Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2021 r.

Każdego roku prowadzimy liczne działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko.

Mają one postać zarówno dużych inwestycji, jak i mniejszych zmian w codziennym funkcjonowaniu poszczególnych spółek z Grupy ENEA. Stale podejmujemy także wysiłki na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej Pracowników oraz ich wiedzy na temat racjonalnego korzystania ze środowiska. Co więcej, prowadzimy edukację ekologiczną otoczenia Grupy oraz realizujemy projekty z zakresu aktywnej ochrony przyrody.

  • Wskaźnik własny 7
  • Wskaźnik własny 8
  • Wskaźnik własny 22
  • Wskaźnik własny 25

Inwestycje Grupy ENEA związane z ochroną środowiska w 2021 r.

Inwestycja Wykonanie 2021 [mln zł]
Dostosowanie do konkluzji BAT (Elektrownia Połaniec) 91,6
Budowa źródła kogeneracyjnego w Pile (MEC Piła) 33,4
Dostosowanie do konkluzji BAT (Elektrownia Kozienice) 10,4
Pozostałe 20,5
Łącznie inwestycje związane z ochroną środowiska 155,9

155,9 mln zł

nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w 2021 r.

Proekologiczne inwestycje i zmiany organizacyjne

  • Wskaźnik własny 7
  • Wskaźnik własny 8
  • Wskaźnik własny 25

Podpisała z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. umowę, na mocy której oba koncerny będą wspólnie ubiegać się o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Ponadto, ENEA S.A. zmieniła siedzibę na budynek, który ma wdrożone rozwiązania redukujące zużycie energii i wody, potwierdzone certyfikatem LEED Platinum.

Zmodernizowała absorbery instalacji odsiarczania spalin i rozszerzyła monitoring ścieków przemysłowych z tej instalacji, a także zmodernizowała wchodzącą w jej skład oczyszczalnię ścieków, dzięki czemu spełniła wymogi konkluzji BAT. W zakładzie miała także miejsce modernizacja elektrofiltrów bloków nr 2-7 oraz montaż i wymiana warstw katalitycznych instalacji redukcji tlenków azotu. Ponadto, zainicjowano badania wpływu na ichtiofaunę Wisły oraz wpływu otwartego systemu chłodzenia na wielkość przepływu tej rzeki w rejonie elektrowni. Spółka przeszła audyt efektywności energetycznej po modernizacji dwóch pomp wody chłodzącej oraz dokonała modernizacji oświetlenia bloku energetycznego nr 6, czego skutkiem było uzyskanie od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej o wartości, odpowiednio, 805,712 i 77,204 toe.  Co więcej, w 2021 r. miały miejsce pilotażowe dostawy drewna energetycznego z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do Elektrowni Połaniec. Zostały one zrealizowane na podstawie transakcji zawartych poprzez aplikację e-drewno z zachowaniem warunków sprzedaży obowiązujących w Lasach Państwowych. Ta współpraca wpisuje się  w założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED lI) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 r., których elementem jest rozwój lokalnego rynku biomasy.  Do energetyki trafia wyłącznie drewno energetyczne, które nie nadaje się do wykorzystania w innych gałęziach przemysłu.

Zakończyła projekt zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR dla bloków klasy 500 MW nr 9 i 10 oraz budowę stacji dawkowania, rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej II dla bloków 9 i 10. W ramach programu dostosowania spółki do konkluzji BAT zmodernizowano dwa elektrofiltry bloków klasy 200 MW nr 3 i 8 oraz trzy instalacje odsiarczania spalin (IOS I dla bloku 500 MWe nr 9 oraz IOS II, IOS IV dla bloków 200 MWe nr 1-8), zautomatyzowano i zoptymalizowano cztery instalacje oczyszczania ścieków z IOS (IOS II oraz IOS IV (dla bloków 200 MWe nr 1-8),  IOS I (blok  500 MW nr 9), IOS V (blok 1000 MW nr 11)), a także zabudowano 5  automatycznych interwencyjnych instalacji ograniczania/redukcji  emisji rtęci na IOS I, II, III, IV, V. Na terenie spółki usprawniono też i uszczelniono zamknięty system zbierania odpadów komunalnych. W ramach inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej wykonano modernizację instalacji oświetleniowych (magazynów M1 i M2 pompowni mazutu nr 2 i zbiorników retencyjnych popiołu 1, 2, 3) oraz modernizację pomp wody chłodzącej PC5-8 bloków 200 MW. Przeprowadzone działania pozwolą na zaoszczędzenie w ciągu roku ok. 1000,3 toe energii finalnej.

