Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Nowa strategia rozwoju Grupy ENEA – wstęp

Chcąc być gotowi na wyzwania, z jakimi aktualnie muszą się mierzyć polskie koncerny energetyczne, w 2021 r. pracowaliśmy nad aktualizacją swojej strategii tak, aby w pełni odpowiadała ona nowym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz umożliwiała wiarygodną i efektywną transformację organizacji.

Ogłoszona w grudniu 2021 r. Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r. wpisuje się w założenia transformacji energetycznej Polski.

Nadrzędnym celem dokumentu jest Zielona zmiana, rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy budująca wzrost jej wartości, przy założeniu długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Informacje na temat dodatkowych celów strategii można znaleźć na str. 18 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r.

enea_Cel-nadrzedny enea_Cel-nadrzedny

Planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Wzrost mocy zainstalowanej w OZE będzie się odbywać poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów, a także przy współudziale partnerów biznesowych. Równolegle podjęliśmy działania w kierunku wydzielenia ze struktur Grupy aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), przy zachowaniu w strukturze organizacji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A*. Jednocześnie w początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, zamierzamy wykorzystywać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy wytwórczych (ok. 1,9 GW) w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Niskoemisyjne źródła konwencjonalne będą stabilizowały rozwijające się OZE.

*Zgodnie z porozumieniem podpisanym w lipcu 2021 r. przez największe spółki energetyczne ze Skarbem Państwa. Cały proces opisano w rządowym projekcie dokumentu pn. Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, przyjętym 17 lutego 2022 r. przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Planowana ewolucja struktury wytwarzania energii w Grupie ENEA

(CCGT – Combined Cycle Gas Turbine, Blok Gazowo-Parowy)

(CCGT – Combined Cycle Gas Turbine, Blok Gazowo-Parowy)

Wyniki wyszukiwania