Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Wkład w społeczeństwo

Nasz wkład w życie Polaków znacznie wykracza poza świadczone usługi.

 • 203-1

Jesteśmy dużym pracodawcą, znaczącym płatnikiem podatków i opłat do budżetu państwa i budżetów lokalnych oraz twórcą innowacji technologicznych. Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmujemy inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspieramy finansowo polski sport i kulturę narodową.

Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 203-2

Nasz wkład w polską gospodarkę jest wielowymiarowy:

dostarczamy energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi

zatrudniamy Pracowników

generujemy miejsca pracy w łańcuchu wartości

odprowadzamy podatki i opłaty

rozbudowujemy infrastrukturę regionalną i lokalną

rozwijamy nowe technologie

wspieramy kształcenie przyszłych kadr, zwłaszcza inżynierskich

Nasz wkład w gospodarkę w 2021 r.

986 mln zł

zapłaconych podatków*

2,1 mld zł

przeznaczone na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

*Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: Podatki i opłaty, Podatek bieżący.

Kreowanie innowacji

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 r. przewiduje inicjatywy nakierowane na rozwój innowacji:

 • rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz,
 • rozwój instalacji hybrydowych,
 • rozwój energetyki konwencjonalnej w oparciu o źródła niskoemisyjne,
 • rozwój inteligentnej sieci energetycznej,
 • rozwój elektromobilności,
 • cyfryzację, automatyzację i rozwój nowych technologii,
 • innowacyjne usługi dla Klientów,
 • nowoczesną komunikację i modele współpracy z Klientem.

Ekosystem innowacji w Grupie ENEA

 • Budowa naszego ekosystemu innowacji odbywa się w oparciu o Politykę GK Enea w zakresie innowacji. Do realizacji projektów o profilu wysokiego ryzyka technologicznego i biznesowego dedykowana jest w Grupie spółka ENEA Innowacje.
 • ENEA Innowacje przyjęła Procedurę oceny Projektów Innowacyjnych, a na stronie spółki znajduje się formularz zgłoszeniowy, poprzez który innowatorzy mają możliwość zgłaszać swoje projekty online.
 • Przed uruchomieniem projektów, inicjatywy są selekcjonowane i oceniane m.in. pod kątem technicznym i ekonomicznym.
 • W proces zarządzania ekosystemem innowacji zaangażowani są Pracownicy Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem ENEA S.A., Pracownicy ENEA Innowacje, działy badawczo-rozwojowe i biura innowacji innych spółek, inżynierowie, konstruktorzy oraz technolodzy.
 • Rozwijając innowacje, współpracujemy m.in. z Rządem RP (zwłaszcza Ministerstwem Aktywów Państwowych), jego agendami (np. Polskim Funduszem Rozwoju), stowarzyszeniami branżowymi, uczelniami wyższymi i szkołami średnimi o profilu technicznym, administracją samorządową, akceleratorami, startupami i wynalazcami.

1 czerwca 2021 r. zarejestrowano w KRS połączenie ENEA Innowacje sp. z o.o. z ENEA Badania i Rozwój sp. z o.o., mające na celu optymalizację działalności innowacyjnej Grupy ENEA. Ponadto w 2021 r. Departament Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej uruchomił pilotaż  Procedury oceny Projektów o podwyższonym ryzyku w Grupie Kapitałowej ENEA. Jego wyniki będą podstawą do podjęcia decyzji o jej dalszym procedowaniu/ewentualnym przyjęciu przez Zarząd ENEA S.A. Pilotaż przeprowadziła spółka ENEA Innowacje, a jego celem było zweryfikowanie poprawności działania wspomnianej procedury przy realizacji projektów podwyższonego ryzyka o charakterze: innowacji technologicznej lub biznesowej, przedsięwzięcia nowego biznesu oraz inwestycji kapitałowej typu Venture Capital. Spółka zgłosiła propozycje zmian do omawianej regulacji, w szczególności dotyczące procedowania projektów z uwzględnieniem obowiązujących w Grupie wymagań w zakresie uzyskania zgód korporacyjnych po przekroczeniu określonych progów finansowych. Aktualnie ENEA Innowacje opracowuje, wspólnie z Zespołem ds. przygotowania koncepcji zmian procesów inwestycyjnych, odrębną ścieżkę uzyskiwania zgód na realizację i finansowanie projektów wysokiego ryzyka.

