Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Zespół Pracowników Grupy ENEA jest kompetentny, różnorodny i zmotywowany.

Mamy świadomość, że to dzięki niemu osiągamy założone cele, dlatego nasze podejście do kadry opiera się na równym traktowaniu oraz jasnych kryteriach zatrudniania, wynagradzania i awansu, wspieraniu w rozwoju zawodowym i osobistym oraz dbałości o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę. Niezwykle ważne jest dla nas również zdrowie zatrudnionych, czemu dajemy wyraz zarówno w codziennych działaniach, jak i reagując na wyzwania związane z epidemią COVID-19.

Gwarantujemy naszym Pracownikom przestrzeganie ich podstawowych praw: do sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania, swobodnego wypowiadania się czy prywatności.

Kadra Grupy

31 grudnia 2021 r. spółki Grupy Kapitałowej ENEA zatrudniały na umowę o pracę łącznie 17 461 osób*.

*W całej niniejszej sekcji liczba zatrudnionych na umowę o pracę rozumiana jest jako liczba wszystkich umów o pracę w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., łącznie z Pracownikami czasowo zawieszonymi w zatrudnieniu, tj. przebywającymi na urlopach wychowawczych bądź urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni lub otrzymującymi świadczenia rehabilitacyjne. Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym w jednej spółce Grupy i w tym samym czasie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innej są w prezentowanych zestawieniach wykazywane podwójnie (w całej Grupie jest łącznie 19 takich osób).

 • 102-8
 • 401-1

Charakter zatrudnienia Pracowników Grupy ENEA

Łączna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 17 461
w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 3 119
w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 14 342
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 26
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 29
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – kobiety 2 845
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni 12 786
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – kobiety 290
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – mężczyźni 1 540

 

Dodatkowo, w 445 przypadkach świadczono pracę na rzecz Grupy ENEA na podstawie innego typu umowy niż umowa o pracę zawarta ze spółką należącą do Grupy (menedżerowie na kontraktach*, osoby świadczące pracę na mocy umów cywilnoprawnych, osoby zatrudniane przez agencje pracy oraz stażyści).

*W tym osoby przebywające równocześnie na urlopie bezpłatnym w tej samej lub innej spółce Grupy.

17 461

osób Grupa ENEA zatrudniała na umowę o pracę w 2021 r.

3 119

kobiety zatrudnione na umowę o pracę (18%)

14 342

mężczyźni zatrudnionych na umowę o pracę (82%)

 • 401-1
 • 405-1
 • S-P3

Różnorodność grup stanowisk w podziale ze względu na płeć Liczba zatrudnionych*
najwyższa kadra zarządzająca – kobiety 22
najwyższa kadra zarządzająca – mężczyźni 90
dyrektorzy – kobiety 40
dyrektorzy – mężczyźni 168
kierownicy niższego szczebla – kobiety** 244
kierownicy niższego szczebla – mężczyźni** 941
Pracownicy operacyjni – kobiety 339
Pracownicy operacyjni – mężczyźni 9 754
Pracownicy administracyjni – kobiety 2 571
Pracownicy administracyjni – mężczyźni 3 404
*Uwzględniono osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a w przypadku najwyższej kadry zarządzającej – także na podstawie kontraktów.
**Włącznie z nadsztygarami i dyspozytorami p/z.

2020 2021
Łączna liczba nowych osób zatrudnionych na umowę o pracę* 1187 1010
w tym kobiety 217 219
w tym mężczyźni 970 791
w tym osoby poniżej 30. roku życia 562 431
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 524 483
w tym osoby powyżej 50. roku życia 101 96
Wskaźnik zatrudnienia nowych Pracowników** 6,8% 5,8%
*Liczba nowo przyjętych do spółek Grupy ENEA Pracowników, zarówno z rekrutacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
**Stosunek nowo zatrudnionych do wszystkich Pracowników.

2020 2021
Łączna liczba odejść osób zatrudnionych na umowę o pracę* 998 1019
w tym kobiety 162 204
w tym mężczyźni 836 815
w tym osoby poniżej 30. roku życia 191 205
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 332 319
w tym osoby powyżej 50. roku życia 475 496
Wskaźnik rotacji** 5,7% 5,8%
*Liczba odejść Pracowników w ciągu roku dotyczy rozwiązań umów o pracę pomiędzy spółkami Grupy ENEA a ich Pracownikami.
**Stosunek liczby Pracowników, którzy odeszli, do wszystkich zatrudnionych.

