Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

O raporcie

Niniejszy raport podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę ENEA w obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

 • 102-10
 • 102-42
 • 102-44
 • 102-45
 • 102-46
 • 102-47
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52
 • 102-54
 • 102-56

Odnosi się do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (o ile nie wskazano inaczej) i  obejmuje dane niefinansowe ENEA S.A. jako jednostki dominującej oraz wszystkich spółek zależnych ujętych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. Został przygotowany przez Biuro Relacji z Otoczeniem, stanowiące część Departamentu PR i Komunikacji Grupy Kapitałowej. Stanowi poszerzoną wersję oświadczenia niefinansowego, będącego wyodrębnioną częścią Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r. i stanowiącego wypełnienie obowiązku określonego w art. 49b i art. 55 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351), implementującej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Podobnie jak wspomniane oświadczenie, stanowi ponadto odpowiedź firmy na oczekiwania sformułowane w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01) do wspomnianej dyrektywy, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852/UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, publicznym stanowisku Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) pt. Europejskie wspólne priorytety nadzorcze w odniesieniu do rocznych raportów finansowych za rok 2021, rekomendacjach Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w sprawie ujawniania przez firmy informacji związanych z oddziaływaniem na klimat oraz przewodniku Wytyczne do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tabele zgodności:

 • z ustawą o rachunkowości,
 • z rekomendacjami TCFD,
 • z rekomendacjami GPW,

można znaleźć tutaj.

Prezentowane dane opracowano z wykorzystaniem międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative – GRI Standards, w wersji Core. Publikację przygotowano zgodnie z 10 zasadami GRI, dotyczącymi definiowania zawartości (Istotność, Kontekst zrównoważonego rozwoju, Uwzględnienie interesariuszy, Kompletność) oraz jakości prezentowanych danych (Wyważenie, Wiarygodność, Porównywalność, Dokładność, Terminowość, Przejrzystość).

W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Grupy. W stosunku do raportu za poprzedni rok nie dokonano znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru; nie dokonano także korekt wcześniej publikowanych informacji. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji, jednak został opracowany we współpracy z niezależną firmą doradczą.

Raportowanie niefinansowe Grupy ENEA odbywa się w cyklu rocznym. Poprzedni raport opublikowano 28 maja 2021 r. pod adresem https://raportesg2020.csr.enea.pl/.

Proces budowy treści raportu

Opracowanie raportu poprzedziła ocena istotności poszczególnych aspektów funkcjonowania Grupy ENEA w sferach: ekonomicznej, środowiskowej, społecznej i rynkowej. Dokonano jej na podstawie anonimowych ankiet internetowych dla kadry zarządzającej Grupy ENEA oraz interesariuszy zewnętrznych, wytypowanych jako kluczowi przez jednostki organizacyjne koordynujące poszczególne obszary funkcjonowania firmy. Wyniki wspomnianych ankiet, jak również analiza trendów raportowania niefinansowego w branży energetycznej, stały się podstawą do wyłonienia istotnych aspektów raportowania.

Istotne aspekty raportowania

Aspekty ekonomiczne Przychody, koszty, płatności na rzecz państwa i uzyskana od niego pomoc finansowa
Aktywności podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji
Zapobieganie naruszeniom zasad wolnej konkurencji i praktykom monopolistycznym
Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury i rynków lokalnych
Aspekty środowiskowe Gospodarka odpadami
Zużycie energii, sposoby jego redukcji i zmniejszanie wymagań energetycznych produktów
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Aspekty społeczne Relacje ze wspólnotami lokalnymi
Działalność charytatywna
Aspekty pracownicze Bezpieczeństwo i higiena pracy
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk (w tym do zarządu), równe wynagradzanie mężczyzn i kobiet
Aspekty dotyczące
odpowiedzialności
za produkty i usługi
Zachowanie poufności w relacjach z Klientami, działania zapobiegające utracie danych
Działania na rzecz satysfakcji Klientów

Dane kontaktowe

 • 102-1
 • 102-3
 • 102-53

Dane kontaktowe ENEA S.A.
ENEA S.A.
ul. Pastelowa 8
60-198 Poznań
http://www.enea.pl

Dane kontaktowe ESG
ENEA S.A.
Departament PR i Komunikacji
Biuro Relacji z Otoczeniem
e-mail: esg@enea.pl

Wyniki wyszukiwania