Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

1. Informacje ogólne o jednostce dominującej

 
Nazwa (firma): ENEA Spółka Akcyjna
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj rejestracji: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: Poznań, Rzeczpospolita Polska
Adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
Miejsce prowadzenia działalności: Rzeczpospolita Polska
KRS: 0000012483
Numer telefonu: (+48 61) 884 55 44
Numer faksu: (+48 61) 884 59 59
E-mail: enea@enea.pl
Strona internetowa: http://www.enea.pl
Numer klasyfikacji statystycznej (REGON): 630139960
Numer klasyfikacji podatkowej (NIP): 777-00-20-640

ENEA S.A. (zwana dalej „Spółka”, „Jednostka Dominująca”) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ENEA („Grupa” „Grupa Kapitałowa”).

13 grudnia 2021 r. nastąpiła zmiana adresu Jednostki Dominującej z „ul. Górecka 1, 60-201 Poznań” na „ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań”.

Na 31 grudnia 2021 r. struktura akcjonariuszy Jednostki Dominującej przedstawiała się następująco:

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polski Pozostali akcjonariusze Razem
Stan na 31 grudnia 2021 51,50% 48,50% 100,00%

Na 31 grudnia 2021 r. podmiotem kontrolującym Jednostkę Dominującą był Skarb Państwa będący stroną kontrolującą najwyższego szczebla.

Na 31 grudnia 2021 r. statutowy kapitał zakładowy ENEA S.A. był równy 441 443 tys. zł (588 018 tys. zł po przekształceniu na MSSF UE z uwzględnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzielił się na 441 442 578 akcji.

Czas trwania Jednostki Dominującej jest nieoznaczony.

Działalność  prowadzona  jest  na  podstawie  odpowiednich  koncesji  przyznawanych  Jednostce  Dominującej i poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Wyniki wyszukiwania