Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

16. Prawo do korzystania ze składnika aktywów

Zasady rachunkowości

Umowa zawiera leasing jeśli:

 1. dotyczy zidentyfikowanego składnika aktywów, który może być albo wyraźnie określony w umowie (np. w oparciu o numer inwentarzowy lub wskazanie konkretnego piętra w budynku) lub pośrednio określony w momencie, gdy jest udostępniony do użytkowania klientowi, oraz
 2. leasingobiorca otrzymuje zasadniczo wszystkie korzyści ekonomiczne z tego składnika aktywów w okresie jego użytkowania, tj. zarówno podstawowe pożytki, jak i inne płynące z niego korzyści, oraz
 3. leasingobiorca ma prawo do określenia sposobu wykorzystania zidentyfikowanego składnika aktywów.

Grupa jako leasingobiorca ujmuje w sprawozdaniu finansowym umowy leasingowe jako:

 1. prawo do korzystania ze składnika aktywów w cenie nabycia:
  • obejmującą wartość zobowiązania z tytułu leasingu powiększoną o płatności dokonane na moment lub przed zawarciem umowy, początkowe koszty bezpośrednie związane z zawarciem umowy, szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika aktywów, koszty przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym znajdował się składnik aktywów, koszty doprowadzenia przedmiotu leasingu do stanu, w jakim, zgodnie z umową, ma zostać zwrócony, chyba że koszty te zostały poniesione, aby wyprodukować zapasy,
  • pomniejszoną o należności z tytułu zachęt udzielonych przez leasingodawcę,
 2. zobowiązanie z tytułu leasingu stanowiące sumę bieżącej wartości opłat leasingowych i bieżącej wartości oczekiwanych płatności na koniec umowy leasingu.

Po początkowym ujęciu Grupa wycenia prawo do korzystania ze składnika aktywów w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz trwałą utratę wartości. Okres amortyzacji ustalony jest:

 1. jeśli prawo własności do składnika aktywów zostanie przeniesione na leasingobiorcę lub leasingobiorca jest pewny skorzystania z opcji wykupu, wtedy okres amortyzacji obejmuje okres od początku umowy do końca okresu ekonomicznej użyteczności składnika aktywów, lub
 2. okres amortyzacji obejmuje okres od początku umowy do wcześniejszego z:
  • końca okresu ekonomicznej użyteczności składnika aktywów, lub
  • końca umowy

Bieżąca wartość przyszłych płatności z tytułu leasingu obliczana jest z zastosowaniem stopy dyskonta. Spółki ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., Lubelski Węgiel

„Bogdanka” S.A. stosują krańcową stopę procentową, czyli stopę, do której zapłaty byłaby zobowiązana ENEA S.A. w oparciu o podobną umowę leasingową lub, gdy nie można jej ustalić, stopę procentową, na dzień rozpoczęcia leasingu, przy której ENEA S.A. musiałaby dokonać pożyczki środków niezbędnych do zakupu oznaczonego składnika aktywów, na podobny okres i przy zachowaniu podobnych zabezpieczeń. ENEA S.A. stosuje stopę procentową równą 6-miesięcznemu WIBOR z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok obrotowy powiększoną o marżę. Pozostałe spółki stosują stopę procentową równą 1 miesięcznemu WIBOR z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok obrotowy powiększoną o marżę. Wysokość stopy dyskonta co roku będzie analizowana i aktualizowana. W przypadku subleasingu w Grupie ENEA leasingobiorca stosuje stopę dyskonta leasingodawcy.

Grupa wyznacza czas leasingu, tj. nieodwołalny okres leasingu, łącznie z:

 1. okresem dotyczącym opcji przedłużenia umowy leasingu, jeżeli jest wystarczająco pewne, że Grupa skorzysta z tego prawa, i
 2. okresem dotyczącym opcji wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli jest wystarczająco pewne, że Grupa nie skorzysta z tego prawa.

Grupa dla większości umów leasingowych przyjmuje okres leasingu zgodny z okresem umowy. Dla umów zawartych na czas nieokreślony, Grupa ustala minimalny okres przywiązania obu stron do umowy. Jeśli Grupa nie jest w stanie określić jak długo ma zamiar korzystać ze składnika aktywów, a taki szacunek mógłby zostać potraktowany jako okres leasingu w przypadku umów na czas nieokreślony, Grupa przyjmuje, że nieodwoływalnym okresem umowy będzie okres wypowiedzenia tej umowy.

W przypadku prawa do wieczystego użytkowania gruntów okres leasingu zgodny jest z czasem trwania prawa do użytkowania.

W kolejnych okresach, zobowiązanie leasingowe wyceniane jest z uwzględnieniem:

 1. naliczonych odsetek (rozwinięcie dyskonta),
 2. spłat rat leasingowych,
 3. odzwierciedlenia skutków ponownej oceny umowy, zmian w umowie lub zmiany charakteru opłat zmiennych, które w swej istocie mają stały charakter.

Saldo zobowiązania w danym okresie będzie stanowiło różnicę między wartością bieżącą opłat leasingowych a sumą rat kapitałowych za dany okres. Część odsetkowa raty leasingowej jest odnoszona bezpośrednio w rachunek wyników.

