Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

List Prezesa Zarządu

GRI:[ ]

Raport ESG stanowi podsumowanie naszych starań w sferze odpowiedzialnego zarządzania, zaangażowania społecznego oraz ochrony środowiska w 2021 roku.

  • 102-14

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z raportem ESG Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

Zawiera on najważniejsze informacje na temat realizowanych polityk i osiąganych rezultatów w trzech kluczowych sferach naszej odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego. Prezentujemy w nim konkretne działania Grupy i jej spółek na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także staramy się pokazać, w jaki sposób ta idea organizuje nasze myślenie o poszczególnych aspektach funkcjonowania firmy.

Najbardziej doniosłym wydarzeniem w roku objętym raportem była bez wątpienia finalizacja prac nad naszą nową strategią i przyjęcie jej do realizacji.

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r. nie tylko potwierdza nasze zobowiązania wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa, ale również znacząco je poszerza. Zadaniem, jakie przed sobą postawiliśmy, jest „Zielona zmiana ENEI”, rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy, która umożliwi jej wzrost wartości, a do 2050 r. także osiągnięcie neutralności klimatycznej. W tym celu będziemy sukcesywnie zwiększać moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii. Planujemy także wydzielenie ze struktur Grupy i przekazanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Strategia zakłada także rozwój nowych linii biznesowych, wśród których kluczowe będą magazyny energii, niezbędne dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ponadto m.in. w jeszcze większym stopniu zaangażujemy się w zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z sektora przemysłowego, zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rozszerzymy dotychczasową ofertę dla prosumentów.

Projektowaniu strategicznych zmian w funkcjonowaniu Grupy w sferze ESG towarzyszyły praktyczne bieżące działania, o których można przeczytać w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania: inwestowanie w ochronę środowiska, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, realizacja projektów zaangażowania społecznego, wdrażanie nowych regulacji wewnętrznych. O tym, że nasze wysiłki przynosiły owocne efekty, świadczy choćby nagrodzenie nas Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI. Z kolei osiągnięcie dobrych wyników finansowych, na czele ze wzrostem EBITDA o 10,1% r/r, z 3,3 mld do 3,6 mld zł, stanowi potwierdzenie słuszności naszego głębokiego przekonania, że nawet w trudnych czasach duży nacisk na pozabiznesowy wymiar działalności sprzyja realizacji celów biznesowych, a nie je utrudnia.

Serdecznie zapraszam do lektury i z góry dziękuję za wszelkie uwagi do treści i formy tegorocznego raportu. Chcemy nie tylko doskonalić środowiskowe i społeczne aspekty naszego funkcjonowania oraz ład zarządczy Grupy ENEA, ale także sposób, w jaki komunikujemy się z naszymi interesariuszami.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Majewski
Prezes Zarządu ENEA S.A

Wyniki wyszukiwania