Zasady pracy

Zagadnienia pracownicze na poziomie Grupy regulują przede wszystkim:

 • zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA, określający m.in. wartości Grupy, a także Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A.,
 • Polityka Compliance Grupy ENEA, która opisuje m.in. pożądane zachowania i postawy Pracowników, a także Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.,
 • Procedura realizacji działań rozwoju kapitału ludzkiego w Grupie ENEA, ujednolicająca postępowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników,
 • Preliminarze Wspólnej Działalności Socjalnej w Grupie ENEA, wyznaczające zakres i zasady udzielania świadczeń socjalnych na rzecz Pracowników w danym roku,
 • Procedura Komitetu Zarządzania Grupy ENEA dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek.

Ponadto, w poszczególnych spółkach obowiązują polityki i procedury dostosowane do ich specyfiki. Określają one m.in. proces rekrutacji, zasady adaptacji, zasady premiowania, ewidencjonowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie podróży służbowych czy zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Przyjęte regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność funkcjonowania spółek z przepisami Kodeksu pracy oraz pozostałymi przepisami prawa odnoszącymi się do praw i obowiązków pracowniczych.

Dodatkowo, każdego roku kierownicy jednostek organizacyjnych, w konsultacji z Pracownikami, przygotowują zestawienia określające zapotrzebowanie na szkolenia rozwijające kompetencje kadry.

Ważniejsze regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w wybranych spółkach Grupy ENEA

 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Model Kompetencji ENEA S.A.
 • Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.
 • Procedura realizacji działań rozwojowych Pracowników ENEA S.A.
 • Zasady Adaptacji w ENEA S.A.
 • Zasady postępowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Pracownikami w ENEA S.A.
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Operator sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 
 • Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin Zarządzania Ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Enea Operator sp. z o.o.
 • Regulamin Pracy
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla stanowisk produkcyjnych oraz dla stanowisk menadżerskich i specjalistycznych
 • Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A.
 • Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
 • Procedura zgłaszania naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.
 • Polityka postępowania dotycząca programów rozwojowych dla pracowników LW „Bogdanka” S.A.
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu*
 • Regulamin Pracy w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w ENEA Centrum sp. z o.o.

*Obowiązuje na podstawie porozumienia o stosowaniu ZUZP dla Pracowników ENEA S.A., co oznacza, że spółka może go samodzielnie zmieniać (jest jednak związana wykładnią jego interpretacji).

 • Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej
 • Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r. dotyczące zasad współpracy
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników
 • Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego
 • Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.; Umowa Społeczna dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 

Bardziej szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji znajdziesz w sekcji Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka.

Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (gender pay gap)

Na potrzeby procesu raportowania niefinansowego za 2021 r., odpowiadając na oczekiwania interesariuszy, trendy rynkowe oraz propozycje nowych regulacji, po raz pierwszy dokonaliśmy analizy stosunku wynagrodzenia kobiet oraz mężczyzn. Jej wyniki analizy przedstawiono poniżej.

 • 405-2
 • S-P2

Stosunek średniego wynagrodzenia* kobiet do mężczyzn zatrudnionych w wybranych spółkach Grupy ENEA w podziale na kategorie Pracowników

Grupa Pracowników Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn
ENEA S.A. ENEA Operator ENEA Wytwarzanie ENEA Elektrownia Połaniec ENEA Trading
Wyższa kadra zarządzająca
Pracownicy poniżej 30. roku życia
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 115% 106% 119% 0% 0%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 140% 100% 70% 0% 93%
Średnia 114% 93% 94% 0% 50%
Średnia kadra zarządzająca
Pracownicy poniżej 30. roku życia 0% 0%
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 91% 96% 88% 96% 73%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 83% 98% 97% 74% 99%
Średnia 92% 96% 87% 83% 60%
Pozostali pracownicy
Pracownicy poniżej 30. roku życia 85% 87% 86% 60% 99%
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 85% 86 % 80% 94% 88%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 91% 93% 77% 90% 0%
Średnia 85% 87% 78% 89% 50%
*Pensja podstawowa plus dodatkowe kwoty, takie jak wysługa lat, bonusy uwzględniające premie pieniężne i w postaci udziałów lub akcji, wypłaty w ramach świadczeń, nadgodziny, ekwiwalenty oraz wszelkie dodatkowe zwroty i zasiłki (np. za dojazd, na opiekę nad dzieckiem, zasiłek mieszkaniowy).
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W spółkach Grupy ENEA przestrzegana jest zasada równej płacy za taką samą pracę. Różnice w średnich wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zaraportowane w powyższej tabeli wynikają przede wszystkim z odmiennej struktury zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach, będącej efektem m.in. specyfiki sektora energetyczno-górniczego i związanych z nim zawodów.

