Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Kultura organizacyjna

Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o wspólne wartości, uwzględniając oczekiwania interesariuszy.

 • 102-16

Jej filary stanowią przestrzeganie prawa i wewnętrznych regulacji, wzajemne zaufanie, szacunek dla poglądów i różnorodności naszych Pracowników, równe traktowanie oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom.

Wartości Grupy ENEA

 • G-P2

W Grupie ENEA funkcjonuje Kodeks Etyki, definiujący wartości, którymi powinni się kierować Pracownicy, wyłonione przez nich w badaniu, a także wskazujący wzorce postępowania dla wszystkich Pracowników oraz określający standardy dla relacji z Klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi i współpracownikami.

Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy:

 • postępowanie zgodne z zasadami etycznymi, przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • wzajemne poszanowanie i akceptacja otwartości w wyrażaniu opinii i poglądów,
 • dotrzymywanie deklaracji w zakresie jakości, terminowości i niezawodności usług, realizacja obowiązków pracowniczych i dotrzymywanie zobowiązań wynikających z umów społecznych
 • dzielenie się wiedzą i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwienie Pracownikom zdobywania nowych doświadczeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych i naprawczych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony danych wrażliwych, danych osobowych i informacji chronionych.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” obowiązuje Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A., spójny z zasadami przyjętymi dla całej Grupy.

Do 6 stycznia 2022 r. w Grupie ENEA funkcjonowała Komisja Etyki, która rozstrzygała zgłaszane przez Pracowników wątpliwości etyczne oraz bezstronnie wyjaśniała zidentyfikowane przypadki prawdopodobnego złamania postanowień Kodeksu Etyki. Komisja działała w oparciu o swój regulamin, określający m.in. procedury w zakresie zgłaszania wątpliwości i naruszeń oraz prowadzenia czynności wyjaśniających. Z dniem 7 stycznia 2022 r. Komisja Etyki została zlikwidowana; jej kompetencje przejęła działająca od 15 lipca 2021 r. Komisja Compliance Grupy ENEA – dedykowany zespół rozpatrujący w Grupie ENEA zgłoszenia w sprawie naruszeń prawa powszechnie obowiązującego, aktów wewnętrznych Grupy ENEA oraz norm etycznych.

0

zgłoszeń do Komisji Etyki w 2021 r.

Wspieranie różnorodności

 • 102-16
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zróżnicowanie naszej kadry uważamy za wartość samą w sobie, ale też czynnik rozwoju organizacji. Choć nasza polityka zarządzania różnorodnością nie została przyjęta w formie osobnego dokumentu (posiada go jedynie Lubelski Węgiel „Bogdanka”), od lat dokładamy starań, by w praktyce uwzględniać zróżnicowanie zatrudnionych osób, np. wynikające z posiadanego doświadczenia, wiedzy czy zainteresowań.

Kwestie związane z różnorodnością są uwzględnione w Kodeksie Etyki Grupy ENEA, zakładowych układach zbiorowych pracy, Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom oraz w Polityce Compliance Grupy ENEA.

Aktualnie w skład Zarządu ENEA S.A. nie wchodzą kobiety, a w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. wchodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Aktualny udział kobiet i mężczyzn w organach spółki nie zapewnia zróżnicowania pod kątem płci na poziomie nie niższym niż 30%, co zalecają Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Należy podkreślić, że wybór członków organów spółki dokonywany jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz jej statutem, w oparciu o otrzymane dokumenty aplikacyjne. Dobór osób wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej, m.in. przy uwzględnieniu kryteriów płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, jest dokonywany przez organy spółki uprawnione do powoływania tych osób.

Dane dotyczące różnorodności nie były dotąd raportowane do zarządów i rad nadzorczych spółek.

W 2020 r. ENEA S.A., ENEA Operator, ENEA Centrum, ENEA Wytwarzanie oraz ENEA Elektrownia Połaniec zawarły z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienia o współpracy przy realizacji pilotażowego programu „Praca – Integracja”. Jego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W ramach inicjatywy wspomniane spółki zadeklarowały gotowość podejmowania działań zmierzających do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez adresatów programu. Do momentu publikacji niniejszego raportu spółki Grupy zatrudniły w ramach inicjatywy 4 osoby.

