Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

14. Rzeczowe aktywa trwałe

Zasady rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o zakumulowaną amortyzację oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości księgowej danego rzeczowego aktywa trwałego lub ujmuje jako odrębne rzeczowe aktywo trwałe (tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do zysków lub strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono.

Ujęte w wartości początkowej środków trwałych koszty likwidacji kopalń podlegają amortyzacji taką metodą, jaką amortyzowane są środki trwałe, których dotyczą, począwszy od momentu rozpoczęcia użytkowania danego środka trwałego, przez okres ustalony w planie likwidacji grup obiektów w ramach przewidywanego harmonogramu likwidacji kopalni.

Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzację innych środków trwałych nalicza się metodą liniową przez oszacowany okres użytkowania lub metodą naturalną w oparciu o długość eksploatowanych ścian (w przypadku wyrobisk eksploatacyjnych). Podstawę naliczania amortyzacji stanowi wartość początkowa pomniejszona o wartość końcową, jeżeli jest istotna. Każda istotna część składowa pozycji rzeczowego aktywa trwałego o różnym okresie użytkowania amortyzowana jest osobno.

Amortyzację rozpoczyna się naliczać, gdy składnik aktywów jest dostępny do użytkowania. Zakończenie amortyzacji następuje wtedy, gdy składnik aktywów zostanie przeznaczony do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 lub gdy zostanie usunięty ze sprawozdania z sytuacji finansowej, w zależności który moment nastąpi wcześniej.

W ramach swojej działalności Grupa otrzymuje nieodpłatnie środki trwałe, które wyceniane są w wartości godziwej na moment początkowego ujęcia. Grupa wykazuje je jako rzeczowe aktywa trwałe, a ich wartość (przyłącza, usunięcia kolizji) odnoszona jest jednorazowo w pozostałe przychody operacyjne w momencie ich otrzymania (za wyjątkiem otrzymania infrastruktury oświetleniowej w zamian za świadczenie usług – wówczas rozliczane są w czasie).

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszt w okresie, w którym są ponoszone.

Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego rozpoczyna się w późniejszym terminie z dwóch: rozpoczęcie inwestycji lub rozpoczęcie finansowania. Grupa zaprzestaje aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego w momencie oddania do użytkowania aktywa trwałego. Grupa zawiesza aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego w dłuższym okresie, w którym zawiesiła prace związane z dostosowywaniem składnika aktywów.

Istotne osądy i szacunki

Okresy ekonomicznej użyteczności i wartość końcowa

Wysokość odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych. Weryfikacja przeprowadzona w roku bieżącym skutkowała zmianami okresów amortyzacji. Ich wpływ w 2022 r. na wysokość amortyzacji będzie wynosił (11 985) tys. zł.

Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania rzeczowych aktywów trwałych dokonuje się co najmniej raz w ciągu roku obrotowego. Każda zmiana okresu amortyzacji wymaga uzasadnienia i powoduje korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Na każdy dzień bilansowy kończący rok obrotowy przeprowadza się ocenę wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości składników aktywów zgodnie z MSR 36. W przypadku stwierdzenia istnienia przesłanek przeprowadza się test na utratę wartości zgodnie z MSR 36 (część niniejszego sprawozdania dotycząca utraty wartości aktywów niefinansowych).

Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych wynoszą:

  • budynki i budowle 10 – 80 lat

w tym sieci energetyczne 33 lata

  • budowle (wyrobiska eksploatacyjne) amortyzacja metodą naturalną w oparciu o długość eksploatowanych ścian
  • urządzenia techniczne i maszyny 2 – 50 lat
  • środki transportu 3 – 30 lat
  • pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 3 – 25 lat

Oszacowanie okresu żywotności kopalni oraz zasobów węgla

Aktualnie okres żywotności kopalni (LWB) oszacowany jest na 2051 rok, i nie uległ on zmianie w porównaniu do ostatniego, rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok. Faktyczny termin likwidacji kopalni może jednak różnić się od szacowanego przez Grupę. Wynika to z uwzględnienia w wyliczeniu szacowanego okresu żywotności kopalni wyłącznie zasobów operatywnych węgla dostępnych na dzień sprawozdawczy. Ewentualny spadek popytu na węgiel Grupy może powodować obniżenie wydobycia poniżej zdolności produkcyjnych co wpłynie na wydłużenie okresu żywotności kopalni.

Grupa ma na uwadze trwające prace dotyczące restrukturyzacji sektora górnictwa, ogłoszone w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku („PEP 2040”) jak również przewidywane w „Umowie Społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego”, zakończenie eksploatacji węgla kamiennego w Polsce do 2049 r. Na chwilę obecną jednak, w szczególności z uwagi na osiągane wyniki finansowe oraz efektywność operacyjną, Grupa pozostaje poza bezpośrednim wpływem ww. regulacji. Jednocześnie Grupa podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji obszarów działalności oraz poszukuje możliwości rozwoju produktu, polegających na selektywnym wydobyciu węgla koksowego.