 • 203-1
 • 203-2

W 2021 r. realizowaliśmy m.in. następujące programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki:

 • H2eBuffer – projekt naukowo-badawczy mający na celu stworzenie systemu magazynującego energię i stabilizującego sieć energetyczną przy wykorzystaniu zielonego wodoru wytworzonego z instalacji OZE. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński;
 • DRES2Market – projekt mający na celu opracowanie kompleksowego i opłacalnego podejścia w celu ułatwienia skutecznego udziału generacji rozproszonej opartej na energii odnawialnej na rynkach energii elektrycznej oraz umożliwienie świadczenia usług bilansowania i magazynowania zgodnie z kryteriami rynkowymi. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki w Warszawie oraz podmioty zagraniczne.
 • eNEURON – greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN – ogólnoeuropejski program, mający na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone zasoby energii i wiele nośników energii. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oraz podmioty zagraniczne.

ENEA Operator została wyróżniona w kategorii Energia i przemysł konkursu Innowatory „Wprost” za projekt „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność”, którego realizacja pozwoli na bardziej efektywnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” otrzymała nagrodę w kategorii Innowacyjność w konkursie Górniczy Sukces Roku, organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Doceniono projekt „Optymalizacja technologiczno-organizacyjna eksploatacji ściany o wybiegu 7100 m”.

Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 203-1

Zwiększanie przez nas mocy przyłączeniowej umożliwia rozwój regionów i społeczności lokalnych, m.in. ułatwiając samorządom pozyskiwanie inwestorów. Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzenne miast, gmin i powiatów, umożliwia przyłączanie instalacji OZE i rozwój klastrów energetycznych. Wpływ na życie lokalnych społeczności wywieramy także tworząc miejsca pracy oraz wnosząc do samorządowych budżetów podatki i opłaty. Z kolei przyłączanie nowych odbiorców do naszych elektrociepłowni poprawia warunki życia społeczności lokalnej poprzez poprawę mikroklimatu.

 • Wskaźnik własny 29

Współpracujemy z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w tym ze szkołami o profilu energetycznym, w ramach programu szkół patronackich, a także zapewniamy studentom kształcenie praktyczne we współpracy z uczelniami (studia dualne). Realizujemy program płatnych staży oraz bezpłatnych lub płatnych praktyk dla studentów „Zainstaluj się w ENEI”.

W ramach programu szkół patronackich finansowane są stypendia dla najzdolniejszych uczniów, dofinansowywany zakup wyposażenia dla pracowni dydaktycznych oraz organizowane wycieczki i konkursy. Uczniowie placówek odbywają w spółkach Grupy obowiązkowe praktyki zawodowe.

Szkoły branżowe, z którymi współpracuje Grupa ENEA:

 • Technikum Energetyczne w Poznaniu
 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie
 • Technikum Elektryczno-Energetyczne w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży
 • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
 • Zespół Szkół w Połańcu
 • Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu
 • Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach
 • Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
 • Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie
 • Zespół Szkół w Pionkach

W 2021 r. w związku z epidemią COVID-19 współpraca ze szkołami była ograniczona. Nie podpisano umów patronackich, ale kontynuowano działania wspierające placówki w zakresie rozwoju zawodowego oraz promocji zawodu elektromontera. Ponadto zorganizowaliśmy konkurs „Moc na start”, w ramach którego stypendia otrzymało 10 uczniów szkół wybranych do współpracy.

Uczelnie wyższe, z którymi Grupa ENEA współpracuje w zakresie szkolenia zawodowego:

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Białostocka.

W związku z epidemią w niektórych spółkach Grupy wstrzymano realizację praktyk i staży dla studentów.

Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Grupa ENEA podejmuje różnorodne działania odpowiadające na potrzeby i oczekiwania interesariuszy w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.

Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady zaangażowania społecznego Grupy są:

 • Zasady postępowania z wnioskami o Wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Grupie ENEA,
 • Zasady prowadzenia działań public relations i działań partnerstwa społecznego w Grupie ENEA,
 • Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ENEA,
 • Polityka Zaangażowania Społecznego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (zaktualizowana w 2022 r.).

Za koordynację zaangażowania społecznego Grupy odpowiada Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, stanowiące część Departamentu PR i Komunikacji Grupy Kapitałowej. Centrum kompetencyjnym w zakresie inicjatyw prospołecznych Grupy, a także podmiotem wspierającym finansowo cele społeczne ze środków z darowizn przekazywanych przez należące do niej spółki, jest Fundacja ENEA będąca organizacją pożytku publicznego. Jej cele oraz zasady działania określają:

 • Statut Fundacji ENEA
 • Regulamin organizacyjny Fundacji ENEA,
 • Regulamin udzielania wsparcia przez Fundację ENEA.

