Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Relacje z Klientami

Od jakości i dostępności naszych usług zależy komfort życia i pracy milionów Polaków, dlatego każdego roku dostosowujemy nasze działania do ich potrzeb i oczekiwań.

Stale poszerzamy ofertę i podwyższamy standardy obsługi, rozwijamy działania na rzecz niezawodności dostaw energii, badamy poziom zadowolenia Klientów oraz dbamy o bezpieczeństwo ich danych.

Nasza oferta

 • 102-2
 • Wskaźnik własny 13

Klientom indywidualnym oferujemy zarówno energię elektryczną, jak i pakiety zawierające dodatkowe usługi lub produkty, takie jak pomoc fachowców w usuwaniu drobnych awarii domowych czy innowacyjne urządzenia do inteligentnego zarządzania domem. Z kolei Klienci instytucjonalni mogą skorzystać z usług wspierających prowadzony przez nich biznes, np. doradztwa w zakresie optymalizacji zużycia energii.

Wybrane produkty dla gospodarstw domowych

 • Enea Smart– energia elektryczna w pakiecie z rozwiązaniami, które pozwolą ją efektywniej zużywać, a także zabezpieczą dom przed pożarem, zalaniem czy włamaniem
 • ENERGIA+ Fachowiec – energia elektryczna wraz z usługą drobnych napraw domowych (elektryk, technik urządzeń grzewczych i gazowych, hydraulik, szklarz, serwisant sprzętu RTV/AGD; zakres usług zależny od wyboru jednego z trzech wariantów)
 • Fachowiec – usługa drobnych napraw domowych bez powiązania z umową na sprzedaż energii elektrycznej
 • Mądra Energia – doradztwo, audyt i sprzedaży piecy akumulacyjnych lub pomp ciepła lub rabat na zakup oczyszczaczy powietrza lub pomoc w analizie potrzeb i możliwości technicznych, audyt oraz montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wsparciem przy przyłączeniu instalacji do sieci i w uzyskaniu dotacji rządowych oraz ulgi modernizacyjnej
 • Enea Eco – oferta niższych stawek za energię elektryczną pobieraną w nocy, pod warunkiem wykorzystywania jej na potrzeby ekologicznego ogrzewania domu lub ładowania samochodu elektrycznego
 • ENERGIA+ Office 365 – energia elektryczna razem z roczną subskrypcją pakietu Microsoft 365 Family oraz dwuletnim dostępem do platformy szkoleniowej poświęconej jego obsłudze
 • Office 365 – subskrypcja pakietu Microsoft 365 Family lub Personal przez 12 miesięcy oraz dostęp do platformy szkoleniowej przez 12 miesięcy bez powiązania z umową na sprzedaż energii elektrycznej
 • Fotowoltaika dla Dużych Rodzin – specjalny rabat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na zakup instalacji fotowoltaicznej u naszego partnera

Wybrane produkty dla firm

 • ENERGIA+ Stała cena – gwarancja niezmienności cen energii elektrycznej w okresie trwania umowy
 • ENERGIA+ Professional – energia elektryczna w pakiecie z usługami doradczymi pozwalającymi zoptymalizować jej zużycie
 • Enea Smart Biznes– energia elektryczna w pakiecie z rozwiązaniami, które pozwolą efektywniej ją zużywać, a także zabezpieczą firmę przed pożarem, zalaniem czy włamaniem
 • ENERGIA+ Fachowiec PRO – energia elektryczna o cenie gwarantowanej przez 36 miesięcy wraz z usługą drobnych napraw
 • Fachowiec PRO – usługa drobnych napraw domowych bez powiązania z umową na sprzedaż energii elektrycznej
 • ENERGIA+ Office 365 – energia elektryczna razem z roczną subskrypcją pakietu Microsoft 365 Business Premium oraz dwuletnim dostępem do platformy szkoleniowej
 • Office 365 – subskrypcja pakietu Microsoft 365 Business Standard przez 12 miesięcy oraz dostęp do platformy szkoleniowej przez 12 miesięcy bez powiązania z umową na sprzedaż energii elektrycznej
 • Stała cena GAZ – pakiet zawierający oprócz prądu także gaz, ten ostatni w cenie gwarantowanej do końca 2022 r.
 • ENEA OPTIMA – miesięczny zryczałtowany abonament na oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych pomiarowych daje całodobową możliwość kontroli i optymalizacji kosztów z dowolnego urządzenia online; w 2021 r. rozbudowaliśmy funkcjonalności systemu OPTIMA o odczyt parametrów dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE oraz o opłatę mocową, zapewniając Klientom skuteczne narzędzie do monitorowania i zarządzania dobową krzywą obciążenia mocowego przedsiębiorstwa
 • ENERGIA+ Trend – energia elektryczna w cenach opartych o notowania na Towarowej Giełdzie Energii S.A., z możliwością swobodnego decydowania o momencie zakupu