Komunikacja i współdecydowanie

Naszą nadrzędną wartością i kapitałem są ludzie wraz ze swoimi talentami, doświadczeniami, wiedzą, know-how i zainteresowaniami. Cenimy indywidualizm wszystkich naszych Pracowników, gdyż każdy z nich dodaje organizacji swoją wyjątkowość, która pozwala nam się rozwijać i stawać się profesjonalistami we wszystkich obszarach działalności Grupy ENEA. Uważnie słuchamy opinii naszych Pracowników, dzięki czemu możemy udoskonalać środowisko pracy i zapewniać poczucie bezpieczeństwa w organizacji. Szanujemy także prawo do zrzeszania się i aktywnej działalności związkowej.

Katarzyna Kupidura

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej

Sprawny przepływ informacji do Pracowników zapewniają w szczególności:

 • intranet korporacyjny (aktualności dotyczące Grupy, m.in. w formie „Enea News” i „Enea Flash”) oraz intranety spółek,
 • Strefa Pracownika w intranecie Grupy ENEA (aktualności, informacje oraz dokumenty dotyczące spraw pracowniczych),
 • gazetki zakładowe („Echo Elektrowni” w Elektrowni Połaniec, „Głos Elko” w Elektrowni Kozienice, „Bogdanka”, „Paczka informacyjna pracowników MEC Piła”, „Info Express” w ENEA Operator),
 • mailing (do wybranych grup lub do wszystkich Pracowników),
 • ekrany, tablice ogłoszeń, ulotki i plakaty,
 • radiowęzeł.

Zachęcamy Pracowników do zgłaszania pytań dotyczących spraw pracowniczych, uwag, zastrzeżeń i pomysłów. Narzędziami dialogu w Grupie są m.in.:

 • spotkania i wideokonferencje,
 • rozmowy pomiędzy Pracownikami oraz ich bezpośrednimi przełożonymi,
 • badania ankietowe (np. poziom satysfakcji ze współpracy z różnymi obszarami: IT, kadry, zakupy itd.; ocena poszczególnych działań spółek),
 • badania satysfakcji,
 • skrzynka mailowa Pomysłodajnia, inicjatywy@enea.pl (za jej pośrednictwem zatrudnieni przesyłają pomysły na usprawnienie pracy),
 • skrzynka mailowa „HR napisz do nas”, HRnapiszdonas@enea.pl (za jej pośrednictwem zatrudnieni przesyłają pytania dotyczące spraw pracowniczych, na które odpowiedzi publikowane są w Strefie Pracownika),
 • platforma Mam Pomysł, dostępna z poziomu intranetu Grupy ENEA.

W 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, ze względów epidemicznych w maksymalnym możliwym zakresie zastępowano spotkania bezpośrednie komunikacją zdalną.

Wpływ Pracowników na funkcjonowanie Grupy

 • S-P4

Szanujemy prawo naszych Pracowników do zrzeszania się i aktywnej działalności związkowej.

Związki zawodowe w wiodących i zatrudniających największą liczbę Pracowników spółkach Grupy ENEA

 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Energetyk” w Połańcu
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec S.A. w Zawadzie
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy ENEA Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec S.A. w Zawadzie
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Zarządy spółek Grupy prowadzą stały dialog ze związkami zawodowymi. W 2019 r. została podpisana umowa społeczna, która w szczególności określa zasady stabilizacji zatrudnienia. Ponadto, odpowiedzią na postulaty związków zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń są coroczne negocjacje płacowe, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej – przykładem był rok 2021, kiedy zdecydowano się podpisać porozumienie tytułem wzrostu wynagrodzeń za rok 2021 oraz za rok 2022. Strona społeczna aktywnie współpracuje z pracodawcami przy wprowadzaniu zmian w zakresie wewnętrznych źródeł prawa pracy.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. funkcjonuje stała komisja ds. zmian w zakładowym układzie zbiorowym pracy, za pośrednictwem której realizowany jest proces ciągłych negocjacji pracodawcy ze związkami zawodowymi. W pozostałych spółkach w przypadku potrzeby zmian w ZUZP powoływane są zespoły zadaniowe.