Zmodernizowała System Sterowania i Nadzoru ciepłowni ulepszając kontrolę procesu spalania, czego jednym z efektów będzie optymalizacja emisji zanieczyszczeń. Realizowano także działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze przesyłu i dystrybucji ciepła, takie jak: wymiana sieci kanałowych na sieci wykonane w technologii preizolowanej, modernizacja węzłów ciepłowniczych, rozbicie węzłów grupowych na węzły indywidualne oraz instalacja urządzeń telemetrycznych na węzłach ciepłowniczych. W Elektrociepłowni Białystok wdrożono nowy System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju przy produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy, opisanych normami Instytutu Nafty i Gazu, zgodnych z wymaganiami unijnej dyrektywy RED lI, a także wymieniono trzy klimatyzatory w rozdzielniach elektrycznych C1A i C1B, co ma znaczenie dla redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych.

Współpracowała z Regionalną Dyrekcją Ochrony środowiska w Szczecinie oraz Drawieńskim Parkiem Narodowym w celu udrożnienia rzeki Drawy – wybudowana została przepławka dla ryb. Trwały też prace nad poprawnością funkcjonowania i poprawnością monitorowania efektywności innej przepławki, przy Elektrowni Wodnej „Kamienna”.

Modernizowała linie elektroenergetyczne oraz zmieniała przekroje i konfigurację pracy sieci, co umożliwiło zmniejszenie strat w przesyłanej energii elektrycznej, a także wymieniała transformatory na modele o obniżonych stratach. Co istotne, inwestycje sieciowe spółki zwiększyły moc dostępną dla inwestycji OZE. Ponadto, spółka wprowadziła  procedurę prowadzenia gospodarki materiałami z demontażu i odpadami, która dzięki weryfikacji zdemontowanych materiałów i ich powtórnemu wykorzystaniu spowoduje zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów.

Finalizowane były prace nad uruchomieniem nowej elektrociepłowni, opartej o trzy źródła gazowe i kolektory słoneczne. To kogeneracyjne źródło energii cieplnej, oddane do użytku w styczniu 2022 r., umożliwi redukcję zużycia węgla o 7474 t rocznie, co pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać smogowi. Dodatkowo, spółka wyeliminowała stare odcinki sieci ciepłowniczej, czego efektem jest zmniejszenie strat ciepła. W celu zwiększenia efektywności energetycznej dokonano także przebudowy i automatyzacji układu termohydraulicznego ciepłowni KR-Zachód oraz zamontowano energooszczędne urządzenia i układy automatycznej regulacji.

Zakupiła dwa samochody elektryczne oraz wymieniła źródła światła na LED w swojej lokalizacji w Maszewie, a także dokonała termomodernizacji dachu w lokalizacji w Poznaniu.

Częściowo wymieniła flotę samochodową, zastępując pojazdy z silnikiem Diesla dwoma samochodami o napędzie hybrydowym oraz czterema samochodami benzynowymi.

Sukcesywnie wymieniano źródła światła na LED.

Zmniejszyła straty na przesyle ciepła dzięki wymianie izolacji sieci ciepłowniczej (napowietrznej i kanałowej).