Nowość 2021:

 • ENERGIA+ Spot – produkt, w ramach którego Klient ma możliwość kształtowania ceny energii nie tylko w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego, ale także o notowania Rynku Praw Majątkowych, a ponadto otrzymuje gwarancję bezpieczeństwa wyboru – w przypadku gwałtownego wzrostu cen na TGE ma możliwość przejścia w wybranym okresie na rozliczenia na podstawie fix (w oparciu o Rynek Terminowy Produktów Energetycznych na TGE)

Nasi Klienci mają możliwość rejestracji w programie lojalnościowym Strefa Zakupów i uzyskania atrakcyjnych rabatów u naszych partnerów. Szczegółowa oferta znajduje się na stronie strefa.enea.pl.

Odpowiedzialna sprzedaż

Stosujemy Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych Towarzystwa Obrotu Energią, a także opracowane przez nas: Standardy Sprzedaży Enea S.A. dla Klientów biznesowych, Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze sprzedaży oraz Politykę Zrównoważonego Marketingu Bezpośredniego ENEA S.A., dzięki czemu nasi Klienci mają gwarancję uczciwego traktowania i przestrzegania ich praw. Starannie realizujemy warunki podpisywanych z nimi umów. Dokładnie analizujemy reklamacje oraz inne zgłoszenia odbiorców naszych usług i na tej podstawie modyfikujemy procesy oraz edukujemy Pracowników.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

ENEA Operator realizuje wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od sprzedażowej (unbundling) m.in. poprzez następujące działania:

 • niepromowanie i nierekomendowanie osobom trzecim jakichkolwiek przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej, w tym nieeksponowanie materiałów promocyjnych bądź reklamowych przedsiębiorstw energetycznych przy okazji realizacji procesów związanych z obsługą Klienta,
 • posiadanie własnej identyfikacji wizualnej,
 • korzystanie z odrębnych kanałów komunikacji (strona internetowa, domena adresów mailowych, numery telefonów).
 • 417-3

18 października 2021 r. Prezes UOKiK wszczął z urzędu podstępowania administracyjne w sprawie wstępnego ustalenia, czy działania ENEA S.A. dotyczące ofert dla konsumentów z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej mogą stanowić praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, określone w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie:

 1. stosowania przez ENEA S.A. we wzorcach umownych postanowień, które mogą być uznane za niedozwolone,
 2. pomijania w materiałach marketingowych istotnych informacji.

Spółka udzieliła odpowiedzi na oba pisma Prezesa UOKiK z 18 października 2021 r.

 • 206-1

W 2021 r. wobec spółek Grupy ENEA nie toczyły się żadne procesy dotyczące zachowań antykonkurencyjnych i naruszenia przepisów antymonopolowych.

Ciągłość dostaw energii

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • Wskaźnik własny 13

Jednym z naszych strategicznych celów są działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju: zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz niezawodności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.

Aby zapewnić niezawodność dostaw energii do Klientów:

 • wprowadzamy najnowsze standardy techniczne,
 • działamy ściśle według procedur,
 • utrzymujemy wymagany stan infrastruktury,
 • wykonujemy prewencyjne pomiary diagnostyczne,
 • inwestujemy w rozwój aktywów wytwórczych,
 • modernizujemy i automatyzujemy sieci energetyczne
 • stale podnosimy kwalifikacje naszego zespołu,
 • odpowiednio planujemy wyłączenia podczas prac modernizacyjnych,
 • analizujemy przyczyny awarii.
 1. Plan Ciągłości, na którym opierają się procedury awaryjne
 2. Procedura dotycząca planowania i zgłaszania prac na sieci WN, SN i nn na potrzeby realizacji inwestycji i eksploatacji oraz prowadzenia ruchu sieci w ENEA Operator sp. z o.o.
 3. Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.
 4. Procedura prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV w ENEA Operator sp. z o.o.
 5. Procedura prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator sp. z o.o.
 6. Procedura wymiany informacji oraz raportowania zdarzeń w sieci elektroenergetycznej przez służby ruchu ENEA Operator sp. z o.o. i współpracy ze sztabami zarządzania kryzysowego w sytuacjach awarii rozległych
 7. Procedura zarządzania wycinkami drzew i krzewów w pasach linii elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z o.o.
 8. Katalog standardowych zabiegów eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn w ENEA Operator sp. z o.o.
 9. Procedura likwidacji kolizji
 10. szczegółowe regulacje dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 11. Standardy w zakresie stosowania aparatury pomiarowo-diagnostycznej do linii kablowych średniego napięcia oraz pomiarów i diagnostyki linii kablowych wysokiego i średniego napięcia
 12. standardy w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych budowy linii i urządzeń elektroenergetycznych