Rzeczowe aktywa trwałe

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.:

 

Grunty

 

Budynki i budowle

Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie  

Ogółem

w tym wyrobiska
Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2021 118 505 18 576 195 1 865 009 15 676 096 382 566 883 886 1 196 852 36 834 100
Przeniesienia 3 118 1 047 598 252 185 845 688 54 828 30 357 (1 970 845) 10 744
Nabycie 13 454 33 335 2 365 3 552 1 787 936 1 840 642
Zbycie (85) (344) (6 226) (4 088) (10 743)
Likwidacja (3 179) (170 928) (131 768) (65 173) (2 908) (2 458) (1 979) (246 625)
Pozostałe 3 154 (32 702) 9 362 4 073 (4 911) (9 111) (30 135)
Stan na 31 grudnia 2021 121 598 19 433 532 1 985 426 16 498 964 434 698 906 338 1 002 853 38 397 983
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Stan na 1 stycznia 2021 4 (6 615 627) (566 702) (5 819 150) (161 542) (484 640) (2 656) (13 083 611)
Zbycie 85 218 3 686 4 068 8 057
Amortyzacja (753 283) (224 960) (595 893) (26 732) (66 039) (1 441 947)
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 99 99
Likwidacja 131 764 96 853 62 930 5 210 2 420 202 324
Pozostałe 50 4 1 689 (1 778) 9 378 9 339
Stan na 31 grudnia 2021 4 (7 237 011) (694 805) (6 350 206) (181 057) (534 813) (2 656) (14 305 739)
Odpisy aktualizujące
Stan na 1 stycznia 2021 (2 375) (1 458 532) (3 258 794) (14 035) (19 696) (93 335) (4 846 767)
Zmniejszenia 1 165 895 60 44 64 015 66 179
Zwiększenia (240) (29 206) (55 410) (8) (754) (563) (86 181)
Stan na 31 grudnia 2021 (2 615) (1 486 573) (3 313 309) (13 983) (20 406) (29 883) (4 866 769)
Wartość netto na 1 stycznia 2021 116 134 10 502 036 1 298 307 6 598 152 206 989 379 550 1 100 861 18 903 722
Wartość netto na 31 grudnia 2021 118 987 10 709 948 1 290 621 6 835 449 239 658 351 119 970 314 19 225 475

Na rzeczowych aktywach trwałych nie ustanowiono zabezpieczeń. Koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w 2021 r. były nieistotne.

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.:

 

Grunty

 

Budynki i budowle

Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie  

Ogółem

w tym wyrobiska        
Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2020 120 238 17 537 426 1 669 857 14 710 216 368 826 792 254 1 132 323 34 661 283
Przeniesienia 1 752 1 145 338 279 922 990 211 22 968 112 279 (2 240 001) 32 547
Nabycie (42 823) (7 204) 1 500 4 613 2 292 130 2 248 216
Zbycie (115) (82) (400) (5 750) (18 154) (24 501)
Zaniechanie inwestycji (12) (12)
Likwidacja (214) (139 536) (84 770) (19 347) (4 978) (4 629) (168 704)
Pozostałe (3 156) 75 872 2 620 (2 477) 12 412 85 271
Stan na 31 grudnia 2020 118 505 18 576 195 1 865 009 15 676 096 382 566 883 886 1 196 852 36 834 100
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Stan na 1 stycznia 2020 (5 995 024) (459 045) (5 140 290) (147 049) (449 694) (2 656) (11 734 713)
Zbycie 4 73 379 4 321 18 154 22 931
Amortyzacja (722 661) (163 343) (698 378) (24 981) (58 734) (1 504 754)
Likwidacja 101 832 55 678 17 985 6 167 4 598 130 582
Pozostałe 153 8 1 154 1 036 2 343
Stan na 31 grudnia 2020 4 (6 615 627) (566 702) (5 819 150) (161 542) (484 640) (2 656) (13 083 611)
Odpisy aktualizujące
Stan na 1 stycznia 2020 (1 635) (461 429) (965 641) (3 435) (5 006) (18 620) (1 455 766)
Zmniejszenia 225 26 242 28 151 94 250 1 050 56 012
Zwiększenia (965) (1 023 345) (2 321 304) (10 694) (14 940) (75 765) (3 447 013)
Stan na 31 grudnia 2020 (2 375) (1 458 532) (3 258 794) (14 035) (19 696) (93 335) (4 846 767)
Wartość netto na 1 stycznia 2020 118 603 11 080 973 1 210 812 8 604 285 218 342 337 554 1 111 047 21 470 804
Wartość netto na 31 grudnia 2020 116 134 10 502 036 1 298 307 6 598 152 206 989 379 550 1 100 861 18 903 722

Przyszłe umowne zobowiązania związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego, lecz jeszcze nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wynoszą 1 444 989 tys. zł na 31 grudnia 2021 r. (1 067 174 tys. zł na 31 grudnia 2020 r.).

Wyniki wyszukiwania