 • 102-41

Spółki Grupy ENEA, których Pracownicy są objęci umowami zbiorowymi, tj. zakładowymi układami zbiorowymi pracy

Spółka Odsetek Pracowników* objętych umowami zbiorowymi
ENEA Operator 99,5%
ENEA Ciepło – Oddział Białystok 99,5%
ENEA Ciepło Serwis 99,3%
ENEA Wytwarzanie 98,9%
ENEA Elektrownia Połaniec 98,9%
ENEA Ciepło – Centrala 98,9%
ENEA Połaniec Serwis 98,6%
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 98,0%
ENEA Pomiary 96,4%
ENEA Serwis 95,7%
ENEA Logistyka 94,9%
ENEA S.A. 94,5%
ENEA Oświetlenie 94,2%
PEC Oborniki 93,3%
ENEA Centrum 88,7%
ENEA Nowa Energia 84,0%**
ENEA Trading 67,3%**
*Osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz świadczące pracę na rzecz danej spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontraktu menedżerskiego, a także osoby zatrudniane przez agencje pracy i stażyści (stan na 31 grudnia 2021 r.).
**Pracownicy, którzy przeszli pomiędzy spółkami w trybie 23’, zachowali na podstawie porozumienia uprawnienia do przywilejów zgodnie z ZUZP spółki, z której przeszli.

Umowami zbiorowymi nie są objęci Pracownicy spółek: ENEA Bioenergia, ENEA Innowacje, MEC Piła, Łęczyńska Energetyka RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka”.

Pracownicy Grupy ENEA mają wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz na funkcjonowanie zatrudniających ich spółek także poprzez wybieranie swoich przedstawicieli do rad nadzorczych (większość spółek Grupy*) oraz możliwość wyboru przedstawicieli Pracowników do rad pracowników (obecnie w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.).

*ENEA S.A. i ENEA Wytwarzanie uprawnienie to wynika wprost z Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

W ENEA S.A. zmieniono postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy w zakresie pakietów medycznych. Zmiany dotyczą przystosowania postanowień ZUZP do obowiązującej umowy dotyczącej świadczeń medycznych.

W ENEA Ciepło w czerwcu 2021 r. protokołem dodatkowym do ZUZP wprowadzono nowy składnik wynagrodzenia: premię roczną stanowiącą 1% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego. Następnie od sierpnia 2021 r. wprowadzono premię regulaminową wynoszącą 15% wynagrodzenia zasadniczego (wcześniej 10%).

W ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok do 1 stycznia 2021 r. zaczął obowiązywać protokół dodatkowy nr 2 do ZUZP. Zmienił on zakładową tabelę zaszeregowania i stawek zasadniczych oraz zapisy dotyczące zasad wypłacania nagrody jubileuszowej.

W ENEA Innowacje wdrożono po raz pierwszy regulamin wynagradzania, określający zasady przyznawania premii rocznych, nagród i dodatków płacowych.

ENEA Trading skupiła się m.in. na ujednoliceniu zasad wynagradzania dla Pracowników poprzez wprowadzenie jednolitego ZUZP. Prace będą kontynuowane w 2022 r.

W ENEA Serwis przyjęto Procedurę realizacji Działań Rozwojowych dla Pracowników ENEA Serwis sp. z o.o., a także zmieniono zapisy zakładowego układu zbiorowego pracy. Zmiany dotyczyły m.in. zobowiązania pracodawcy do ponoszenia kosztów badań kontrolnych, profilaktycznych i innych wskazanych przez lekarza medycyny pracy, a także oferowania przez Pracodawcę dodatkowych świadczeń medycznych dla Pracowników.

W RG „Bogdanka” wynegocjowano porozumienie płacowe oraz przyjęto aneksy: do regulaminu wynagradzania i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • S-S1
 • 403-7

Grupa ENEA w obszarze BHP działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na bieżąco dostosowując regulacje wewnętrzne do zmian w tym zakresie. Spółki Grupy dążą do eliminacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także do zwiększania świadomości Pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych (m.in. za pośrednictwem szkoleń i konkursów wiedzy) oraz ich odpowiedzialności i zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wprowadzają także kolejne udogodnienia w zakresie ergonomii pracy (np. doposażanie stanowisk pracy w podnóżki czy podkładki pod nadgarstki, wymiana foteli biurowych na posiadające regulację podłokietników).