Poprawie niezawodności pracy sieci, szczególnie SN, mającej największy wpływ na wskaźniki czasu trwania i częstości przerw w dostawach energii, służą m.in. następujące programy i działania wspomagające:

 • dostosowywanie potrzeb własnych stacji energetycznych tak, by zagwarantować 24-godzinne podtrzymanie zasilania,
 • dostosowywanie automatyki SCO (samoczynne częstotliwościowe odciążanie),
 • realizacja Koncepcji rozwoju sieci SN, która uwzględnia również rozwój automatyki w głębi sieci,
 • kablowanie sieci SN przebiegających przez tereny leśne,
 • likwidacja ograniczeń aparaturowych,
 • wdrażanie w wybranych ciągach SN funkcji FDIR (Faul Detection, Isolation & Restoration),
 • likwidacja sieci 6 kV na terenie aglomeracji poznańskiej,
 • działania w zakresie pomiarów oraz diagnostyki linii kablowych średniego napięcia,
 • systemowe działania związane z wycinkami drzew i krzewów w pasach linii elektroenergetycznych.

ENEA Operator dokłada wszelkich starań, aby ograniczać skutki awarii oraz przywracać odbiorcom zasilanie w możliwie najkrótszym czasie. W tym celu, o ile jest  to możliwe pod względem technicznym, stosuje zasilanie wydzielonej sieci elektroenergetycznej z agregatów prądotwórczych, a także współpracuje z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych i przesyłowego. Maksymalne ograniczanie przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców realizowane jest również poprzez systematyczne zwiększanie zakresu prac realizowanych w technologii prac pod napięciem (SN i nn), a także prewencyjne pomiary diagnostyczne. Prace w zakresie zlokalizowania miejsca wystąpienia uszkodzeń w sieci, wykonania niezbędnych przełączeń oraz naprawcze dla przywrócenia zasilania odbiorcom są podejmowane niezwłocznie po wystąpieniu awarii przez Pracowników ENEA Operator i zewnętrznych wykonawców. Dla awarii prowadzone są analizy przyczyn, które są jednym z elementów oceny stanu technicznego i stanowią podstawę do formułowania zakresów modernizacji/wymiany urządzeń w ramach funkcjonujących w spółce programów modernizacyjnych i inwestycyjnych lub decyzji eksploatacyjnych.

Na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania odbiorców duży wpływ mają również wprowadzone standardy dotyczące stosowanych materiałów i robót wykonywanych w sieci dystrybucyjnej spółki. Stosowanie jednolitego wyposażenia sieciowego pozwala  na szybsze usuwanie awarii. W procesie tworzenia standardów każde z rozwiązań poddawane jest wnikliwej analizie i dialogom technicznym. Wszystkie standardy podlegają corocznym analizom, które pozwalają na ich uszczegółowienie i aktualizację w taki sposób, aby zawarte w nich wymagania oraz wytyczne odpowiadały zmieniającym się potrzebom funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Co więcej, co roku w wybranych jednostkach organizacyjnych spółki przeprowadzane są testy prawidłowości i szybkości reakcji w przypadku wystąpienia awarii masowej.

Prowadzimy kampanię zwiększającą świadomość firm budowlanych w zakresie prawidłowego postępowania w przypadku uszkodzenia kabli. Dzięki niej znacznie częściej informują one służby energetyczne o takim zdarzeniu, wskazując przy tym jego dokładną lokalizację. Pozwala to szybciej dotrzeć do miejsca awarii i ją usunąć.

Jarosław Ziobrowski

dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym ENEA Operator sp. z o.o.