ShEO Awards to nagrody przyznawane liderkom biznesu, życia społecznego i kulturalnego przez redakcję tygodnika „Wprost”. W 2021 r., podczas drugiej edycji tego wydarzenia, nagrodę specjalną za projekty i działania CSR na rzecz kobiet otrzymała Grupa ENEA. Zostaliśmy docenieni za konsekwentne budowanie i tworzenie przestrzeni dla kobiet, ich aktywizację w polskiej energetyce oraz realizację programów i inicjatyw, które pomagają docenić niepodważalną rolę kobiet w życiu społecznym. Doceniono naszą dbałość o rozwój kompetencyjny pań, ale też działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zaangażowanie w promowanie zdrowego trybu życia za sprawą programu ENEA Team, działania pomocowe na rzecz kobiet (materialne i rzeczowe), a także włączenie się w inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

W kategorii gwiazdy sportu wyróżnienie odebrała Natalia Partyka, multimedalistka igrzysk paraolimpijskich i ambasadorka marki ENEA.

ENEA S.A. jest członkiem inicjatywy Równe Szanse w Biznesie – Target Gender Equality, koordynowanej przez UN Global Compact Network Poland, od której w 2021 r. otrzymaliśmy wyróżnienie za wyznaczanie ambitnych celów korporacyjnych, promujących przywództwo kobiet i równość płci w biznesie.

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • S-P5
 • S-P6
 • G-P4
 • bezwzględne przestrzeganie zasady równego traktowania bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny, stan zdrowia, orientację seksualną czy światopogląd,
 • realizacja jednolitej polityki przeciwdziałania mobbingowi,
 • zapewnienie wszelkiego wsparcia Pracownikom, którzy uważają, iż są poddawani mobbingowi, w bezstronnym wyjaśnieniu sprawy, a w razie potwierdzenia się zarzutów zastosowanie środków naprawczych,
 • promowanie w organizacji właściwych postaw oraz wskazywanie zachowań niedopuszczalnych.

Spółki Grupy starają się zagwarantować przestrzeganie praw obywatelskich (np. prawo do swobodnego wypowiadania się czy prawo do prywatności) oraz praw społecznych (podstawowe prawa pracownicze, prawo do ochrony socjalnej czy ochrony zdrowia).

Z punktu widzenia praw człowieka szczególne znaczenie mają następujące regulacje:

 • Kodeks Etyki Grupy ENEA, który kładzie nacisk m.in. na konieczność równego traktowania i poszanowania godności osobistej;
 • Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A.;
 • Polityka Compliance Grupy ENEA, wskazująca m.in. na potrzebę budowania przyjaznego środowiska pracy oraz poszanowanie życia osobistego i czasu wolnego Pracowników;
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom, która wskazuje charakterystyki postępowań niedopuszczalnych, tryb ich zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniami, a także działania prewencyjne w tej kwestii oraz obowiązki pracodawcy i Pracowników;
 • Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA, której głównym założeniem jest zapewnienie, aby wpływające do organizacji sygnały o naruszeniach, tj. działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, prawem Unii Europejskiej, aktami Grupy ENEA i zasadami etycznymi, zostały przyjęte, poddane wnikliwej analizie, zidentyfikowane w zakresie ewentualnych naruszeń, oszacowane z punktów widzenia ryzyka i właściwie zarządzone, a osoba sygnalizująca je w przekonaniu co do ich prawdziwości uzyskała ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi za zgłoszenie naruszenia.

Zawiadamianie o wszelkich nieprawidłowościach, także w sposób anonimowy oraz poufny, umożliwia Formularz Zgłaszania Naruszeń w Grupie ENEA.

Za wdrażanie i nadzór nad realizacją wymienionych regulacji odpowiadają:

 • w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i przestrzegania zasad etycznych ujętych w Kodeksie Etyki Grupy ENEA – Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej;
 • w zakresie realizacji Polityki zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA – Departament Prawny i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej, którego dyrektor pełni jednocześnie funkcję Compliance Oficer Grupy ENEA;
 • w zakresie Kodeksu Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A. – Rzecznik ds. Etyki, zajmujący się ponadto edukacją etyczną Pracowników, oraz Inspektor ds. CSR.