Ze względu na stan epidemii powołano Sztab Kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, ocenia ryzyko, wydaje zalecenia w kwestii organizacji pracy oraz prowadzi komunikację z Pracownikami na temat zagrożeń poprzez informatory, instrukcje i komunikaty. Praca w biurze została zorganizowana zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego oraz zapewniono możliwość wykonywania pracy zdalnej. Zarządzenia, wskazania i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście trwającej epidemii są opracowywane przez działające na poziomie spółek sztaby ds. przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19. Ponadto zagrożenia związane z tą chorobą i sposoby ochrony przed nią są uwzględniane w procesach oceny ryzyka zawodowego.

Grupa śledzi nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz ludzkie wpływające na poziom BHP. Jego stan jest stale monitorowany i poprawiany, co gwarantują przyjęte polityki, procedury oraz instrukcje. Wymagają one m.in. regularnego dokonywania przeglądów narzędzi i sprzętu, bieżącego kontrolowania warunków pracy oraz wpływania na świadomość i zachowania Pracowników.

Wiktoria Kępczyńska

specjalistka ds. BHP w ENEA S.A.

 • 403-4

W części zakładów funkcjonują społeczni inspektorzy pracy, powoływani zgodnie z Regulaminem wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w GK ENEA S.A., którzy w imieniu Pracowników kontrolują stan BHP i zgłaszają postulaty w kwestii jego poprawy. Reprezentanci zatrudnionych biorą także udział w działających w niektórych spółkach Komisjach BHP.

Dokumenty dotyczące BHP w wiodących oraz kluczowych dla tego zagadnienia spółkach Grupy ENEA

 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Programy szkoleń BHP dla ENEA S.A.
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Inne instrukcje (Instrukcja oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, instrukcje pierwszej pomocy, instrukcje postępowania na wypadek pożaru)
 • Procedura oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura określająca zasady współpracy w zakresie BHP pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a Wykonawcą
 • Procedura szkoleń okresowych BHP w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura szkoleń prac pod napięciem w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura organizacji bezpiecznej pracy przy agregatach prądotwórczych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura organizacji pracy przy wycince drzew, gałęzi i podrostów w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura nadawania upoważnień do wydawania poleceń wykonania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego napięcie w ENEA Operator
  z o.o.
 • Procedura obiegu dokumentów dla instruktażu specjalistycznego z zasad asekuracji i ewakuacji przy pracach na wysokości
  w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Środki pierwszej pomocy przedmedycznej w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Zasady organizacji ratownictwa przedmedycznego w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin przygotowania zawodowego dla nowo zatrudnionych Pracowników Posterunków Energetycznych
 • Regulamin zarządzania ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV2 wśród pracowników  ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Instrukcje (Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o., Instrukcja organizacji pracy przy zabudowie i wymianie liczników bilansujących i zestawów modułów komunikacyjnych w stacjach transformatorowych SN/nn na potrzeby projektu AMI, instrukcje eksploatacyjne obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, instrukcje stanowiskowe)
 • Inne instrukcje (Standard wyposażenia Posterunków Energetycznych oraz wozów brygad Posterunków Energetycznych, Metody i zasady asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o., Zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy / Prokuratury Rejonowej o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym, Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego, Standaryzacja – tablice i znaki bezpieczeństwa oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.)
 • Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego
 • Instrukcja przeprowadzania i dokumentowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Instrukcja przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości
 • Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych
  i papierosów elektronicznych
 • Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz innych ryzyk dla systemu zarządzania BHP
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 • Procedura Monitorowanie BHP
 • Procedura Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyk i szans dotyczacych BHP
 • Instrukcje (Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, Instrukcja badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje BHP eksploatacji urządzeń)
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp.
  z o.o.
 • Zarządzenie w sprawie odpowiedzialności pracodawcy w zakresie BHP
 • Programy szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych dla pracowników
 • Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Dokument Bezpieczeństwa Zakładu Górniczego
 • PZ/S/05/01 Wypadki przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe
 • PZ/S/05/02 Wypadki w drodze do lub z pracy
 • PZ/S/05/03 Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • PZ/S/05/04 Monitoring obszaru bhp
 • PZ/S/05/05 Monitoring przepisów prawnych oraz norm w obszarze bhp
 • PZ/S/05/06 Prace szczególnie niebezpieczne
 • PZ/S/05/07 Postępowanie przy podejrzeniu choroby zawodowej
 • PZ/S/05/08 Plany poprawy warunków bhp
 • PZ/S/05/09 Zarządzanie Dokumentem Bezpieczeństwa
 • PZ/S/05/10 Monitoring środowiska pracy
 • Regulamin pracy
 • Wytyczne i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem
 • Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A.
 • Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Zarządzenia Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
 • Polecenia Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
 • Procedura zgłaszania wypadków przy pracy
 • Instrukcje BHP w magazynie (Instrukcja przy użytkowaniu wózka widłowego, Instrukcja przy użytkowaniu podestu ruchomego, Instrukcja przy ręcznych pracach transportowych)
 • Instrukcja przy eksploatacji i konserwacji regałów półkowych
 • Instrukcja przy obsłudze plombownicy pneumatycznej stołowej
 • Instrukcja podczas malowania natryskowego liczników energii elektrycznej pistoletem natryskowym
 • Instrukcja postępowania w przypadku pożaru
 • Inne instrukcje (Instrukcja przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym i drukarki, Instrukcja przy obsłudze niszczarki)
 • Procedura zgłaszania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy w ENEA Serwis sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem
 • Instrukcje (Instrukcja stanowiskowa biurowo-administracyjna, Instrukcja stanowiskowa elektromonter, inne instrukcje stanowiskowe)
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Instrukcje związane z BHP (m.in. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera, Instrukcja stanowiskowa nieelektryka, Instrukcja eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera pomiarów urządzeń energetycznych przewoźnego laboratorium pomiarowego, instrukcje oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu, rozładunku/załadunku, składowania oraz montażu słupów oświetleniowych, Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów, Instrukcja BHP przy pracach transportowych, Instrukcja BHP przy pracach z drabiną, Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem
  i drukarką)
 • Instrukcje BHP przy obsłudze urządzeń biurowych (m.in. bindownicy oraz kserokopiarki) oraz instrukcje BHP przy obsłudze innych urządzeń (np. wiertarki, pilarki tarczowej do drewna, szlifierki)
 • Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o. 

