Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

2. Skład Grupy Kapitałowej i zasady konsolidacji

Na 31 grudnia 2021 r. Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej ENEA S.A., 16 spółek zależnych, 9 spółek pośrednio zależnych, 2 spółek współkontrolowanych oraz spółki stowarzyszonej.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest:

  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej (ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.,
  • ENEA Ciepło Sp. z o.o., ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.);
  • obrót energią elektryczną (ENEA S.A., ENEA Trading Sp. z o.o.);
  • dystrybucja energii elektrycznej (ENEA Operator Sp. z o.o.);
  • dystrybucja ciepła (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ENEA Ciepło Sp. z o.o.);
  •  górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (Grupa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.).

Zasady rachunkowości

Jednostki zależne

Jednostka zależna to spółka, nad którą inna spółka sprawuje kontrolę. Definicja kontroli wynika wprost z MSSF 10, zgodnie z którą inwestor sprawuje kontrolę nad spółką, w której dokonano inwestycji, wtedy i tylko wtedy, gdy inwestor ten jednocześnie:

  1. sprawuje władzę nad spółką, w której dokonano inwestycji,
  2. z tytułu swojego zaangażowania w spółce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawo do zmiennych wyników finansowych,
  3. posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad spółką, w której dokonano inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli.
W odniesieniu do transakcji nabycia spółek, które nie znajdują się pod wspólną kontrolą, koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów niekontrolujących.

Grupa wycenia udziały niekontrolujące proporcjonalnie do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. W kolejnych okresach wartość udziałów niekontrolujących obejmuje wartość rozpoznaną przy początkowym ujęciu skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki zależnej w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Wartość firmy ustala się zgodnie z polityką rachunkowości (nota 15).
W przypadku wystąpienia wartości ujemnej, Grupa dokonuje ponownego przeglądu ustalenia wartości godziwych poszczególnych składników nabywanych aktywów netto. Jeżeli w wyniku przeglądu nadal wartość jest ujemna, ujmuje się ją niezwłocznie w zysku lub stracie bieżącego okresu.

Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione tam, gdzie było to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane

Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności i ujmuje początkowo według kosztu. Nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą dających się zidentyfikować aktywów netto jednostki stowarzyszonej na dzień nabycia ujmuje się jako wartość firmy. Wartość firmy włączona jest do wartości bilansowej inwestycji, a utratę jej wartości wycenia się w ramach całej wartości inwestycji. Jakąkolwiek nadwyżkę udziału Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztem przejęcia po dokonaniu przeszacowania ujmuje się niezwłocznie w zysku lub stracie bieżącego okresu.
Jednostki współkontrolowane to wszystkie jednostki, w których na podstawie ustaleń umownych Grupa sprawuje kontrolę wspólnie z innymi podmiotami. Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych rozlicza się metodą praw własności identycznie jak inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.

Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych i/lub współkontrolowanych od dnia nabycia ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu, zaś jej udział w innych całkowitych dochodach wygenerowanych od dnia nabycia – w innych całkowitych dochodach. Wartość bilansową inwestycji koryguje się o łączne zmiany stanu kapitału własnego od dnia nabycia. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej lub współkontrolowanej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej lub współkontrolowanej, obejmującego ewentualne inne niezabezpieczone należności, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązki lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej lub współkontrolowanej. Grupa dokonuje analizy utraty wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych, a ewentualne odpisy ujmuje w wyniku finansowym bieżącego roku.

Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi lub współkontrolowanymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych lub współkontrolowanych. Niezrealizowane straty również są eliminowane, chyba że transakcja dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki stowarzyszone lub współkontrolowane zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

Połączenia/nabycia jednostek gospodarczych

Połączenia / nabycia jednostek gospodarczych znajdujących się poza wspólną kontrolą rozlicza się metodą nabycia.

Nabycia spółek stowarzyszonych i współkontrolowanych

Spółka, na podstawie umów dotyczących danej inwestycji, dokonuje osądu co do istnienia współkontroli lub znaczącego wpływu.

Nazwa spółki Przedmiot działalności Siedziba Udział ENEA S.A. w całkowitej liczbie głosów na 31 grudnia 2021 Udział ENEA S.A. w całkowitej liczbie głosów na 31 grudnia 2020
SPÓŁKI ZALEŻNE
1. ENEA Operator Sp. z o.o. dystrybucja Poznań 100% 100%
2. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. wytwarzanie Świerże Górne 100% 100%
3. ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wytwarzanie Połaniec 100% 100%
4. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. pozostała działalność Szczecin 100% 100%
5. ENEA Trading Sp. z o.o. obrót Świerże Górne 100% 100%
6. ENEA Serwis Sp. z o.o. dystrybucja Lipno 100% 100%
7. ENEA Centrum Sp. z o.o. pozostała działalność Poznań 100% 100%
8. ENEA Pomiary Sp. z o.o. dystrybucja Poznań 100% 100%
9. ENERGO-TOUR Sp. z o.o.

w likwidacji

pozostała działalność Poznań 100%5 100%5
10. ENEA Innowacje Sp. z o.o. pozostała działalność Warszawa 100%6,7 100%
11. Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wydobycie Bogdanka 65,99% 65,99%
12. ENEA Ciepło Sp. z o.o. wytwarzanie Białystok 99,94% 99,94%
13. ENEA Ciepło Serwis Sp. z o.o. wytwarzanie Białystok 100% 100%
14. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wytwarzanie Oborniki 99,93%10 99,93%
15. Miejska Energetyka Cieplna

Piła Sp. z o.o.