W 2021 r. ENEA Operator kontynuowała prace na rzecz zwiększenia niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej. W tym celu prowadziła przede wszystkim planową diagnostykę linii kablowych SN oraz bieżącą modernizację obiektów i urządzeń energetycznych zgodną z obowiązującymi programami modernizacyjnymi. Podtrzymano również systematyczne wzmacnianie infrastruktury wspomagającej działalność dystrybucyjną, tj. nabywanie specjalistycznego sprzętu (w tym środków transportu) oraz budowę i modernizację zapleczy.

Łącznie na inwestycje bezpośrednio lub pośrednio zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej spółka przeznaczyła w 2021 r. ponad 1 mld zł.

 • Wskaźnik własny 33

Ponad 1 mld zł* – ENEA Operator przeznaczyła w 2021 r. na inwestycje bezpośrednio lub pośrednio zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej

*Łączna kwota nakładów inwestycyjnych ENEA Operator w 2021 r. Efektami prowadzonych inwestycji było nie tylko zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej, ale także m.in. zmiana struktury sieci na dwukierunkową.

Wskaźniki niezawodności sieci

Konsekwentna realizacja szeroko zakrojonych działań w obszarach inwestycji, eksploatacji oraz organizacji pracy znajduje odzwierciedlenie w dynamice poprawy wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej.

*Zapisany w zaktualizowanej strategii rozwoju Grupy. 
**Dotyczy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wysokiego i średniego napięcia.

*Zapisany w zaktualizowanej strategii rozwoju Grupy. 
**Dotyczy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wysokiego i średniego napięcia.

Jakość obsługi

Szczegółowe regulacje wewnętrzne gwarantują wysoką jakość obsługi naszych Klientów . Są to m.in.:

 • Standardy Obsługi Klientów w Biurach Obsługi Klienta,
 • Standard Telefonicznej Obsługi Klienta w Contact Center Dystrybucja,
 • Księga Procesu Reklamacyjnego i Kluczowe wytyczne jakościowe dla pracowników Pionów Obsługi Posprzedażowej.

Kierunek dalszego podwyższania standardów w tym zakresie wyznacza Strategia Obszaru Obsługi Klientów na lata 2020-2024, realizowana przez ENEA Centrum.

Bezpieczeństwo danych Klientów

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • Wskaźnik własny 10
 • G-S1

Szanujemy prywatność Klientów oraz dbamy o bezpieczeństwo przechowywanych danych, kierując się w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami. W obszarze bezpieczeństwa danych osobowych Grupa korzysta z usług spółki ENEA Centrum, która zapewnia jej kompleksową obsługę procesów IT w tym, weryfikuje i aktualizuje narzędzia i systemy bezpieczeństwa.

Spółki Grupy ENEA spełniają wymogi nałożone przez RODO oraz Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W organizacji wprowadzono zaawansowane rozwiązania informatyczne umożliwiające szybkie i sprawne reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałające ryzykom z tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zagrożeń, generowanych w związku z koniecznością dostosowania bezpieczeństwa systemów do pracy w okresie pandemii (m.in. szkolenia adaptacyjne z obszaru cyberbezpieczeństwa uwzględniające zasady bezpiecznej pracy w trybie zdalnym; dodatkowo każdy Pracownik został wyposażony w służbowy sprzęt komputerowy wraz z narzędziami niezbędnymi do bezpiecznej pracy). Ponadto, zgodnie z wymogami RODO, w spółkach Grupy zostali wyznaczeni Inspektorzy Ochrony Danych. Monitorują oni przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i są punktem kontaktowym we wszystkich sprawach z tego obszaru, także dla Klientów.

Wdrożone wewnętrzne regulacje zapewniające właściwą ochronę danych Klientów:

 • Polityka Bezpieczeństwa Grupy ENEA,
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych w Grupie ENEA,
 • Zasady Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie ENEA,
 • Zasady przetwarzania informacji w Grupie ENEA,
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA,
 • Metodyka Zarządzania Ryzykiem Cyberbezpieczeństwa Usług Kluczowych w Grupie ENEA,
 • Metodyka zarządzania ryzkiem przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA.

Ponadto Grupa opracowała:

 • Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze sprzedaży – zbiór praktycznych zasad dotyczących marketingu bezpośredniego, przetwarzania danych osobowych oraz realizacji obowiązków wynikających z RODO, Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powstał we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i obowiązuje wszystkich sprzedawców;
 • Politykę Zrównoważonego Marketingu Bezpośredniego ENEA S.A., która ma charakter publicznej deklaracji w zakresie przestrzegania przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Klientów. Zapisano w niej zapewnienie należytej staranności po stronie ENEA S.A. w działaniach marketingowych kierowanych do Klientów.

