Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

13. Strata/zysk na akcję

Zasady rachunkowości

Zysk (strata) netto na akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).

Strata/zysk na akcję

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 678 536 (2 268 412)
Średnioważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 441 442 578 441 442 578
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w zł na jedną akcję) 3,80 (5,14)
Zysk/(strata) rozwodniona na akcję (w zł na jedną akcję) 3,80 (5,14)

Wyniki wyszukiwania