Grupa w umowach wieloelementowych ujmuje komponenty leasingowe oddzielnie od komponentów nieleasingowych. Grupa alokuje wynagrodzenie umowne do wszystkich komponentów, wykorzystując indywidualne ceny sprzedaży w przypadku komponentów leasingowych oraz zagregowane indywidualne ceny sprzedaży w przypadku komponentów nieleasingowych.

Grupa korzysta z praktycznego zwolnienia i nie stosuje modelu ujmowania leasingu w odniesieniu do:

 1. leasingu krótkoterminowego (umowa zawarta na okres do 12 miesięcy i nie zawiera prawa wykupu aktywa),
 2. leasingu niskocennych aktywów, których wartość początkowa w przypadku nowych aktywów nie przekracza kwoty 10 zł (nawet jeśli ich wartość jest istotna po zagregowaniu) oraz aktywa nie są w wysokim stopniu zależne lub powiązane z innymi aktywami określonymi w umowie.

Zwolnienie nie dotyczy sytuacji, w której Grupa przekazuje składnik aktywów w subleasing lub spodziewa się przekazania. W przypadku, gdy Grupa zdecyduje się na zastosowanie zwolnienia, wówczas rozpoznaje płatności leasingowe jako koszt zgodnie z metodą liniową przez okres leasingu.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu od 1 stycznia 2019 r. ujmowane jest jako prawo do korzystania ze składnika aktywów i podlega amortyzacji.

Istotne osądy i szacunki

Stopa dyskontowa

Sposób ustalania wysokości stopy dyskontowej opisany jest powyżej w zasadach rachunkowości.

Prawo do korzystania ze składnika aktywów

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.:

Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Prawa z tytułu ustanowienia służebności Prawa do korzystania z podziemnych części gruntu Pozostałe Ogółem
Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2021 358 671 22 361 438 23 071 108 635 319 096 4 665 836 937
Nabycie* 1 051 26 476 3 719 4 801 11 561 28 787 1 317 77 712
Nieodpłatne otrzymanie 35 35
Zbycie (23) (23)
Oddanie w subleasing finansowy (36) (36)
Likwidacja (3 242) (9 070) (4 840) (1 972) (39) (19 163)
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (857) (857)
Pozostałe 8 903 1 211 2 22 (16) (1 180) 377 9 319
Stan na 31 grudnia 2021 365 360 40 942 4 159 22 197 120 215 344 731 6 320 903 924
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Stan na 1 stycznia 2021 (18 524) (10 791) (45) (11 300) (14 860) (27 039) (283) (82 842)
Zbycie 8 8
Amortyzacja (5 275) (7 213) (24) (4 945) (3 809) (15 816) (435) (37 517)
Likwidacja 23 8 303 4 890 1 040 10 14 266
Pozostałe 2 1 133 136
Stan na 31 grudnia 2021 (23 766) (9 700) (69) (11 222) (18 669) (41 815) (708) (105 949)
Odpisy aktualizujące
Stan na 1 stycznia 2021 (23 609) (292) (116) (24 017)
Zmniejszenia 129 12 141
Zwiększenia
Stan na 31 grudnia 2021 (23 609) (163) (116) 12 (23 876)
Wartość netto na 1 stycznia 2021 316 538 11 570 393 11 479 93 659 292 057 4 382 730 078
Wartość netto na 31 grudnia 2021 317 985 31 242 4 090 10 812 101 430 302 916 5 624 774 099
* Zawarcie nowych umów.

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.:

Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Prawa z tytułu ustanowienia służebności Prawa do korzystania z podziemnych części gruntu Pozostałe Ogółem
Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2020 352 276 15 483 611 15 080 98 550 300 544 782 544
Nabycie 1 199 2 949 10 954 104 213 15 419
Nieodpłatne otrzymanie 3 565 5 001 9 959 18 873 4 591 41 989
Likwidacja (1 304) (1 079) (2 793) (219) (116) (5 511)
Pozostałe 2 935 7 (173) (170) 22 (102) (23) 2 496
Stan na 31 grudnia 2020 358 671 22 361 438 23 071 108 635 319 096 4 665 836 937
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Stan na 1 stycznia 2020 (13 192) (5 026) (14) (9 021) (11 244) (12 022) (50 519)
Amortyzacja (5 382) (5 845) (29) (5 012) (3 625) (15 034) (283) (35 210)
Likwidacja 52 80 2 706 17 2 855
Pozostałe (2) (2) 27 9 32
Stan na 31 grudnia 2020 (18 524) (10 791) (45) (11 300) (14 860) (27 039) (283) (82 842)
Odpisy aktualizujące
Stan na 1 stycznia 2020 (11 978) (99) (12 077)
Zmniejszenia 76 90 166
Zwiększenia (11 707) (292) (107) (12 106)
Stan na 31 grudnia 2020 (23 609) (292) (116) (24 017)
Wartość netto na 1 stycznia 2020 327 106 10 457 597 6 059 87 207 288 522 719 948
Wartość netto na 31 grudnia 2020 316 538 11 570 393 11 479 93 659 292 057 4 382 730 078

 

Wyniki wyszukiwania