Do monitorowania swojego otoczenia w kontekście obowiązujących norm są także zobligowani wszyscy Pracownicy.

 • 406-1

Zgłoszenia w sprawie naruszeń praw człowieka rozpatruje Komisja Compliance. Ponadto, w większości spółek Grupy funkcjonują specjalne zespoły opiniodawcze ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom. Ich zadaniem jest rzetelne i bezstronne ustalanie wszystkich okoliczności zarzutów zgłaszanych przez Pracowników oraz wydawanie rekomendacji w sprawie zaistnienia wyżej wymienionych zjawisk.

0

potwierdzonych przypadków dyskryminacji w Grupie ENEA w 2021 r.

Przedstawiciele naszej organizacji biorą udział jako słuchacze w spotkaniach organizowanych przez Fundację Global Compact Poland w ramach UN Global Compact Network Poland, poświęconych dobrym praktykom w zakresie systemów zgłaszania naruszeń.

W 2021 r. trwał proces przyjmowania w spółkach Grupy, z uwzględnieniem ich specyfiki, zaktualizowanej pod koniec 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r. Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom. Zmiany w dokumencie to m.in.:

 • zobowiązanie do stosowania jego zapisów przez osoby współpracujące ze spółkami Grupy na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • umożliwienie zgłaszania do Zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A. informacji o podejrzeniu zaistnienia mobbingu, dyskryminacji lub innego nieakceptowalnego zachowania nie tylko przez osobę, wobec której mogły mieć miejsce nieakceptowalne zachowania, ale również przez każdego Pracownika będącego świadkiem takich zachowań,
 • zagwarantowanie istnienia różnorodnych kanałów poufnego i anonimowego dokonywania zgłoszeń, zapewniających ponadto automatyczne kierowanie informacji do wiadomości władz spółek,
 • podkreślenie, iż wobec Pracownika dokonującego zgłoszenia w dobrej wierze, jak również wobec Pracowników uczestniczących w dobrej wierze w postępowaniu wyjaśniającym, niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek działań odwetowych.

ENEA S.A. poddała się zewnętrznemu audytowi w zakresie funkcjonowania Systemu Przeciwdziałania Mobbingowi SPM MOB 2.0, który zakończył się przyznaniem jej po raz trzeci certyfikatu „Firma bez mobbingu”, potwierdzającego wysoki stopień ochrony Pracowników przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i dyskryminacji oraz prawidłowość prowadzonych działań prewencyjnych i informacyjno-edukacyjnych. Nowo zatrudniani Pracownicy spółki obowiązkowo przechodzili szkolenie e-learningowe pt. „Budowanie przyjaznego środowiska pracy dla pracowników ENEA S.A.”, które w 2020 r. odbyli wszyscy Pracownicy.

Członkowie zespołu antymobbingowego ENEA Trading wzięli udział w szkoleniu pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”, a członkowie analogicznych zespołów w wybranych spółkach Grupy* – w szkoleniu poświęconym mediacjom.

*Z wyjątkiem spółek: ENEA Połaniec Serwis, ENEA Ciepło, MEC Piła, PEC Oborniki, ENEA Nowa Energia.

Zapobieganie korupcji

 • G-P3
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem korupcji zostały unormowane w Polityce Compliance Grupy ENEA oraz w Kodeksie Etyki Grupy ENEA, a także w analogicznych dokumentach obowiązujących w GK LW „Bogdanka” S.A.

Nie tolerujemy jakichkolwiek przejawów korupcji ani nie podejmujemy decyzji w oparciu o takie działania. Pracownicy spółek Grupy ENEA co do zasady nie wręczają i nie przyjmują upominków od współpracowników i partnerów biznesowych oraz społecznych, a także potencjalnych Klientów czy kontrahentów.