Kwestie związane z BHP są uwzględnione również w zakładowych układach zbiorowych pracy.

 • 403-1
 • 403-8

W spółkach ENEA Bioenergia, ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Wytwarzanie i Lubelski Węgiel „Bogdanka” wdrożono systemy zarządzania BHP, zgodne ze standardem PN-ISO 45001:2018 i obejmujące wszystkich Pracowników oraz osoby, których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez spółkę*.

*Oznacza to, że systemem taki są także objęci Pracownicy ENEA Połaniec Serwis, jako wykonawca realizujący  prace na rzecz i terenie Enea Elektrownia Połaniec.

 • Wskaźnik własny 14
 • 403-5
 • 403-7

W związku z sytuacją epidemiczną w minionym roku spółki Grupy uchwalały regulaminy zarządzania ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS‐CoV‐2, określające zasady bezpieczeństwa w zakresie organizacji pracy (praca zdalna, rotacyjna), zasady ruchu osobowego oraz środki techniczne zmniejszające ryzyko COVID-19. Ponadto, kontynuowano rozpoczęte w 2020 r. działania mające na celu ochronę zatrudnionych przed zakażeniem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiczna była monitorowana, a tam gdzie to możliwe została wprowadzona praca zdalna lub system rotacji Pracowników uniemożliwiający spotkania w dużych grupach. Utrzymano również limity osób w poszczególnych pomieszczeniach oraz dezynfekcje pomieszczeń. Pracownicy w dalszym ciągu byli zaopatrywani w środki ochrony indywidualnej (m.in.: maseczki, żele antybakteryjne oraz rękawiczki).

Pracownikom systematycznie przekazywano kluczowe informacje na temat profilaktyki zakażeń w miejscu pracy i poza nią, w tym szczepień przeciwko COVID-19. Za pośrednictwem SMS-ów oraz kanałów komunikacji wewnętrznej, m.in. mailingu, plakatów oraz osobnej zakładki w intranecie, byli oni na bieżąco powiadamiani przez Departament PR i Komunikacji o sytuacji epidemicznej w Grupie, decyzjach sztabów kryzysowych i nowych wytycznych rządu oraz inspekcji sanitarnej, a pytania dotyczące COVID-19 mogli zgłaszać korzystając ze specjalnego adresu e-mail.

