Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Neutralność klimatyczna

GRI:[ ]

Harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej

Podczas prac nad aktualizacją strategii rozwoju i modelu biznesowego założono poniższy spadek intensywności emisji CO2, uwzględniając przy tym zarówno planowane wydzielenie wybranych aktywów wytwórczych Grupy ENEA opartych na węglu kamiennym do NABE, jak i zaangażowanie Grupy w nowe instalacje OZE oraz inwestycje w bloki gazowo-parowe na terenie Elektrowni Kozienice:

Szacowana emisja CO2*

NABE-01 NABE-01

*Dla 2020 i 2021 r. przestawiono wartości z wykonania (emisja CO2 bezpośrednio związana z produkcją energii elektrycznej), a od 2022 r. podano wartości szacowane.

Wskaźnik jednostkowej emisji CO2 [kg CO2/MWh] wynikający ze strategii rozwoju Grupy ENEA:

enea_cel net zero 2050 enea_cel net zero 2050

Model przeniesienia aktywów konwencjonalnych do NABE

Głównym założeniem realizowanego przez nas programu wydzielenia aktywów wytwórczych zasilanych węglem kamiennym jest wyodrębnienie do NABE elektrowni węglowych, przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze Grupy ENEA jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych, które będą stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości paliwami zeroemisyjnymi. Szczegółowa koncepcja wykonawcza reorganizacji Grupy zostanie opracowana w trakcie dalszych prac.

Kluczowe kierunki rozwoju

Strategia identyfikuje 13 kluczowych kierunków rozwoju, które stanowiły fundament do określenia celów strategicznych Grupy.

KLUCZOWE KIERUNKI ROZWOJU GRUPY:

enea_kafelki (4) enea_kafelki (4)

Nasza strategia uwzględnia cele i ustalenia trzech zawartych w 2021 r. porozumień sektorowych, mających na celu wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych z rozwoju branż: morskiej energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej i fotowoltaiki.

Kluczowe wskaźniki realizacji celów strategii rozwoju

W dokumencie zapisano cele do osiągnięcia przez Grupę w średniej i długiej perspektywie (odpowiednio 2030 r. i 2040 r.).

enea_Kluczowe-wskazniki enea_Kluczowe-wskazniki

*Liczony względem roku 2020, bez uwzględnienia Zielonego Bloku Elektrowni Połaniec ani magazynowania energii.
**Liczony bez uwzględnienia mocy wytwórczych zasilanych węglem kamiennym oraz Zielonego Bloku Elektrowni Połaniec, w związku z planowanym wydzieleniem aktywów wytwórczych zasilanych węglem ze struktur Grupy ENEA.

Nowe linie biznesowe

  • 203-2

Zgodnie z zaktualizowaną w grudniu 2021 r. strategią rozwoju, zamierzamy opracować i wdrożyć nowe linie biznesowe – nie tylko w oparciu o własne zasoby, ale także we współpracy z partnerami z innych branż. Podejmowane będą działania ukierunkowane na rozwój nowych pakietów produktowych i usługowych oraz wprowadzenie ich do oferty handlowej Grupy.

Anna Striżyk

Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej

Kluczową nową linią biznesową będą magazyny energii, jako technologia niezbędna dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Kolejne nowe linie biznesowe będą związane z zagospodarowaniem elementów po zużytych instalacjach OZE i magazynach energii. Zamierzamy także w jeszcze większym stopniu zaangażować się w zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z sektora przemysłowego, w tym m.in. z energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa – zarówno z jego bieżącej działalności, jak i z istniejących już składowisk. W planach znajduje się ponadto rozszerzenie oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii).

enea_new-02 (1) enea_new-02 (1)

Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście transformacji Grupy ENEA

Jednym z kluczowych elementów transformacji Grupy ENEA będzie opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Celem będzie zagospodarowanie luki pokoleniowej i luki kompetencyjnej, a także stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kompetencji w całej organizacji i zwiększających zaangażowanie oraz identyfikację Pracowników z jej celami. W ramach programu będzie miało miejsce zarówno wspieranie rozwoju obecnych Pracowników poprzez szkolenia i przekwalifikowywanie, jak i pozyskiwanie nowych kadr, we współpracy z szkołami średnimi i uczelniami wyższymi.

Cały proces transformacji Grupy będzie się odbywał w dialogu z reprezentantami Pracowników, z poszanowaniem interesów obu stron.

enea_new_Obszar roboczy 1 (1) enea_new_Obszar roboczy 1 (1)

Wyniki wyszukiwania