Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Segmenty operacyjne

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne. Segmenty operacyjne odpowiadają segmentom sprawozdawczym i nie podlegają agregacji. Zarządzanie działalnością Grupy dokonywane jest w podziale na segmenty operacyjne, które wyodrębnione są ze względu na rodzaj oferowanych produktów i usług. W Grupie Kapitałowej ENEA wyodrębnia się cztery segmenty działalności oraz pozostałą działalność, przedstawione poniżej.

Zakup i sprzedaż energii elektrycznej.

Usługi dystrybucji oraz przesyłania energii elektrycznej.

Produkcja i sprzedaż węgla, spółki wspierające działalność kopalni.

Konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego, usługi transportowe, usługi remontowe i budowlane.

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi ze sprzedaży zewnętrznym klientom oraz transakcji z innymi segmentami, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu. W 2021 r. w segmencie wydobycie odbiorcami zewnętrznymi, dla których udział w sprzedaży poza Grupę przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży, były spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”(30,0%), D.Trading International S.A. (24%) oraz Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (17,0%). Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu. W transakcjach międzysegmentowych stosowane są ceny rynkowe zapewniające poszczególnym jednostkom uzyskanie marży właściwej do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Analizując wyniki poszczególnych segmentów działalności, Grupa zwraca przede wszystkim uwagę na wynik EBITDA. Jest ona definiowana jako wynik operacyjny (obliczony jako wynik przed opodatkowaniem skorygowany o udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych, odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach współkontrolowanych, przychody finansowe, przychody z tytułu dywidend oraz koszty finansowe) powiększony o amortyzację oraz odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych. Zasady stosowane do ustalenia wyników segmentów oraz aktywów i zobowiązań segmentów są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Działalność Grupy realizowana była w 2021 r. i 2020 r. w jednym obszarze geograficznym, tj. na terytorium Polski i wszystkie aktywa znajdowały się w Polsce.

Wyniki segmentów:

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

OBRÓT DYSTRYBUCJA WYTWARZANIE WYDOBYCIE POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ
WYŁĄCZENIA RAZEM
Przychody ze sprzedaży netto 8 001 642 3 238 403 9 362 775 476 700 117 151 21 196 671
Sprzedaż między segmentami 3 204 918 41 121 835 797 1 886 441 380 078 (6 348 355)
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 11 206 560 3 279 524 10 198 572 2 363 141 497 229 (6 348 355) 21 196 671
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 859 8 171 5 354 (408) 13 976
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 11 206 560 3 279 524 10 199 431 2 371 312 502 583 (6 348 763) 21 210 647
Koszty ogółem (1334 158) (2 555 482) (9 031 967) (1 975 151) (473 071) 6 307 094 (19 062 735)
Wynik segmentu (127 598) 724 042 1 167 464 396 161 29 512 (41 669) 2 147 912
Amortyzacja (3 060) (668 886) (408 890) (401 462) (74 905)
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (26 114) (652) (3 358)
Wynik segmentu – EBITDA (124 538) 1 392 928 1 602 468 798 275 107 775
% przychodów ze sprzedaży oraz innych dochodów (1,1%) 42,5% 15,7% 33,7% 21,4%
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu) (80 545)
Zysk z działalności operacyjnej 2 067 367
Koszty finansowe (214 803)
Przychody finansowe 125 106
Przychody z tytułu dywidend 227
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (15 825)
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 192 561
Podatek dochodowy (368 163)
Zysk netto 1 786 470
Udział w zysku udziałowców niekontrolujących 107 934

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przedstawiają się następująco:

OBRÓT DYSTRYBUCJA WYTWARZANIE WYDOBYCIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYŁĄCZENIA RAZEM
 

Przychody ze sprzedaży netto

 

6 749 844

 

3 190 313

 

7 855 482

 

267 094

 

113 772

 

 

