Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

17. Nieruchomości inwestycyjne

Zasady rachunkowości

Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich wartości lub z obu przyczyn. Do wyceny po początkowym ujęciu Grupa wybrała model ceny nabycia.

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.

Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w zysku lub stracie metodą liniową przez okres trwania umowy.

Istotne osądy i szacunki

Podstawowe założenia dotyczące weryfikacji okresu ekonomicznej użyteczności nieruchomości inwestycyjnych zostały opisane w nocie objaśniającej dotyczącej rzeczowych aktywów trwałych (nota 14), a podstawowe założenia dotyczące utraty wartości zostały opisanie w nocie w części sprawozdania dotyczącej utraty wartości aktywów niefinansowych.

Nieruchomości inwestycyjne

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
 Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 30 982 33 682
Nabycie 42 77
Likwidacja (20) (2 777)
Stan na 31 grudnia 31 004 30 982
 Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Stan na 1 stycznia (8 154) (9 892)
Amortyzacja (977) (1 009)
Likwidacja 3 2 776
Pozostałe (29)
Stan na 31 grudnia (9 128) (8 154)
 Odpisy aktualizujące
Stan na 1 stycznia (1 589) (681)
Zmniejszenia 5
Zwiększenia (5) (913)
Stan na 31 grudnia (1 594) (1 589)
 Wartość netto
Wartość netto na 1 stycznia 21 239 23 109
Wartość netto na 31 grudnia 20 282 21 239

Na nieruchomościach inwestycyjnych nie ustanowiono zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono przychody i koszty związane z nieruchomościami inwestycyjnymi:

Rok zakończony

31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Przychody z nieruchomości inwestycyjnych 2 366 2 520
Koszty operacyjne związane z nieruchomościami inwestycyjnymi generującymi przychody (2 998) (4 544)

Grupa do kategorii nieruchomości inwestycyjnych zalicza między innymi budynki biurowe i inne lokale.

Najbardziej wartościową nieruchomością inwestycyjną jest była siedziba ENEA S.A., ujęta w księgach w wartości netto 7 490 tys. zł. Grupa szacuje, że wartość godziwa zbliżona jest do wartości ujętej w księgach.

Wyniki wyszukiwania