Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko

W Grupie ENEA mamy pełną świadomość tego, w jaki sposób produkcja i dystrybucja energii wpływa na stan środowiska, w tym klimat, a w efekcie na jakość życia ludzi.

 • 102-11

Dlatego w przemyślany sposób wdrażamy kolejne rozwiązania pozwalające monitorować i minimalizować emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz racjonalnie zarządzamy zasobami przyrody. Dbamy również, by prowadzona przez nas działalność wydobywcza i wytwórcza nie zagrażała różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych.

W Grupie funkcjonuje szereg polityk i procedur odnoszących się do kwestii środowiskowych. W Kodeksie Etyki Grupy ENEA zapisano m.in., że firma:

pracując nad nowymi usługami i produktami bierze pod uwagę czynniki środowiskowe

inwestuje w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska

pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

w sposób racjonalny korzysta z energii i zasobów naturalnych oraz dąży do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń

inicjuje i aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej

zapobiega wystąpieniu awarii zagrażających środowisku

Dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne uwzględnia również Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A. oraz Polityka Compliance Grupy ENEA, która nakazuje nam m.in.:

 • działania minimalizujące emisję zanieczyszczeń i gwarantujące rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 • prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.
 • 308-1

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA zawiera zasadę uwzględniania przy wyborze dostawców produktów i usług kryteriów pozacenowych, w tym aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert są jednak określane indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego, a wybrane aspekty środowiskowe są ich częścią tylko wtedy, gdy zostaną uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie umowy ze wszystkimi naszymi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisaliśmy oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W postępowaniach ENEA Operator na dostawę środków transportu jednym z ocenianych kryteriów jest emisja CO2. Ponadto spółka, co do zasady, wyklucza z postępowań wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwa przeciwko środowisku regulowane art. 181-188 Kodeksu karnego.

Polityka komunikacji w Grupie ENEA zawiera zapisy mówiące, że komunikacja Grupy jest prowadzona w sposób promujący wartości proekologiczne, a jej działania sponsoringowe będą się koncentrować m.in. na obszarze ochrony środowiska.

W poszczególnych spółkach obowiązują dopasowane do ich specyfiki polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy obligujące je do ochrony i zrównoważonego korzystania ze środowiska, które są na bieżąco aktualizowane. Ponadto do wybranych zasad, np. określających sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, muszą się dostosować firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie i na rzecz spółek Grupy. Stosują one także metodyki monitorowania i dokumentowania określonych oddziaływań na środowisko oraz osiąganych efektów działalności prośrodowiskowej.

Wybrane polityki, standardy i procedury należytej staranności z obszaru zarządzania środowiskowego w spółkach Grupy ENEA