Dodatkowo spółki Grupy przyjmują własne regulacje, czego przykładem może być Polityka Bezpieczeństwa Informacji w systemach teleinformatycznych w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

3

przypadki naruszeń dotyczących ochrony danych Klientów w 2021 r., które kwalifikowały się do zgłoszenia do PUODO

Zarówno z Pracownikami, jak i podmiotami zewnętrznymi, z którymi spółki Grupy podejmują współpracę, zawierane są umowy o poufności (lub stosowane klauzule zachowania poufności) oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp Pracowników do danych osobowych Klientów jest ograniczony do niezbędnego zakresu, wynikającego z pełnionych funkcji; ograniczeniom podlega także fizyczny dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty z danymi osobowymi. Dokumenty zawierające dane osobowe w przypadku przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej zabezpieczane są hasłem, a w przypadku korespondencji tradycyjnej – nadawane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe działają tylko w wewnętrznych sieciach typu intranet (bez dostępu z Internetu) i posiadają niezbędne zabezpieczenia dla ochrony tych danych.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest przedmiotem regularnych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, które obejmują także identyfikację i mitygację zagrożeń związanych z zachowaniem poufności danych. W spółkach realizowane są szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – dla Pracowników, stażystów i praktykantów oraz osób współpracujących ze spółkami na podstawie umów cywilnoprawnych.

Grupa ENEA przeprowadziła skuteczną transformację w zakresie zmiany trybu świadczenia pracy, która została wymuszona sytuacją zagrożenia epidemicznego (SARS-CoV-2). Zaimplementowano uwierzytelnianie wieloskładnikowe, wprowadzono możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów wewnętrznych z wykorzystaniem własnego urzędu certyfikacji. Grupa Kapitałowa ENEA na bieżąco monitoruje dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa i proaktywnie wdraża nowe środki bezpieczeństwa.

Jacek Kij

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej

 • 418-1

W raportowanym okresie na spółki Grupy nie zostały nałożone żadne sankcje, finansowe ani pozafinansowe, w związku z naruszeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych Klientów. Na początku 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) wydał decyzję w sprawie nałożenia na ENEA S.A. kary w wysokości ok. 136 tys. zł w związku z podejrzeniem incydentu naruszenia ochrony danych osobowych. Od tej decyzji spółka wniosła, zgodnie z przepisami, odwołanie do sądu. Do momentu publikacji niniejszego Raportu, sprawa formalnie nie została rozstrzygnięta, a kara nie została zapłacona.

Przypadki naruszeń dotyczących prywatności Klientów 2021
Łączna liczba naruszeń niekwalifikujących się* do zgłoszenia do PUODO 274
Łączna liczba naruszeń kwalifikujących się** do zgłoszenie do PUODO zgodnie z art. 33 RODO 3
Całkowita liczba zidentyfikowanych naruszeń dotyczących prywatności Klientów 277
*Naruszenia niższego rzędu, które ze względu na swój zakres lub czynności zabezpieczające podjęte przez spółkę nie kwalifikują się do zgłoszenia do PUODO.
**Naruszenia, co do których zachodzi większe niż małe prawdopodobieństwo, aby ich skutki łączyły się z ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 • Wskaźnik własny 10

Wybrane działania w 2021 r.

W ENEA S.A., w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, zainicjowano wewnętrzny audyt ochrony danych osobowych w celu zbadania, czy przetwarzanie danych osobowych w spółce jest zgodne z zasadami opisanymi w RODO.

W ENEA Ciepło przeprowadzono audyt w zakresie zgodności procesu zawierania umów z odbiorcami energii cieplnej z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych, a następnie wdrożono wynikający z niego plan działań korygujących.

W ENEA Serwis przeprowadzono przypominające szkolenie e-learningowe z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich Pracowników mających dostęp do domeny enea.pl oraz zdalny audyt przestrzegania zapisów umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi znajdującymi się na liście kwalifikowanych kontrahentów spółki.

ENEA Bioenergia i ENEA Połaniec Serwis wdrożyły dwie nowe instrukcje: regulującą nadawanie i aktualizację upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz poświęconą kwestii zgłaszania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych

Komunikacja i badania satysfakcji

Klienci mogą się z nami kontaktować m.in. za pośrednictwem:

Stale modernizujemy zaplecze techniczne naszej infolinii oraz dostosowujemy ją do oczekiwań Klientów i zmian w otoczeniu biznesowym.