Fundacja ENEA, realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA, prowadzi działania przynoszące trwałe efekty społeczne. W tym celu organizuje przemyślane i innowacyjne projekty w sferach takich jak bezpieczeństwo, edukacja dzieci i młodzieży, ochrona środowiska, pomoc osobom potrzebującym oraz sport, kultura i sztuka. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak epidemie czy klęski żywiołowe, Fundacja udziela wsparcia poszkodowanym i jednostkom ochrony zdrowia. Obok prowadzenia własnych działań, Fundacja ENEA wspiera inicjatywy prospołeczne innych podmiotów, a także wspomaga Pracowników i byłych Pracowników.

Aktywna w obszarze zaangażowania społecznego jest także Fundacja „Solidarni Górnicy”, powołana przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Jej celem jest pomoc Pracownikom spółek GK LWB i ich rodzinom: osobom poszkodowanym w wypadkach losowych, chorym czy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja zajmuje się także wspieraniem talentów oraz przedsięwzięć kulturalnych, ekologicznych i prozdrowotnych.

Spółki Grupy organizują liczne akcje charytatywne, a także przedsięwzięcia edukacyjne, np. propagujące zdrowy styl życia lub popularyzujące wiedzę przyrodniczą. Zaangażowani w życie lokalnych społeczności są ponadto Pracownicy Grupy, która wspiera ich działania, podejmowane m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego.

Zaangażowanie społeczne Grupy ENEA w 2021 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w 2021 r. Fundacja ENEA przekazywała środki przede wszystkim na projekty dotyczące ochrony i promocji zdrowia: rehabilitację po przejściu COVID-19, doposażenie szpitali, pomoc psychologiczną związaną z długotrwałą izolacją oraz promocję szczepień. W raportowanym okresie na walkę z COVID-19 oraz rehabilitację po przebyciu choroby Fundacja ENEA przekazała niemal 1,9 mln zł.

Piotr Ludwiczak

Członek Zarządu Fundacji ENEA

Ważnym obszarem wsparcia pozostały inicjatywy adresowane do Pracowników, np. programy profilaktyki zdrowotnej oraz finansowanie oddolnych działań grup pracowniczych. Fundacja wspomagała także m.in. integrację i reintegrację zawodową oraz społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kulturę fizyczną i sport (w tym paraolimpijski i amatorski) oraz edukację historyczną i ekologiczną.

Również Fundacja „Solidarni Górnicy” koncentrowała się problemach społecznych będących konsekwencją epidemii: na finansowaniu zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz na wspieraniu organizacyjnym, rzeczowym i finansowym placówek ochrony zdrowia, wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych, m.in. w kwestii zakupu sprzętu medycznego i lekarstw oraz w remontach.

~5 mln zł

wyniosła łączna wartość darowizn pieniężnych i rzeczowych przekazanych przez Grupę ENEA w 2021 r.

 • Wskaźnik własny 30

Darowizny pieniężne i rzeczowe [tys. zł] 2021
Łączna wartość darowizn przekazanych przez Grupę ENEA: 4986,2
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji ENEA 3956,6
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji „Solidarni Górnicy” 251,5
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy bezpośrednio innym podmiotom 778,1

Wybrane projekty społeczne zrealizowane przez Grupę ENEA w 2021 r.

 • Wskaźnik własny 31

Kampania zachęcająca wybrane społeczności lokalne z terenu działania Grupy do zadbania o kondycję fizyczną. Jej uczestnicy rejestrowali aktywność ruchową związaną z przemierzaniem odległości, jak np. spacery, bieganie, wędrówki krajoznawcze, nordic walking, jazda na rowerze, hulajnodze. Pięć samorządów z największą liczbą przemierzonych kilometrów otrzymało po dwa profesjonalne stoły do tenisa stołowego, które będą dostępne dla wszystkich chętnych, a ponad stu najbardziej aktywnych mieszkańców otrzymało indywidualne nagrody sportowe, m.in. hulajnogi elektryczne i zestawy do gry w tenisa stołowego. Łącznie w wyzwaniu wzięło udział ponad 1600 osób, które pokonały wspólnie 429 173 km.

Fundacja ENEA została partnerem 13. edycji kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. W ramach akcji, dzięki finansowemu zaangażowaniu Fundacji osobom potrzebującym z terenu działania Grupy ENEA przez blisko sto dni świadczona była bezpłatna, zdalna pomoc psychologiczna. Zrealizowano również działania profilaktyczne dla Pracowników, w tym webinar o leczeniu depresji, spotkanie z psychologiem oraz warsztaty radzenia sobie ze stresem, w których wzięło udział ponad 230 Pracowników Grupy.

ENEA S.A. wraz z Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema realizowała działania edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci oraz zapobiegania cyberprzemocy, tj. coraz częściej występujących problemów w życiu nastolatków, szczególnie nasilonych w okresie nauki zdalnej.  W ramach kampanii #OgarnijHejt uczniowie, ich rodzice i nauczyciele w 30 szkołach, które zakwalifikowały się do programu, biorą udział w bezpłatnych warsztatach, ucząc się bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych.