 • Polityka środowiskowa ENEA S.A.
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, oparta o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007
 • Procedura „Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi”
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
 • Procedura „Monitorowanie środowiska”
 • Procedura „Identyfikacja potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”
 • Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice)
 • Procedura gotowości i reagowania na awarie w lokalizacji Koronowo
 • Procedura „Zarządzanie celami”
 • Procedura „Przegląd zarządzania, analiza i doskonalenie”
 • Pozostałe szczegółowe procedury i instrukcje postępowania określające zasady prowadzenia działań oddziaływujących na środowisko, a także monitorowania, prowadzenia pomiarów oraz sprawowania nadzoru metrologicznego nad urządzeniami służącymi do monitorowania efektów działalności środowiskowej
 • Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
  • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ)
  • Nadzór nad zapisami (SZŚ)
  • Monitorowanie procesu (SZŚ)
  • Zarządzanie celami (SZŚ)
  • Audity wewnętrzne (SZŚ)
  • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
  • Okresowa ocena z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
  • Przegląd zarządzania (SZŚ)
 • Procedura PŚ-4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych”
 • Procedura PŚ-4.4-01 „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”
 • Procedura PŚ-4.4-02 „Gospodarka odpadami”
 • Procedura PŚ-4.5-01 „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”
 • Instrukcja jakości QI-7.5-11 „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem  i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”
 • Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2:
  • Instrukcja I-OŚ-01 „Zarządzanie zapisami i dokumentacją”
  • Instrukcja I-OŚ-02 „Określenie zmian mających wpływ na przydział uprawnień do emisji dla instalacji”
  • Instrukcja I-OŚ-03 „Obliczanie emisji CO2
  • Instrukcja I-OŚ-04 „Jakość systemu informatycznego wykorzystywanego w działaniach w zakresie przepływu danych”
  • Instrukcja I-OŚ-05 „Szacunkowe określenie zużycia paliwa w czasie uszkodzenia wagi taśmowej i przepływomierza gazowego”
  • Instrukcja I-OŚ-06 „Kontrolowanie procesów zlecanych na zewnątrz”
  • Instrukcja I-OŚ-07 „Identyfikacja zainstalowanych przyrządów służących do wyznaczania wartości danych”
  • Instrukcja I-OŚ-08 „Zarządzanie personelem dla celów ETS”
  • Instrukcja I-OŚ-09 „Ocena odpowiedniości planu metodyki monitorowania/Ocena adekwatności planu monitorowania”
  • Instrukcja I-OŚ-10 „Zarządzanie działaniami w zakresie przepływu danych”
  • Instrukcja I-OŚ-11 „Przeprowadzanie korekt i działań naprawczych”
  • Instrukcja I-OŚ-12 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do monitorowania CO2
  • Instrukcja I-OŚ-13 „Wewnętrzne przeglądy i walidacja danych”
  • Instrukcja I-OŚ-14 „Ocena niepewności”
  • Instrukcja I-OŚ-15 „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2
  • Instrukcja I-OŚ-16 „Analiza ryzyka planu metodyki monitorowania PMM”
  • Instrukcja I-OŚ-17 „Monitorowanie danych podstawowych i działania kontrolne do wniosku o bezpłatny przydział uprawnień do emisji CO2
 • Polityka zakupu biomasy
 • Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR)
 • Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
 • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ),
 • Nadzór nad zapisami (SZŚ),
 • Monitorowanie procesu (SZŚ),
 • Zarządzanie celami (SZŚ),
 • Audity wewnętrzne (SZŚ),
 • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
 • Okresowa ocena z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
 • Przegląd zarządzania (SZŚ)
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Monitorowanie emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok”
 • Instrukcja organizacji działań ratowniczych na terenie ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok” 
 • Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie
 • Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok
 • Instrukcja „Postępowanie z odpadami”
 • Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2
 • Polityka środowiskowa
 • Program Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT
 • Procedura wypełniania obowiązków wobec podmiotów finansujących inwestycje ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych
 • Procedura prowadzenia gospodarki materiałami z demontażu i odpadami w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 • Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych 
 • Procedura monitorowania środowiska
 • Program zarządzania środowiskowego 
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz związane z nią procedury środowiskowe
 • 307-1

Działalność spółek Grupy odbywa się w zgodzie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, ale także ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią koniecznych zezwoleń i decyzji administracyjnych, m.in. takich jak uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia czy pozwolenia wodnoprawne.

0

istotnych kar oraz sankcji pozafinansowych nałożonych na spółki Grupy ENEA za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w 2021 r.

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W momencie publikacji Raportu (25 maja 2022 r.) trwały prace nad przygotowaniem kompleksowej, wspólnej dla całej Grupy ENEA polityki klimatycznej. Dokument będzie identyfikował najważniejsze ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu, określał sposoby i zasady zarządzania nimi, a także wyznaczał firmie cele klimatyczne i wskaźniki ich realizacji.

Od 16 lutego 2021 r. osobą odpowiadającą w Grupie ENEA za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem Grupy na klimat jest Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych – p. Marcin Pawlicki, a od marca 2022 r. także Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju – p. Lech Adam Żak. Od 20 kwietnia 2021 r. komórką odpowiedzialną w ENEA S.A. za tę sferę jest Biuro Innowacji i Transformacji Klimatycznej, powstałe na bazie wcześniej istniejącego Biura Innowacji i stanowiące część Pionu Strategii w Departamencie Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej.

Do momentu publikacji Raportu nie ustalono sposobu nadzoru Rady Nadzorczej nad kwestiami związanymi z klimatem. Nie powołano także komitetów, do których zadań należałby monitoring i nadzór postępów w realizacji celów i zadań związanych z klimatem. Planuje się uregulowanie obu wspomnianych kwestii w toku prac nad polityką klimatyczną Grupy.

Sposoby zarządzania ryzykami i szansami związanymi z klimatem zostały zaprezentowane w sekcji Zarządzanie ryzykami niefinansowymi. Do 25 maja 2022 r. nie zostały określone wskaźniki służące zarządzaniu wspomnianymi ryzykami i szansami. Ich lista oraz docelowe poziomy zostaną zapisane w powstającej polityce klimatycznej Grupy ENEA.

Wyniki wyszukiwania