Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

GRI:[ ]
  • 201-1

*Suma emisji związanych z wytwarzaniem energii przez Elektrownię Kozienice, Elektrownię Połaniec, Elektrociepłownię Białystok, Ciepłownię „Zachód”, MEC Piła i PEC.
Istotne jedynie dla danych za 2019 i 2020 r.

**Iloraz emisji CO2 bezpośrednio związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu oraz Elektrociepłowni Białystok i MEC Piła do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 z procesów generacji energii elektrycznej i ciepła, tj. dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Stąd, do wyliczeń wskaźnika nie uwzględniono emisji CO2 pochodzących z jednostek wytwórczych produkujących wyłącznie ciepło, ponieważ ta emisja nie jest związana z produkcją energii elektrycznej.
***Stan na koniec okresu sprawozdawczego
****Dotyczy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wysokiego i średniego napięcia.

Wskaźnik 2019 2020 2021 Zmiana 2021/2020
Wpłaty do budżetu państwa z tytułu dywidend 0 0 0
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 1,9 mld zł 2,0 mld zł 2,1 mld zł +5%
Potwierdzone przypadki korupcji 2 0 0
*Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: Podatki i opłaty, Podatek bieżący.

Wskaźnik 2019 2020 2021 Zmiana 2021/2020
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Nie raportowano Nie raportowano 292 410 t CO2e
Kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej Nie raportowano Nie raportowano 49,6 mln zł
Kwota istotnych kar z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0 0

Wskaźnik 2019 2020 2021 Zmiana 2021/2020
Łączna wartość przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych* Nie raportowano Nie raportowano 5,0 mln zł
Liczba wypadków śmiertelnych Pracowników i podwykonawców Grupy 2 1** 0** -100%
Liczba incydentów o charakterze dyskryminacyjnym i podjętych działań naprawczych 0 0 0
*Suma środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji ENEA, Fundacji „Solidarni Górnicy” oraz bezpośrednio innym podmiotom.
**Dla Pracowników podwykonawców ENEA Serwis brak danych.

Wskaźnik 2019 2020 2021 Zmiana 2021/2020
Segment Dystrybucja: liczba Klientów/odbiorców energii* 2 626 tys. 2 661 tys. 2 703 tys. +2%
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 20,3 TWh 21,1 TWh 24,5 TWh +16%
Naruszenia ochrony danych Klientów, które kwalifikowały się do zgłoszenia do PUODO 0 0 3
*Stan na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2021 r. Grupa ENEA po raz czwarty z rzędu otrzymała Srebrny Listek CSR POLITYKI. Wyróżnienia opiniotwórczego tygodnika przyznawane są na podstawie analizy działań firm w sferach takich jak ochrona środowiska, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne, a tym razem wzięto pod uwagę także podejście do aktualnych wyzwań zrównoważonego rozwoju i stopień wdrożenia standardów ESG. Srebrny Listek, podobnie jak 16. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, stanowi zatem potwierdzenie, że nasze wysiłki przynoszą wymierne efekty.

Anna Lutek

dyrektor Departamentu PR i Komunikacji Grupy Kapitałowej

W 2021 r. otrzymaliśmy od Fundacji Global Compact Poland dyplomy uznania za podejmowanie ambitnych działań na rzecz:

  • respektowania standardów pracy, ochrony praw człowieka i standardów etycznych stanowiących fundament dla zrównoważonego rozwoju Polski i świata,
  • ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia.

Wyniki wyszukiwania