Proekologiczne projekty społeczne

#BałtykDlaPokoleń

ENEA i UN Global Compact Network Poland zainaugurowały ogólnopolską kampanię edukacyjną #BałtykDlaPokoleń, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego ze strony zatopionej amunicji i broni chemicznej z okresu II Wojny Światowej oraz zbudowanie jak najszerszej koalicji podmiotów (instytucji krajowych, samorządowych, NGO oraz biznesu w Polsce i za granicą) wspierających tę inicjatywę. Wszystko po to, by skuteczniej apelować do Komisji Europejskiej o fundusze na rzecz rozwiązania tego problemu. Strona projektu: baltykdlapokolen.pl.

Działania prowadzone w ramach kampanii #BałtykDlaPokoleń są kluczowe dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ale i dla rozwoju ekonomicznego całych regionów nadmorskich – nie tylko turystyki i rybołówstwa, ale także rozwijanej przez Grupę energetyki wiatrowej offshore.

Joanna Mularczyk

kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ENEA S.A.

  • 304-3

ENEA Operator zamontowała 65 platform pod gniazda bocianie oraz 7 platform pod gniazda rybołowa.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” współpracowała z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w zakresie ochrony ekosystemów torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w celu odtworzenia odpowiednich warunków siedliskowych dla bytowania wodniczki – globalnie zagrożonego gatunku ptaka z rzędu wróblowych. Na wspomnianym obszarze spółka prowadziła także działania wspólne z Fundacją dla Przyrody: rozpoczęty w 2020 r. projekt tworzenia nowych miejsc lęgowych dla rzadkich gatunków sów oraz program ochrony żurawi (realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz Poleskim Parkiem Narodowym). W ramach współpracy z fundacją prowadzone były również działania edukacyjne: lekcje na temat rzadkich gatunków sów dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, dodruk albumu pt. „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”, konkurs dla dzieci z zakresu wiedzy o przyrodzie oraz edukowanie uczestników cyklicznego wydarzenia „Pożegnanie żurawi”.

ENEA edukowała swoich Klientów w kwestii znaczenia pszczół dla człowieka oraz inspirowała ich do tworzenia dla nich łąk. W ramach projektu przygotowano i dostarczono do Biur Obsługi Klienta paczki nasion kwiatów miododajnych w formie biodegradowalnych ulotek.

Dzięki współpracy z Lasami Państwowymi, w Leśnictwie Biskupice oddano do użytku drewnianą czatownię, umożliwiająca obserwowanie ptaków wodno-błotnych. Jej otwarcie połączono z warsztatami fotografii przyrodniczej, które prowadził ceniony fotograf natury Hubert Gajda, autor zdjęć, które można podziwiać wewnątrz obiektu.

W ramach akcji „Sadzimy kolejne pokolenie lasu” wolontariusze ENEA Elektrownia Połaniec oraz innych spółek Grupy posadzili hektar lasu w Nadleśnictwie Staszów, wykorzystując 8 tys. sadzonek dębu liściastego. W Leśnictwie Osowo wolontariusze Grupy wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Lipka posadzili ok. półtora tysiąca sadzonek gatunków miododajnych (m.in. lipy, głogi, śliwa ałycza, kalina koralowa), które posłużą zapylającym je owadom, a także ptakom i niektórym gatunkom ssaków.

W ramach obchodów Światowego Dnia Migracji Ryb, ENEA Elektrownia Połaniec wspólnie z „Tygodnikiem Nadwiślańskim” przeprowadziła kampanię edukacyjną, w którą zaangażowała młodzież szkolną z terenów sąsiadujących z zakładem, a jego Pracownicy włączyli się w zorganizowaną przez wędkarzy akcję zarybiania Wisły. Wolontariusze ze spółki, trzeci rok z rzędu, podjęli się także sprzątania rzeki Czarnej – podczas spływu kajakowego zbierali śmieci do worków wywożąc je ze sobą do utylizacji. W przeddzień Święta Ziemi zorganizowano również akcję sprzątania brzegu Wisły z udziałem dzieci z okolicznych przedszkoli. Udział w sprzątaniu poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi na temat segregacji odpadów  i ochrony środowiska. Co więcej, wolontariusze z Elektrowni Połaniec włączyli się w inicjatywę Stowarzyszenia Czysta Polska oraz United Nations Global Compact polegającą  na wielkim sprzątaniu nadbałtyckich plaż.