 • Wskaźnik własny 11

W 2021 r. miało miejsce m.in.:

 • pilotażowe uruchomienie pierwszego Mobilnego Biura Obsługi Klientów, które ma za zadanie docierać do małych miejscowości, w których nie ma stacjonarnego BOK, w celu ułatwienia kontaktu osobistego Klientom preferującym ten kanał komunikacji. Pilotażowo mBOK odwiedziło 5 miejscowości: Gostyń, Wągrowiec, Środę Wielkopolską, Śrem i Rawicz;
 • uruchomienie, w Galerii Handlowej Malta w Poznaniu, pierwszego Salonu Sprzedaży. Jest to placówka sprzedażowa zaopatrzona w nowoczesny system Digital Signage, w której Klient, poza standardową obsługą, ma możliwość zapoznania się z całością oferty Grupy. W Strefie Eco może zapoznać się z zaletami fotowoltaiki i działaniem stacji ładowania, a w Strefie Zakupów uzyskuje łatwy dostęp do naszego sklepu internetowego;
 • wdrożenie narzędzia do wysyłki SMS poprzez Platformę Contact Center (windykacyjnych i sprzedażowych) w celu usprawnienia wysyłki powiadomień do Klientów;
 • modyfikacja formularzy kontaktowych WWW i usprawnienie obsługi zgłoszeń wysyłanych poprzez te formularze (priorytetyzacja, usprawnienie wyszukiwania spraw);
 • rozwój self-service IVR o nowe funkcjonalności – dodanie informacji o mikroinstalacjach, procedurze zawarcia umowy;
 • utworzenie centrum kompetencyjnego obsługi prosumentów w celu usprawnienia obsługi;
 • wprowadzenie dodatkowej funkcji do realizowania płatności w eBOK, tj. możliwość zapłaty za fakturę w formie płatności odroczonej (Payka) poprzez operatora Blue Media;
 • wdrożenie możliwości założenia konta w eBOK i aktywacji e-faktury w Biurach Obsługi Klientów i Pionach Obsługi Posprzedażowej;
 • uruchomienie inicjatywy Wirtualny Doradca polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu w serwisie internetowym enea.pl oraz w mediach społecznościowych filmów instruktażowych informujących o najważniejszych sprawach związanych z obsługą Klienta.
 • Wskaźnik własny 12

W celu stałej poprawy jakości świadczonych usług badamy poziom zadowolenia Klientów z obsługi w Biurach Obsługi Klienta i za pośrednictwem Contact Center.

Do 17% Klientów kontaktujących się danego dnia telefonicznie oraz do wszystkich Klientów odwiedzających BOK*, za pośrednictwem połączenia telefonicznego z automatycznym kwestionariuszem kierowana jest prośba o ocenę zadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy oraz z zaangażowania konsultanta. Wskaźnik satysfakcji jest liczbą osób zadowolonych z obsługi w stosunku do wszystkich Klientów, którzy poprawnie wypełnili całą ankietę. Standardowo badania prowadzone są w trybie ciągłym, a wyniki ankiet agregowane w cyklu miesięcznym.

*Do 31 marca 2021 r. jedynie do Klientów, których wizyta zakończyła się zgłoszeniem w systemie.

W 2021 r. przeprowadziliśmy także kolejną edycję badania poziomu satysfakcji klientów (CSI).

Badania satysfakcji swoich Klientów przeprowadziły także:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” – za pomocą bezpośredniego wywiadu telefonicznego przeprowadzonego z przedstawicielami Klientów (tzw. autoryzowanych sprzedawców węgla) w oparciu o przygotowany kwestionariusz pytań. Badanie potwierdziło, że Klienci są zadowoleni z poziomu obsługi klienta oraz realizacji sprzedaży.

ENEA Pomiary – badanie ankietowe mierzące poziom zadowolenia koordynatorów ENEA Operator ze współpracy z ENEA Pomiary, które wykazało, że ogólnie jest ona oceniana pozytywnie.

ENEA Oświetlenie – telefoniczne badanie satysfakcji Klientów za rok 2020. Ocena satysfakcji Klienta dotyczyła przede wszystkim głównego produktu spółki, tj. eksploatacji oświetlenia. Poziom satysfakcji Klientów w tym zakresie wyniósł 81,7%.

74,1%

Klientów zadowolonych z obsługi konsultantów w 2021 r.

75,8%

Klientów zadowolonych z naszej oferty oraz współpracy

Wyniki wyszukiwania