycznego lub dostawcy energii; nie uwzględnia ona różnic w emisyjności poszczególnych dostawców ani gwarancji pochodzenia. Dla emisji w Zakresie 2 obliczonych zgodnie z metodą location-based dla instalacji zlokalizowanych w Polsce można przyjąć średnie wskaźniki emisyjności publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

 • 305-1
 • 305-2
 • E-P1

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie ENEA

Spółka Zakres 1
[t CO2e]
Zakres 2
[t CO2e]
ENEA S.A. Brak danych* Brak danych
ENEA Ciepło – Centrala 18 314 4 040
ENEA Ciepło – Oddział Białystok 338 100 0
ENEA Elektrownia Połaniec 6 030 838 Brak danych
ENEA Bioenergia Brak danych Brak danych
ENEA Nowa Energia 9 235 923
ENEA Wytwarzanie 15 855 536 34 816
PEC Oborniki Brak danych Brak danych
MEC Piła 92 024 Brak danych
ENEA Połaniec Serwis Brak danych Brak danych
ENEA Ciepło Serwis 211 64
ENEA Operator 7 580 Brak danych
ENEA Trading Brak danych* Brak danych
ENEA Innowacje Brak danych* Brak danych
ENEA Serwis 1 258 Brak danych
ENEA Centrum Brak danych* Brak danych
ENEA Pomiary 68 183
ENEA Logistyka 999 505
ENEA Oświetlenie 26 251
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” 61 763 251 628
Łącznie 22 415 951 292 410
*Spółka prowadzi działalność o charakterze administracyjno-biurowym.

Spółka Emisja biogenicznego CO2 [t]
ENEA Elektrownia Połaniec 2 148 476
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” 283
Łącznie 2 148 759

Do momentu publikacji raportu (25 maja 2022 r.) nie zapadły decyzje zarządcze w odniesieniu do harmonogramu wdrożenia raportowania pozostałych pośrednich emisji powstałych w łańcuchu wartości firmy (Zakres 3).

Emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii

Emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii [Mg] 2019 2020 2021 Zmiana 2021/2020
Elektrownia Kozienice 14 883 264 13 786 235 15 855 535 +15%
Elektrownia Połaniec 6 751 791 4 555 879 6 030 838 +32%
Elektrociepłownia Białystok 253 522 174 755 312 696 +79%
Ciepłownia „Zachód” (Białystok) 12 254 14 588 18 138 +24%
MEC Piła 80 450 81 089 89 811 +11%
PEC Oborniki 13 597 13 490 15 443 +14%
Łęczyńska Energetyka 44 697 45 263 53 083 +17%
Elektrownie biogazowe (ENEA Nowa Energia) 5 647 10 287 9 235 -10%

Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 przyznane Grupie ENEA

 • Wskaźnik sektorowy EU5

Emisja CO2 [t] Przydział bezpłatnych
uprawnień do emisji CO2 [t]
Koszty z tytułu
uprawnień [tys. zł]
Elektrownia Kozienice
2020 13 786 235 55 833 1 455 082
2021 15 855 535 2 195 2 229 638
MEC Piła
2020 81 089 11 827* 6 670**
2021 89 811 9 083*** 16 740**
Białystok – Elektrociepłownia
2020 174 755 70 157 11 525
2021 312 696 45 587 31 741
Białystok – Ciepłownia „Zachód”
2020 14 588 668* 1 546
2021 18 138 2 487*** 1 809
Elektrownia Połaniec
2020 4 555 879 1 241 357* 398 681
2021 6 030 838 89 956*** 598 697
Łęczyńska Energetyka
2020 45 263 6 535 3 902
2021 53 083 10 632 9 413
Razem 2020 18 657 809 1 386 377 1 877 405
Razem 2021 22 360 101 159 940 2 888 038
*Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2020.
**Ujęcie księgowe.
***Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2021

Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA

*Iloraz emisji CO2 bezpośrednio związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu oraz Elektrociepłowni Białystok i MEC Piła do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 z procesów generacji energii elektrycznej i ciepła, tj. dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Stąd, do wyliczeń wskaźnika nie uwzględniono emisji CO2 pochodzących z jednostek wytwórczych produkujących wyłącznie ciepło, ponieważ ta emisja nie jest związana z produkcją energii elektrycznej.

Informacje o planowanym harmonogramie dojścia do neutralności klimatycznej znajdują się w rozdziale Nowa strategia rozwoju Grupy ENEA.

Wyniki wyszukiwania