W ramach kampanii przeprowadzono akcję społeczną mającą na celu minimalizowanie u kobiet negatywnych skutków spowodowanych epidemią koronawirusa, gdyż jak wynika z badań to one przede wszystkim w większym stopniu niż mężczyźni i w wielu wymiarach odczuwają konsekwencje wciąż trwającej  pandemii. Dzięki wsparciu Fundacji ENEA oraz przeprowadzonej zbiórce, w okresie od 8 do 31 marca 2021 r. kobiety mogły korzystać z darmowej opieki psychologicznej. Z pomocy skorzystało 51 kobiet, a psychologowie przez 68 godzin udzielali telefonicznego wsparcia. Inicjatywie towarzyszył koncert charytatywny zorganizowany we współpracy z Fundacją Drabina Rozwoju.

Przed Elektrownią Połaniec zaparkował cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologicznego, w którym Pracownice zakładu mogły przejść badania cytologiczne i mammograficzne, a wszyscy zatrudnieni – wstępną kwalifikację na badania profilaktyczne w kierunku nowotworów głowy, szyi i płuc. Z badań w cytomammobusie skorzystało ok. 100 kobiet.

Od stycznia do sierpnia 2021 r. ENEA Centrum wspierała Główny Inspektorat Sanitarny, oddelegowując grupę konsultantów z Contact Center do obsługi infolinii dotyczącej epidemii COVID-19 oraz szczepień. Konsultanci pozostawali w gotowości do obsługi nadmiarowego ruchu infolinii od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Wśród efektów wsparcia znalazła się m.in. skuteczna rejestracja ponad 22 tys. osób na szczepienie.

ENEA S.A. wspólnie z fundacją Towarzystwo Projektów Edukacyjnych zrealizowała projekt historyczno-edukacyjny na temat Powstania Wielkopolskiego, zatytułowany „Z Wielkopolski do Wolnej Polski. Młodzi o 27 grudnia 1918 roku”. W jego ramach opracowano materiały edukacyjne (osobne dla nauczycieli, osobne dla uczniów) i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia lekcji dotyczącej powstania oraz stronę internetową dedykowaną akcji.

Dodatkowo zorganizowano dwie konferencje historyczno-dydaktyczne, konkurs wiedzy z nagrodami i wystawę wielkoformatową dla szkół. Z kolei ENEA Wytwarzanie we współpracy z Kozienickim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych zorganizowała dla swoich Pracowników konkurs wiedzy o historii lokalnej.

ENEA S.A. po raz drugi dołączyła do grona partnerów ogólnopolskiej olimpiady dla uczniów i studentów „Zwolnieni z teorii”. W 2021 r. w projektach wspieranych przez spółkę w ramach cyklu Energia w edukacji wzięło udział 315 uczestników, którzy realizując 33 projekty wsparli 752 tys. beneficjentów. Wśród projektów znalazły się m.in. inicjatywy z obszaru profilaktyki zdrowia, działania edukacyjne w zakresie zaburzeń psychicznych oraz walki z otyłością i nadwagą czy projekt wspomagający osoby bezrobotne na rynku pracy. Przedstawiciele firmy zasiedli w jury olimpiady oraz uczestniczyli w spotkaniach ze studentami i maturzystami, opowiadając o pracy w Grupie ENEA.

ENEA S.A. rozpoczęła współpracę z United Nations Association – Poland (UNAP), czyli stowarzyszeniem, które wspiera i upowszechnia wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach partnerstwa spółka będzie się angażować w działania na rzecz edukacji z zakresu globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z nich jest program Ambasador/ka Zrównoważonego Rozwoju, którego firma została partnerem strategicznym, polegający na realizacji przez uczniów szkół ponadpodstawowych projektów związanych z edukacją i promowaniem Celów.

Wolontariusze uczyli przedszkolaków m.in. jak bezpiecznie obchodzić się z prądem i jak w razie potrzeby alarmować służby ratownicze. Przeprowadzili także lekcję profilaktyczną z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ENEA Wytwarzanie wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach zrealizowała projekt na rzecz bezdomnych zwierząt, skierowany do placówek oświatowych, urzędów i zakładów pracy z terenu powiatu kozienickiego. Obejmował on zbiórkę karmy oraz działania edukacyjne propagujące adopcję zwierząt i prawidłowe zachowania wobec nich.

Projekty na rzecz środowiska naturalnego zostały opisane w sekcji Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2021 r.

Wyniki wyszukiwania