Aktem regulującym kwestie związane z przyjmowaniem, a także wręczaniem korzyści majątkowych i osobistych przez Pracowników Grupy ENEA są Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA. Określają one, w jakich okolicznościach przyjęcie bądź wręczenie upominku jest możliwe oraz jakie ewentualne czynności należy przedsięwziąć, aby móc go przyjąć lub wręczyć. Każde przyjęcie bądź wręczenie upominku jest traktowane jako wyjątek od ogólnej reguły i winno nastąpić w trybie określonym we wspomnianej regulacji.

Postanowienia odnoszące się do przeciwdziałania korupcji zawierają ponadto m.in. następujące dokumenty:

 • Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA, której głównym założeniem było zapewnienie, aby sygnały o naruszeniach wpływające do organizacji zostały przyjęte, poddane wnikliwej analizie, zidentyfikowane w zakresie ewentualnych naruszeń, oszacowane z punktów widzenia ryzyka i właściwie zarządzone, a osoba sygnalizująca je w przekonaniu co do ich prawdziwości, uzyska ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi za zgłoszenie naruszenia;
 • Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA, określający podstawowe wymagania względem kontrahentów w zakresie zgodności ich działań z prawem oraz standardami etycznymi i rynkowymi. Określone w nim warunki współpracy zostały udostępnione kontrahentom w postaci broszury umieszczonej na witrynie internetowej Grupy ENEA, a szczegółową implementację wynikających z nich zasad zawarto w aktach Grupy regulujących w szczególności sferę kształtowania umów, udzielania zamówień, przyjmowania i wręczania upominków i weryfikacji kontrahentów.

Niezwykle ważnym elementem systemu przeciwdziałania korupcji jest odpowiednie kreowanie kultury organizacyjnej Grupy ENEA, w szczególności przez Biuro Compliance w ENEA S.A. Służą temu m.in. stacjonarne i e-learningowe szkolenia dla Pracowników, promujące etyczne i zgodne z prawem zachowania, a także kampanie informacyjne mające na celu stałe poszerzanie wiedzy i budowanie świadomości Pracowników Grupy ENEA w zakresie postępowania zgodnie z wymogami prawymi i rynkowymi, ale również standardami moralnymi.

Zasady przyjmowania i wręczania upominków oraz zapobieganie konfliktom interesów i przestępstwom korupcyjnym są elementami obowiązkowych szkoleń wstępnych we wszystkich spółkach Grupy. Ponadto, szkolenia o tej tematyce są na bieżąco aktualizowane i powtarzane, szczególnie w sytuacji zmiany lub wprowadzenia nowych dokumentów regulujących wspomniane kwestie.

Biuro Compliance w ENEA S.A. bierze także aktywny udział w tworzeniu regulacji wewnętrznych i ich opiniowaniu pod kątem Compliance, prowadzi współpracę z osobami zajmującymi się tym obszarem w poszczególnych podmiotach Grupy ENEA, a także identyfikuje i dokonuje ocen potencjalnych ryzyk braku zgodności, korupcji i konfliktu interesów. Eliminacji nadużyć w omawianej sferze służą także odpowiednie postanowienia aktów wewnętrznych spółek Grupy ENEA, takich jak regulaminy udzielania zamówień (przewidują one wymóg, by osoby dokonujące czynności w postępowaniu lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia, w szczególności osoby wykonujące czynności kierownika zamawiającego, członkowie komisji przetargowej i biegli, składali oświadczenia potwierdzające brak związków z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu), Zasady dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne  czy regulaminy pracy.

Do Polityki Compliance Grupy ENEA – obowiązującej we wszystkich spółkach Grupy ENEA – wprowadzono postanowienia dotyczące wymogu zachowania szczególnych kryteriów pracy w przypadku Pracowników sprawujących kluczowe funkcje w strukturze organizacyjnej danej spółki, mających istotny wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie, takich jak dyrektorzy i kierownicy. Przez szczególne kryteria pracy rozumie się obowiązek zachowania niezależności, bezstronności, neutralności i obiektywizmu przy wykonywaniu obowiązków służbowych, co w szczególności oznacza niepodejmowanie działań lub powstrzymanie się od wykonywania funkcji, które mogłyby powodować konflikt interesów lub wywoływać wątpliwości co do swobody działania w wyłącznym i najlepszym interesie spółki.

