Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Akcje i akcjonariat

Akcje ENEA S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r.

Struktura kapitału i akcjonariatu

Wysokość kapitału zakładowego ENEA S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosła 441 442 578 zł i dzieli się na 441 442 578 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiada liczbie akcji i wynosi 441 442 578 głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie miały miejsca zmiany w strukturze akcjonariuszy Emitenta.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ENEA S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego za 2021 r

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym / udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 227 353 628 51,5%
Pozostali 214 088 950 48,5%
RAZEM 441 442 578 100,0%

Notowania akcji ENEA S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcje ENEA S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r.

W 2021 r. kurs akcji ENEA S.A. wzrósł z 6,535 zł do 8,510 zł, tj. o 1,975 zł, czyli o 30%. Najwyższy kurs zamknięcia w 2021 r. akcje ENEA S.A. osiągnęły 8 listopada 2021 r. (10,650 zł), natomiast najniższy – 19 i 25 marca 2021 r. (6,040 zł)

Dane 2021
Liczba akcji [szt.] 441 442 578
Minimum [zł] 6,040
Maximum [zł] 10,650
Kurs na koniec okresu [zł] 8,510 
Kurs na koniec poprzedniego okresu [zł] 6,535 
Średni wolumen [szt.] 469 616 

0,7

WIG30

2,1

mWIG40

12,4

WIG energia

0,5

WIG Poland

Spółce nie są znane umowy oraz zdarzenia, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Tym niemniej specyfika procesu nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji pracowniczych przez uprawnionych pracowników i ich spadkobierców może spowodować nieznaczne zmiany w liczbie akcji posiadanych przez Skarb Państwa.

19 stycznia 2022 r. Zarząd ENEA S.A. podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 1,00 zł oraz nie wyższą niż 88 288 515 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 88 288 515 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Szczegółowe informacje nt. emisji akcji znajdują się w raportach bieżących nr 1-3/2022.

21 stycznia 2022 r. ENEA S.A. złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa akcji serii D Spółki za łączną kwotę nie wyższą niż 899 659 967,85 zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 10 marca 2022 r. podjęło uchwałę, na mocy której ogłoszona została przerwa w obradach NWZ w zakresie dotyczącym głosowania nad uchwałami w sprawie emisji akcji serii D. Wznowienie obrad NWZ nastąpi 8 kwietnia 2022 r.

ENEA S.A. ani spółki z GK ENEA nie nabywały w 2021 r. akcji własnych Spółki.

Statut ENEA S.A. przewiduje pakiet tzw. akcji pracowniczych. Na ten cel przeznaczone były wszystkie akcje zwykłe imienne serii B ENEA S.A. w liczbie 41 638 955 sztuk. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji ENEA S.A. było 8 818 osób, dla których przewidziano 33 239 235 akcji.

Prawo do nieodpłatnego nabycia przez osoby uprawnione od Skarbu Państwa akcji ENEA S.A. wygasło 16 maja 2012 r. Po tym terminie zawarte mogą być jedynie umowy przez spadkobierców osób uprawnionych w szczególnych przypadkach określonych w ww. ustawie.

ENEA S.A. nie uruchamiała w 2021 r. standardowych systemów kontroli programów akcji pracowniczych

Wyniki wyszukiwania