wytwarzanie Piła 71,11%11 71,11%
16. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. wytwarzanie Poznań 100% 100%

SPÓŁKI POŚREDNIO ZALEŻNE

17. ENEA Logistyka Sp. z o.o. dystrybucja Poznań 100%4 100%4
18. ENEA Bioenergia Sp. z o.o. wytwarzanie Połaniec 100%1 100%1
19. ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o. wytwarzanie Połaniec 100%1 100%1
20. EkoTRANS Bogdanka

Sp. z o.o.

wydobycie Bogdanka 65,99%2 65,99%2
21. RG Bogdanka Sp. z o.o. wydobycie Bogdanka 65,99%2 65,99%2
22. MR Bogdanka Sp. z o.o. wydobycie Bogdanka 65,99%2 65,99%2
23. Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. wydobycie Bogdanka 58,53%2 58,53%2
24. ENEA Badania i Rozwój

Sp. z o.o.

pozostała działalność Warszawa -3,7 100%3
25. SUN ENERGY 7 Sp. z o.o. wytwarzanie Główczyce 100%12
26. GPK energia Sp. z o.o. wytwarzanie Krzęcin 100%12

SPÓŁKI WSPÓŁKONTROLOWANE

27. Polska Grupa Górnicza S.A. Katowice 7,66% 7,66%
28. Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Ostrołęka 50% 50%
SPÓŁKI STOWARZYSZONE
29. Polimex – Mostostal S.A. Warszawa 16,4%9 16,48%
30. ElectroMobility Poland S.A. Warszawa 8 25%

1spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
2spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
3spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Innowacje Sp. z o.o.
4spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Operator Sp. z o.o.
530 marca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała weszła w życie 1 kwietnia 2015 r. 5 listopada 2015 r. został złożony wniosek do KRS o wykreślenie spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego trwają czynności proceduralne związane z wykreśleniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
67 maja 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Innowacje Sp. z o.o. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4 500 tys. zł to jest z kwoty 26 360 tys. zł do kwoty 30 860 tys. zł, poprzez utworzenie 45 000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez ENEA S.A. i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS 1 lipca 2021 r.
712 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie połączenia ze spółką ENEA Innowacje Sp. z o.o. przez przejęcie ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o. przez ENEA Innowacje Sp. z o.o. 1 czerwca 2021 r. wpis o połączeniu spółek ENEA Innowacje Sp. z o.o. oraz ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o. został ujawniony w KRS.
819 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ElectroMobility Poland S.A. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o 17 700 tys. zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji z dotychczasowej kwoty 7 000,00 zł każda akcja do nowej wartości nominalnej 5 230,05 zł każda akcja. Celem obniżenia kapitału zakładowego było przekazanie środków z kapitału zakładowego na zapasowy. Zgromadzenie podjęło także uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 249 996 tys. zł do kwoty 302 297 tys. zł, za łączną cenę emisyjną 250 000 tys. zł, która została wniesiona w całości wkładem pieniężnym przez Skarb Państwa. Emisja nowych akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Wszystkie nowe akcje są akcjami zwykłymi, imiennymi. Nadwyżka łącznej ceny emisyjnej nad wartością nominalną została przekazana na kapitał zapasowy. Nowe akcje zostały objęte i opłacone przez Skarb Państwa. 30 września 2021 r. sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego. Obecnie ENEA S.A. posiada 4,325% akcji w kapitale zakładowym. Akcje ElectroMobility Poland S.A. prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji: Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej.
9we wrześniu 2021 r. sfinalizowano sprzedaż 187 500 akcji Polimex – Mostostal S.A., które posiadała ENEA S.A. w kapitale zakładowym spółki, zmniejszając dotychczasowy udział ENEA S.A. z 16,48% w kapitale zakładowym do 16,40%. 30 sierpnia 2021 r. Spółka złożyła żądanie wykonania realizacji opcji call oraz dokonała przelewu za obejmowane 187 500 akcji Polimex – Mostostal S.A. W listopadzie 2021 r. ENEA S.A. złożyła żądanie wykonania realizacji opcji call oraz w grudniu 2021 r. dokonała przelewu za obejmowane 125 000 akcji Polimex – Mostostal S.A. 16 lutego 2022 r. zarejestrowano zwiększenie kapitału zakładowego spółki Polimex – Mostostal o kwotę 2 500 tys. zł. Obecnie ENEA S.A. posiada 16,45 % udziału w kapitale zakładowym spółki.
1016 grudnia 2021 r. ENEA S.A. zawarła umowę nabycia od ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 13 156 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 6 578 tys. zł, stanowiące 99,93% udziału w jej kapitale zakładowym za łączną cenę 2 303 tys. zł (1 udział 175,05 zł).
1116 grudnia 2021 r. ENEA S.A. zawarła umowę nabycia od ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 24 695 udziałów spółki Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej  24 695  tys.  zł,  stanowiące  71,11%  udziału  w  jej  kapitale  zakładowym  za  łączną cenę 28 357 tys. zł (1 udział 1 148,29 zł).
1214 grudnia 2021 r. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 100 udziałów spółki SUN ENERGY 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Główczycach, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym za łączną cenę 2 921 tys. zł (1 udział 29 209,24 zł) oraz umowę nabycia 100 udziałów spółki GPK energia Sp. z o.o. z siedzibą w Krzęcinie, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym za łączną cenę 487 tys. zł (1 udział 4 865,44 zł). Z uwagi na nieistotność spółki te nie są uwzględnione w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Wyniki wyszukiwania