W Polityce zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA dokonano zmian, które w sposób kompleksowy uregulowały kwestie związane ze zgłoszeniami w sprawie naruszeń, w tym o charakterze korupcyjnym. Ponadto, Zarząd ENEA S.A. powołał dedykowany zespół w Grupie ENEA rozpatrujący te zgłoszenia.

ENEA Operator opracowała broszurę, dostosowaną do specyfiki spółki, poświęconą Kodeksowi Kontrahentów Grupy ENEA, a do regulaminu zawierania umów wprowadzono klauzulę dotyczącą obowiązku przestrzegania jej zapisów. Spółka przyjęła ponadto Regulamin zapobiegania, identyfikacji, reakcji oraz raportowania przypadków konfliktów interesów z udziałem Pracowników ENEA Operator sp. z o.o., w którym wskazano obszary, dla których zostały już uprzednio wdrożone mechanizmy mające na celu zapobieganie konfliktom interesów oraz określono sposób postępowania w sytuacji wystąpienia ryzyka konfliktu interesów w innych przypadkach. Ponadto, wprowadzono obowiązek składania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów przez Pracowników prowadzących działania z zakresu public relations, partnerstw społecznych i sponsoringu oraz obowiązek składania oświadczenia dotyczącego rzetelności, bezstronności oraz obiektywizmu przez osoby biorące udział w przygotowaniu postępowań przetargowych i kierownika zamawiającego, a także przez Pracowników uczestniczących w odbiorach technicznych/sprawdzeniach gwarancyjnych.

ENEA Serwis zaktualizowała m.in. Regulamin przeprowadzania postępowań, udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz sprawowania kontroli funkcjonalnej w ENEA Serwis sp. z o.o. Zmiany w dokumencie objęły:

 • wprowadzenie obowiązku złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA i zobowiązaniu do przestrzegania zawartych w nim zasad w relacjach biznesowych z Grupą ENEA;
 • wprowadzenie obowiązku wykluczenia z postępowania członków komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku składania przez członków komisji przetargowej oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności wskazanych powyżej;
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia postępowań w systemach informatycznych;
 • określenie, kiedy wyklucza się oferenta z postępowania (m.in. gdy dopuścił się naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA).

W Grupie ENEA prowadzona jest wśród Pracowników kampania informacyjna dotycząca działań antykorupcyjnych, w roku 2021 w kolejnych spółkach, tj. ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Połaniec Serwis i ENEA Centrum, uruchomiono szkolenie e-learningowe dla Pracowników z zakresu przeciwdziałania korupcji.

ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Bioenergia i ENEA Połaniec Serwis opracowały wspólny regulamin udzielania zamówień, w którym zapisano m.in. zakaz prowadzenia na etapie ofertowania bezpośredniej korespondencji mailowej z podmiotami ubiegającymi się o kontrakty. Kontrahenci spółek ENEA Elektrownia Połaniec i ENEA Połaniec Serwis zostali poinformowani o obowiązywaniu Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA poprzez m.in. zapisy w umowach czy umieszczenie kodeksu na stronie internetowej. Ponadto, w spółce ENEA Elektrownia Połaniec dla zakupów biomasy wprowadzono System Należytej Staranności. Aktualizacji poddano Politykę lokalnej oceny kredytowej kontrahentów ENEA Elektrownia Połaniec S.A., nadając jej nową nazwę – Polityka weryfikacji kontrahentów paliwowych w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

W ENEA Innowacje wprowadzono instrukcję ustanawiającą wymogi formalno-prawne, jakie należy spełnić, by uzyskać pozytywną decyzję w sprawie wdrożenia lub zakupu usługi bądź produktu.

 • 205-3

Liczba potwierdzonych przypadków korupcji w spółkach Grupy ENEA

2019 2020 2021
Liczba potwierdzonych przypadków korupcji w spółkach Grupy ENEA 2 0 0
* Dla spółki ENEA Logistyka brak danych.

Wyniki wyszukiwania