Fundacja ENEA zaprosiła placówki szkolne z Poznania, Staszowa, Zielonej Góry, Połańca, Piły i Szczecina do akcji „Pomóż zwierzakom przetrwać zimę”. Uczniowie uczyli się, jak we właściwy sposób chronić i pomagać ptakom w czasie mrozów, a do 30 szkół podstawowych trafiły karmniki i prawie tona karmy. Każda szkoła została również wyposażona w materiały edukacyjne  oraz instrukcję dokarmiania ptaków.

W grudniu 2021 r. rozpoczął się konkurs wiedzy o środowisku przyrodniczym Elektrowni Kozienice. Organizatorami było Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne i Biuro Komunikacji ENEA Wytwarzanie, a odbył się on pod hasłem: „Pracownicy ENEI Wytwarzanie poznają przyrodę, gatunki, siedliska, zwierzęta i rośliny swego miejsca pracy”.

W 2021 r. miał miejsce także konkurs „Mistrz eko-fotografii”, skierowany do dzieci w wieku do 12 lat z powiatów: tarnobrzeskiego, sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego i kolbuszowskiego. Dzieci miały za zadanie zrobienie zdjęć prezentujących zachowania proekologiczne, jak np. oszczędzanie wody.

Wspólnie z gminą Łęczna i Fundacją Krajobrazy Lubelski Węgiel „Bogdanka” realizuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej. W 2021 r. projekt nosił nazwę „ŁęcznaLab”, a w ramach jego realizacji podjęto kolejne kroki wdrażające rekomendacje z raportu o potrzebach przestrzennych w Łęcznej, opartego na wywiadach środowiskowych. W mieście wysiano 5 łąk kwietnych, które następnie zostały zamienione na rabaty z krzewów, a każda z łąk miała swoją patronacką organizację pozarządową. Przy Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej została otwarta „Zielona Sala”, w której realizowane będą różnorodne działania kulturalne i edukacyjne, m.in. z zakresu ochrony środowiska.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach przeprowadził specjalistyczne badania gruntów rolnych znajdujących się w najbliższym otoczeniu spółki. Na podstawie uzyskanych wyników  zorganizował spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla lokalnych rolników, w tym dzierżawiących od niego grunty, właścicieli działek znajdujących się w obrębie jego oddziaływania oraz zainteresowanych Pracowników. Było ono poświęcone doskonaleniu technologii produkcji roślinnej w celu uzyskiwania ziemiopłodów o pożądanej jakości w sposób bezpieczny dla środowiska, z uwzględnieniem zasad Wspólnej Polityki Rolnej i przewidywanych zmian klimatu.

W 2021 r. nasze działania w sferze ochrony środowiska zostały docenione przez otoczenie:

Podczas konferencji Sustainable Economy Summit 2021, organizowanej przez  Executive Club, Grupa ENEA otrzymała Diament Sustainable Economy w kategorii Lider ekologii w energetyce. Kapituła konkursowa doceniła m.in. nasze inwestycje prośrodowiskowe, wkład w rozwój odnawialnych źródeł energii, politykę racjonalnego zarządzania surowcami i działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej. Grupa zajęła ponadto 13. lokatę w rankingu Liderów Klimatycznych Polska 2021, organizowanym przez magazyn „Forbes”.

ENEA Elektrownia Połaniec otrzymała nagrodę Liderzy Regionu 2020 w kategorii Ekologia. Kapituła powołana przez redakcję „Echa Dnia” wyróżniła spółkę za bycie liderem w obszarze niskoemisyjnych źródeł energii.

ENEA Operator została wyróżniona w kategorii Energia i przemysł konkursu Innowatory „Wprost” 2021 r. za projekt „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność”, którego realizacja pozwoli na bardziej efektywnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wyniki wyszukiwania