Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Władze Grupy ENEA

Ład korporacyjny to system zarządzania Grupą ENEA, w tym podejmowania decyzji wewnątrz Grupy, oparty na przyjętym przez spółki Kodeksie Grupy ENEA.

Wspomniany dokument określa tworzenie, organizację oraz funkcjonowanie spółek należących do Grupy. Jednym z najistotniejszych założeń ładu korporacyjnego funkcjonującego w Grupie, mającym odzwierciedlenie w zapisach umów i statutów spółek, jest założenie, że celem spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA, determinujących interes Grupy ENEA.

Władze Grupy ENEA

Działalnością Grupy Kapitałowej ENEA kieruje Zarząd ENEA S.A., czyli jednostki dominującej. Najwyższym organem nadzoru we wspomnianej spółce jest Rada Nadzorcza ENEA S.A.

Struktura organizacyjna ENEA S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r.

enea-rada nadzorcza-01 enea-rada nadzorcza-01

Formalne odzwierciedlenie zależności ustanowionych w ENEA S.A., w tym struktury organizacyjnej spółki oraz podziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień, stanowią Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki oraz Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA S.A.

Zmiany organizacyjne w 2021 r.

 1. Połączenie Departamentu Zarządzania Strategicznego i Departamentu Zarządzania Rozwojem, co pozwoliło na utworzenie w ENEA S.A. struktur mogących kompleksowo odpowiadać za zadania związane z wykonywaniem analiz, planowaniem strategicznym i realizacją strategii Grupy ENEA.
 2. Likwidacja Departamentu Teleinformatyki Grupy Kapitałowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu kompetencji tego Departamentu poprzez przepisanie ich do innych jednostek, co pozwoliło na optymalizację kosztów;
 3. Powołanie Departamentu Regulacji i Monitoringu Legislacyjnego w Grupie Kapitałowej, odpowiedzialnego za koordynowanie działań Grupy w tym zakresie.

Co więcej, 12 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w zakresie liczebności Zarządu spółki. W konsekwencji nastąpiło zwiększenie liczebności Zarządu ENEA S.A. o Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. Zmianie towarzyszył przegląd zakresów obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki, dostosowujący realizowane zadania do kompetencji poszczególnych Członków Zarządu.

 • 102-8
 • 405-1
 • S-P1
 • Paweł Majewski – Prezes Zarządu
 • Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 • Tomasz Szczegielniak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
 • Marcin Pawlicki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Rafał Marek Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Lech Adam Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
 • Rafał Włodarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Roman Stryjski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Michał Jaciubek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Paweł Koroblowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Mazur – Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Mirkowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Mariusz Pliszka – Członek Rady Nadzorczej
 • Dorota Szymanek – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Lis – Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Kwaśnicki – Członek Rady Nadzorczej

Zaprezentowane składy Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. są aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 25 maja 2022 r. Dodatkowe informacje na temat ich zmian w 2021 r. oraz od 1 stycznia do 23 marca 2022 r. można znaleźć na str. 65 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r. Zmiany w składzie Zarządu miały ponadto miejsce już po opublikowaniu sprawozdania. Z dniem 10 kwietnia z funkcji Prezesa zrezygnował Paweł Szczeszek, a jego obowiązki zaczął pełnić Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Marek Mucha. 25 kwietnia stanowisko Prezesa objął Paweł Majewski.

 • G-P1

Informacje na temat doświadczenia i kompetencji poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej można znaleźć tutaj.

 • 102-18

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, w jej ramach funkcjonują następujące komitety stałe:

 • Komitet ds. Audytu,
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
 • Komitet ds. Strategii i Inwestycji.

W skład każdego komitetu wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę spośród jej członków na okres odpowiadający długości kadencji Rady. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz sprawuje nad nimi nadzór, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń.

Wybór władz ENEA S.A. oraz jej kluczowych menedżerów odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest poprzedzony dokładną analizą doświadczenia i kompetencji każdego z kandydatów, bez względu na inne, pozamerytoryczne kryteria, takie jak w szczególności płeć i wiek.

Komitety Grupy ENEA

Komitety Grupy ENEA to stałe, wewnętrze zespoły Grupy, które wspierają Zarząd ENEA S.A. w podejmowaniu decyzji, zgodnie z kompetencjami nadanymi im w regulaminach. Kompetencje komitetów polegają na podejmowaniu decyzji albo na rekomendowaniu Zarządowi ENEA S.A. podjęcia decyzji. W Grupie funkcjonuje pięć komitetów:

 1. Komitet Inwestycyjny,
 2. Komitet Zarządzania,
 3. Komitet Finansów i IT,
 4. Komitet Handlu i Promocji,
 5. Komitet Ryzyka.

Zgodnie z uchwałą Zarządu ENEA S.A. z dnia 16 listopada 2021 r., z dniem 31 grudnia 2021 r. zlikwidowano Komitet Zgodności Grupy ENEA.

Piony zarządcze

Pion zarządczy to formalny kanał komunikacji pomiędzy danym departamentem ENEA S.A., a właściwymi komórkami spółek zależnych. Poprzez pion, departament ENEA S.A. nadzoruje i zarządza określonym obszarem Grupy w oparciu o sformalizowane normy współpracy ze wskazanymi jednostkami.

W ramach Grupy ENEA funkcjonuje pięć pionów zarządczych:

 1. Pion Zarządczy Komunikacji (jednostka zarządzająca: Departament PR i Komunikacji Grupy Kapitałowej),
 2. Pion Zarządczy Bezpieczeństwa (jednostka zarządzająca: Departament Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej),
 3. Pion Zarządczy Compliance i Obsługi Prawnej (jednostka zarządzająca: Departament Prawny i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej),
 4. Pion Zarządczy Zakupów (jednostka zarządzająca: Departament Nadzoru Administracyjnego Grupy Kapitałowej),
 5. Pion Zarządczy HR (jednostka zarządzająca: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej).

Wyniki wyszukiwania