W styczniu 2022 r. podjęto decyzję o powrocie Pracowników do biur, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Jednak w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną, decyzje podejmowane są na bieżąco. Ze względu na gwałtowny przyrost zakażeń związany z piątą falą zakażeń, wydano ponownie zalecenie dotyczące wykonywania pracy w formie zdalnej. Z początkiem marca 2022 r. sytuacja epidemiczna poprawiła się, więc od 7 marca 2022 r. Pracownicy wrócili do pracy stacjonarnej, przestrzegając zasad bezpieczeństwa tj. zachowania 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy oraz stosowania maseczek ochronnych.

ENEA Bioenergia we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym wykonała badania ilościowe i jakościowe szkodliwych czynników mikrobiologicznych w wybranych punktach pomiarowych na terenie zakładu. Ponadto, spółka przeprowadziła ankietę dla Pracowników, poświęconą różnym aspektom bezpieczeństwa w pracy.

ENEA Centrum przeprowadziła kontrolę warunków pracy we wszystkich jednostkach, w których świadczą pracę osoby zatrudnione w spółce, a także zakupiła luksomierze, dalmierze i decybelomierze dla zespołu ds. BHP

ENEA Nowa Energia przyjęła procedury związane z BHP stosowane w ENEA Wytwarzanie.

ENEA Elektrownia Połaniec opracowała program poprawy BHP, a także prowadziła działania edukacyjne (m.in. konkurs dla Pracowników „Lider BHP”, 23. edycja konkursu wiedzy o BHP). Kontynuowano kampanię „Pracujemy bezpiecznie albo wcale” na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy wykonawców, na którą składały się m.in. szkolenia i kontrole. Ponadto, w ramach ćwiczeń Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego sprawdzono przygotowanie służb ratowniczych i elektrowni do współdziałania w sytuacjach kryzysowych, a także przeprowadzono dla Pracowników szkolenie z udziałem przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, zapoznające ich z zagrożeniami środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń elektromagnetycznych.

W ENEA Operator została przeprowadzona kampania edukacyjna na temat zagrożeń związanych z przemieszczaniem się Pracowników. W ramach prewencji wydano  12 numerów miesięcznika „Biuletyn bezpieczna praca”, w tym 6 związanych bezpośrednio z kampanią, opatrzono znakami informacyjnymi ciągi piesze oraz opracowano i rozmieszczono plakaty informujące o wspomnianych zagrożeniach. Ponadto w ramach profilaktyki COVID-19 zakupiono dwa medyczne oczyszczacze powietrza.

W ENEA Wytwarzanie zaszczepiono załogę szczepionką przeciw grypie.

W ENEA Oświetlenie poprawiono ergonomię i komfort pracy biurowej (m.in. zakup nowych foteli i modernizacja klimatyzatorów), a także dokonano zakupów sprzętu asekurującego do prac na wysokości.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” wprowadziła obowiązek przygotowywania i dostarczania przez podwykonawców przed rozpoczęciem prac tzw. instrukcji bezpiecznego wykonywania prac. Przygotowano także przewodnik dla wykonawców, w którym umieszczono podstawowe informacje dotyczące wymaganych środków ochrony indywidualnej, zagrożeniach oraz sposobie przemieszczania się po terenie zakładu. Spółka kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym – Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie w zakresie specjalistycznych szkoleń dla Pracowników z zakresy pierwszej pomocy i zaawansowanej pomocy medycznej. Opracowywane i emitowane na ekranach zlokalizowanych w miejscach gromadzenia się załogi przed zjazdem były rekonstrukcje wypadków przy pracy oraz sposoby prawidłowego wykonywania robót. Ponadto, spółka zorganizowała dla Pracowników akcję dobrowolnych szczepień przeciw COVID-19 i konkurs wiedzy BHP.

Łęczyńska Energetyka zaktualizowała Instrukcję bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych oraz zakupiła duże ilości sprzętu i wyposażenia, m.in. mierniki wielogazowe i kombinezony przeciwpyłowe.

W MR „Bogdanka” powołano zespół ds. poprawy warunków BHP i organizacji pracy, przeprowadzono szkolenie z zakresu m.in bezpiecznych metod spawania, które było jednocześnie okazją do wyrażenia przez Pracowników opinii na temat dotychczas stosowanych środków ochrony indywidualnej. Dokonano także zakupu sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo pracy, m.in. suwnicy sterowanej radiowo z poziomu roboczego.

