Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Gospodarka surowcami i materiałami

W możliwie najbardziej oszczędny i bezpieczny dla środowiska sposób gospodarujemy wykorzystywanymi w naszej działalności surowcami i materiałami.

W tym celu dążymy do stałego wzrostu efektywności realizowanych procesów. Służy temu wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), optymalizujących zużycie zasobów, a także inwestycje w nowe technologie, zwłaszcza modernizacje instalacji. Dbamy także o odpowiednie postępowanie z odpadami i ściekami.

Surowce energetyczne

Produkując energię elektryczną i cieplną, zużywamy znaczące ilości surowców energetycznych: węgla kamiennego, gazu, biomasy oraz olejów opałowych. Podstawowym paliwem używanym przez nas do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel kamienny (miał). Spalana przez nas biomasa to głównie zrębki z drewna energetycznego, zrębki z wierzby i topoli energetycznej oraz pozostałości z produkcji rolnej i przemysłu przetwarzającego produkty rolne.

  • 301-1

Typ Paliwa 2020 2021
Ilość
[tys. ton]
Koszt
[mln zł]
Ilość
[tys. ton]
Koszt
[mln zł]
Węgiel kamienny 8 719 2 143 10 484 2 539
Biomasa 1 957 515 2 033 465
Olej opałowy (ciężki)* 13 16 15 30
Olej opałowy (lekki)** 6 15 7 23
Gaz [tys. m3]*** 21 518 25 15 342 20
Razem 2 714 3 077
*Paliwo rozpałkowe w blokach nr 1-10 Elektrowni Kozienice i blokach nr 1-7 Elektrowni Połaniec.
**Paliwo rozpałkowe w bloku nr 11 Elektrowni Kozienice i bloku nr 9 Elektrowni Połaniec.
***Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki i Ciepłowni „Zachód”.

Woda

  • E-S4

Woda jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej. Wykorzystujemy ją m.in. w układach chłodzenia elektrowni w Kozienicach i Połańcu. Stosujemy szereg rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam zwracać ją do rzeki Wisły z zachowaniem ilości i jakości.

*Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia wody (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu). Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.
**99% poboru wody przez Elektrownię Kozienice i Elektrownię Połaniec stanowi pobór zwrotny wody z Wisły na cele chłodnicze

Pobór wody [Ml]*,** 2019 2020 2021
Łączny pobór wody przez spółki Grupy ENEA: 2 851 675 2 521 563 3 582 082
*Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia wody (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu). Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.
**99% poboru wody przez Elektrownię Kozienice i Elektrownię Połaniec stanowi pobór zwrotny wody z Wisły na cele chłodnicze.

W odniesieniu do gospodarowania wodą, nasze spółki rozwijają rozwiązania wpisujące się w ideę GOZ. Przykładem dobrej praktyki są tutaj działania realizowane w związku z wydobyciem węgla, takie jak wykorzystanie wody dołowej do celów przeciwpożarowych i technologicznych.

Odpady

Prowadzona przez nas działalność, przede wszystkim wydobywcza i wytwórcza, nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem różnego rodzaju odpadów. Dokładamy wszelkich starań, by było ich jak najmniej. Każdego roku udaje nam się obniżać ich ilość.

  • 306-3

*Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu). Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.

Wygenerowane odpady [Mg]* 2019 2020 2021
Całkowita waga wygenerowanych w Grupie ENEA odpadów: 7 486 683 6 328 559 5 973 746
w tym odpady niebezpieczne** 5 464 833 976
w tym odpady inne niż niebezpieczne 7 481 219 6 327 726 5 972 769
*Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu). Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.
**Uwzględniono odpady zbierane przez ENEA Logistyka od innych jednostek Grupy ENEA oraz wynikające z przepisów Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • 306-1
  • 306-2
  • E-S6

Dbamy nie tylko o minimalizację ilości odpadów, ale także o ich wykorzystanie. Przykładowo:

  • elektrownia w Połańcu sprzedaje gips powstający podczas odsiarczania spalin oraz popioły i żużle będące produktami ubocznymi spalania
  • Lubelski Węgiel „Bogdanka” używa odpadów górniczych do rekultywacji terenów, utwardzania dróg i placów oraz produkcji cementu, a odpady przemysłowe (m.in. drewno, złom, oleje przepracowane, tworzywa sztuczne) przekazuje uprawnionym jednostkom do zagospodarowania.

Papier

Rozwijamy działania na rzecz ograniczenia zużycia papieru. Największa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na spółce ENEA Centrum, świadczącej na rzecz pozostałych spółek Grupy ENEA usługi w zakresie m.in. księgowości, kadr, obsługi Klienta, windykacji, zakupów oraz administracji. Realizowane przez nią działania to m.in. rozszerzanie możliwości elektronicznego podpisywania umów, umożliwienie przesyłania dokumentów przez e-mail, czat oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (tj. bez konieczności wydruku i wysyłki pocztą tradycyjną), łączenie dokumentów (wysyłka w jednej kopercie faktur, korekt i not odsetkowych dla kontrahenta posiadającego ten sam adres do korespondencji na kilku umowach) czy promocja e-faktur.

5 113 905

kartek mniej wydrukowaliśmy w 2021 r. dzięki e-fakturze

Wyniki wyszukiwania