Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

15. Wartości niematerialne i wartość firmy

Zasady rachunkowości

Wartość firmy

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki sumy przekazanej płatności, wartości udziałów niekontrolujących i wartości godziwej uprzednio posiadanych udziałów w jednostce nabywanej nad wartością godziwą netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki ujmowanych na dzień przejęcia.

W przypadku wystąpienia wartości ujemnej, Grupa dokonuje ponownego przeglądu ustalenia wartości godziwych poszczególnych składników nabywanych aktywów netto. Jeżeli w wyniku przeglądu nadal wartość jest ujemna, ujmuje się ją niezwłocznie w zysku lub stracie bieżącego okresu.

Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.

Dla celów testowania utraty wartości, wartość firmy alokuje się na poszczególne ośrodki Grupy generujące przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Jednostki generujące przepływy pieniężne, do których alokuje się wartość firmy, testuje się pod względem utraty wartości raz w roku lub częściej, jeśli można wiarygodnie przypuszczać, że utrata wartości wystąpiła. Jeśli wartość odzyskiwalna ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jej wartości bilansowej, stratę z tytułu utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka proporcjonalnie do wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie.

Informacja geologiczna

Zakupioną informację geologiczną ujmuje się zgodnie z MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych w wartości wynikającej z umowy zawartej z Ministerstwem Środowiska. Do momentu otrzymania koncesji wydobywczej nie podlega ona amortyzacji, następnie aktywowane koszty odpisuje się przez cały czas trwania koncesji wydobywczej.

Opłaty

Opłatę za ustanowienie użytkowania górniczego przestrzeni w celu wydobywania węgla kamiennego ze złoża

„Bogdanka” aktywuje się w wysokości poniesionej opłaty. Aktywowane koszty amortyzuje się przez szacowany okres użytkowania górniczego (nota 41).

Inne wartości niematerialne

Do innych wartości niematerialnych zaliczane są: oprogramowanie komputerowe, licencje oraz pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową, według oszacowanego okresu użytkowania.

Koszty prac badawczych i rozwojowych

Koszty prac badawczych ujmowane są w zysku lub stracie w okresie, w którym są ponoszone. Koszty prac rozwojowych, spełniające kryteria ich kapitalizacji, wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową według oszacowanego okresu użytkowania.

Istotne osądy i szacunki

Okresy ekonomicznej użyteczności i wartość końcowa

Wysokość odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania wartości niematerialnych. Weryfikacja przeprowadzona w roku bieżącym skutkowała zmianami okresów amortyzacji. Ich wpływ w 2022 r. na wysokość amortyzacji będzie wynosił 4 tys. zł.

Grupa co roku weryfikuje poprawność ustalonego okresu użytkowania wartości niematerialnych. Każda zmiana okresu amortyzacji wymaga uzasadnienia i powoduje korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Na każdy dzień bilansowy kończący rok obrotowy przeprowadza się ocenę wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości składników aktywów zgodnie z MSR 36. W przypadku stwierdzenia istnienia przesłanek przeprowadza się test na utratę wartości zgodnie z MSR 36 (część niniejszego sprawozdania dotycząca utraty wartości aktywów niefinansowych).

Okresy użytkowania wartości niematerialnych wynoszą:

  • licencje i oprogramowanie 2 – 10 lat
  • informacja geologiczna okres trwania koncesji wydobywczej (nota 41)
  • inne wartości niematerialne 2 – 40 lat

Wartości niematerialne

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.:

Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramowanie komputerowe, licencje, koncesje, patenty Informacja geologiczna Ogółem
Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2021 10 593 229 323 661 434 40 856 942 206
Przeniesienia 16 659 16 659
Nabycie 6 811 3 407 21 339 31 557
Likwidacja (8 264) (8 264)
Pozostałe 3 427 3 427
Stan na 31 grudnia 2021 17 404 232 730 694 595 40 856 985 585
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Stan na 1 stycznia 2021 (4 180) (335 712) (3 864) (343 756)
Amortyzacja (435) (54 766) (1 267) (56 468)
Likwidacja 7 586 7 586
Stan na 31 grudnia 2021 (4 615) (382 892) (5 131) (392 638)
Odpisy aktualizujące
Stan na 1 stycznia 2021 (227 517) (11 568) (239 085)
Zmniejszenia 654 654
Zwiększenia (3 358) (970) (4 328)
Stan na 31 grudnia 2021 (3 358) (227 517) (11 884) (242 759)
Wartość netto na 1 stycznia 2021 6 413 1 806 314 154 36 992 359 365
Wartość netto na 31 grudnia 2021 9 431 5 213 299 819 35 725 350 188

Na wartościach niematerialnych nie ustanowiono zabezpieczeń. W 2021 r. nie było wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie.

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.:

Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramowanie komputerowe, licencje, koncesje, patenty Informacja geologiczna Ogółem
Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2020 10 485 229 323 624 016 40 856 904 680
Przeniesienia 23 831 23 831
Nabycie 392 16 448 16 840
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (8) (8)
Likwidacja (2 506) (2 506)
Pozostałe (284) (347) (631)
Stan na 31 grudnia 2020 10 593 229 323 661 434 40 856 942 206
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Stan na 1 stycznia 2020 (3 313) (286 084) (2 598) (291 995)
Amortyzacja (867) (52 099) (1 266) (54 232)
Likwidacja 2 316 2 316
Pozostałe 155 155
Stan na 31 grudnia 2020 (4 180) (335 712) (3 864) (343 756)
Odpisy aktualizujące
Stan na 1 stycznia 2020 (227 517) (6 144) (233 661)
Zmniejszenia 124 919 47 124 966
Zwiększenia (124 919) (5 471) (130 390)
Stan na 31 grudnia 2020 (227 517) (11 568) (239 085)
Wartość netto na 1 stycznia 2020 7 172 1 806 331 788 38 258 379 024
Wartość netto na 31 grudnia 2020 6 413 1 806 314 154 36 992 359 365

Przyszłe umowne zobowiązania związane z nabyciem wartości niematerialnych zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego, lecz jeszcze nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wynoszą 56 002 tys. zł na 31 grudnia 2021 r. (29 173 tys. zł na 31 grudnia 2020 r.).

Wyniki wyszukiwania