18 176 505

Sprzedaż między segmentami 3 585 598 37 829 565 189 1 545 731 354 936 (6 089 283)
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 10 335 442 3 228 142 8 420 671 1 812 825 468 708 (6 089 283) 18 176 505
Rekompensaty 3 284 3 284
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 603 9 287 4 925 (50) 14 765
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 10 338 726 3 228 142 8 421 274 1 822 112 473 633 (6 089 333) 18 194 554
Koszty ogółem (10 355 101) (2 548 287) (10 864 630) (1 694 685) (459 548) 6 093 093 (19 829 158)
Wynik segmentu (16 375) 679 855 (2 443 356) 127 427 14 085 3 760 (1 634 604)
Amortyzacja (1 540) (633 451) (569 439) (336 549) (73 371)
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (3 403 993) (6 161)
Wynik segmentu – EBITDA (14 835) 1 313 306 1 530 076 470 137 87 456
% przychodów ze sprzedaży oraz innych dochodów (0,1%) 40,7% 18,2% 25,8% 18,5%
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu) (71 655)
Strata z działalności operacyjnej (1 706 259)
Koszty finansowe (346 336)
Przychody finansowe 54 346
Przychody z tytułu dywidend 283
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (144 014)
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych (332 361)
Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach

stowarzyszonych i współkontrolowanych

(129 208)
Podatek dochodowy 369 212
Strata netto (2 234 337)
Udział w zysku udziałowców niekontrolujących 34 075

 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na 31 grudnia 2021 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Wydobycie Pozostała działalność Wyłączenia Razem
Rzeczowe aktywa trwałe 14 649 10 281 878 6 006 882 3 097 243 356 482 (541 829) 19 215 305
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 408 036 388 734 1 146 605 326 336 109 769 (994 551) 3 384 929
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy 22 832 22 832
Aktywa z tytułu umów z klientami 200 773 243 664 225 (31 754) 412 908
Razem 2 646 290 10 914 276 7 153 712 3 423 579 466 251 (1 568 134) 23 035 974
AKTYWA wyłączone z segmentacji 11 591 673
w tym rzeczowe aktywa trwałe 10 170
w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 077
AKTYWA RAZEM 34 627 647
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 466 450 614 545 946 396 329 537 114 222 (596 427) 1 874 723
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 475 985 402 652 10 9 704 1 863 (429 878) 460 336
Razem 942 435 1 017 197 946 406 339 241 116 085 (1 026 305) 2 335 059
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji 32 292 588
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 688 784
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 34 627 647
Za rok zakończony 31 grudnia 2021
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 769 990 619 438 666 450 180 34 839 (42 874) 1 872 199
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji
Amortyzacja 3 060 668 886 408 890 401 462 74 905 (21 170) 1 536 033
Amortyzacja wyłączona z segmentacji 3 253
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności 6 051 (2 629) (16 855) 2 528 (464) 308 (11 061)
Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 26 114 652 3 358 30 124

 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na 31 grudnia 2020 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Wydobycie Pozostała działalność Wyłączenia Razem
Rzeczowe aktywa trwałe 14 392 9 889 504 5 978 596 3 158 735 368 500 (515 537) 18 894 190
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 421 069 313 950 735 455 268 999 93 293 (630 881) 2 201 885
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy 24 684 24 684
Aktywa z tytułu umów z klientami 127 988 206 426 18 311 (12 297) 322 446
Razem 1 588 133 10 409 880 6 714 069 3 427 734 462 104 (1 158 715) 21 443 205
AKTYWA wyłączone z segmentacji 8 446 658
w tym rzeczowe aktywa trwałe 9 532
w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 687
AKTYWA RAZEM 29 889 863
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 338 466 526 855 625 379 244 462 204 054 (351 012) 1 588 204
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 324 455 222 155 1 329 1 689 (292 166) 257 462
Razem 662 921 749 010 625 379 245 791 205 743 (643 178) 1 845 666
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji 28 044 197
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 582 515
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 29 889 863
Za rok zakończony 31 grudnia 2020
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 627 1 128 385 531 754 612 461 47 395 (55 566) 2 265 056
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji
Amortyzacja 1 540 633 451 569 439 336 549 73 371 (18 530) 1 595 820
Amortyzacja wyłączona z segmentacji 2 243
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności 4 095 (11 429) (10 143) (1 100) 445 (117) (18 249)
Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 3 403 993 6 161 3 410 154

 

Wyniki wyszukiwania