W RG „Bogdanka” opracowano i wdrożono plan poprawy bezpieczeństwa, zaktualizowano procedurę postępowania powypadkowego oraz stworzono liczne nowe instrukcje (m.in. kontroli sprzętu do pracy na wysokości, obsługi elektronarzędzi, BHP przy spawaniu elektrycznym, BHP przy spawaniu gazowym). Odbył się ponadto konkurs wiedzy BHP dla Pracowników.

W ENEA Połaniec Serwis zostały opracowane i wdrożone do stosowania wewnętrzne instrukcje technologiczne oraz bezpiecznego wykonywania prac serwisowo-remontowych. Zakupiono środki ochrony indywidualnej do pracy na wysokości oraz urządzenia transportu bliskiego (m.in. wyciągarki i wciągarki łańcuchowe, żurawiki montażowe, wózki jezdniowe, manipulatory). 20 Pracowników przeszkolono w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej, a ponadto zorganizowano zakładowy konkurs wiedzy o BHP.

W ENEA Pomiary miała miejsce aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców.

W ENEA Trading przeprowadzono audyty biur pod względem BHP, w tym w kontekście ryzyka zarażenia COVID-19.

W ENEA Ciepło w pomieszczeniach warsztatowych zamontowano środki ochrony zbiorowej w postaci mechanicznych wyciągów oraz wentylatorów. W pomieszczeniach pracy wywieszono kluczowe informacje dotyczące zagrożeń związanych z wirusem SARS‐CoV‐2 oraz zasady bezpieczeństwa.

W ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok wprowadzono dokument Zasady kardynalne BHP w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. Ponadto, zmieniono regulacje dotyczące organizacji bezpiecznej pracy, badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz norm odzieży i obuwia roboczego. Miały też miejsce liczne inicjatywy organizacyjne, takie jak m.in. montaż dodatkowych osłon wokół taśmociągów, uwzględnienie nowych czynników w skierowaniach na badania, doposażenie kolejnych stanowisk pracy/urządzeń w oznaczenia informujące o awarii bądź wyłączeniu z eksploatacji czy wymiana na nowe oznaczeń informujących o wysokiej temperaturze.

W ENEA Ciepło Serwis miał miejsce zakup ciężkiego sprzętu budowlanego do robót ziemnych oraz szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu Pracowników pracujących przy biomasie oraz przy wycince krzewów wzdłuż bocznicy kolejowej.

Wśród Pracowników ENEA Centrum została przeprowadzona ankieta, na podstawie której zostały opracowane i wprowadzone w życie inicjatywy, których celem jest minimalizacja poczucia izolacji osób pracujących zdalnie.

W 2021 r. ENEA Elektrownia Połaniec otrzymała od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, a ENEA Bioenergia – Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

 • 403-9

Wypadki przy pracy w Grupie ENEA

Wypadki przy pracy w Grupie ENEA w 2021 r.
Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wszystkich raportowanych wypadków
Pracownicy 0 1 0 176 163 162
Podwykonawcy 2 0* 0* 129 95* 107*
*Dla Pracowników podwykonawców ENEA Serwis brak danych.

Programy promocji zdrowia

 • 403-6

Wiele spółek Grupy ENEA zapewnia Pracownikom dostęp do prywatnych usług medycznych i opieki zdrowotnej niepowiązanych bezpośrednio z obszarem zawodowym, wykupując dla nich stosowne abonamenty. Regułą jest zapewnianie zatrudnionym pakietu podstawowego, umożliwiającego korzystanie z określonego zestawu konsultacji specjalistycznych i programów profilaktycznych (badania, szczepienia). Pracownicy mogą opłacić rozszerzenie pakietu, jak również objęcie prywatną opieką medyczną członków swojej rodziny. W niektórych spółkach istnieje ponadto możliwość wykupu ubezpieczenia lekowego, w tym dla członków rodziny.

ENEA Połaniec, ENEA Połaniec Serwis oraz ENEA Bioenergia opłacają Pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytowanym Pracownikom możliwość korzystania z ponadstandardowych usług medycznych w lecznicy zlokalizowanej przy zakładzie pracy. Co więcej, Pracownicy tych spółek mogą ubiegać się o wsparcie pracodawcy w sytuacji ciężkiej lub długotrwałej choroby (np. zakup leków czy sprzętu do rehabilitacji, sfinansowanie operacji).

Spółki Grupy oraz Fundacja ENEA regularnie organizują akcje profilaktyczne dla Pracowników, obejmujące porady, prelekcje czy badania.

Wyniki wyszukiwania