Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

12. Opodatkowanie

Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy (w tym odroczony podatek dochodowy)

Podatek dochodowy wykazany w wyniku finansowym okresu obejmuje rzeczywiste obciążenie podatkowe za dany okres sprawozdawczy ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ewentualne korekty rozliczeń podatkowych za lata ubiegłe.

Podatek odroczony jest skutkiem podatkowym zdarzeń danego okresu, ujętym zgodnie z zasadą memoriału w księgach rachunkowych tego okresu, ale zrealizowanym w przyszłości. Powstaje wówczas, gdy skutek podatkowy przychodów i kosztów jest taki sam jak bilansowy, ale występuje w innych okresach.

Podatek odroczony podatku dochodowego powstaje w odniesieniu do wszystkich różnic przejściowych, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek odroczony wynika z:

  1. początkowego ujęcia wartości firmy; lub
  2. początkowego ujęcia danego składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
    • nie jest połączeniem jednostek gospodarczych; oraz
    • nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania (stratę podatkową);
  3. inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach stowarzyszonych oraz z udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.

W odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych ujmuje się składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Wysokość podatku odroczonego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Istotne osądy i szacunki

Odzyskiwalność aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą stosowane
na moment zrealizowania składnika aktywów. Grupa rozpoznaje aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego zakładając, że w przyszłości osiągnie zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie.

Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej.

Podatek dochodowy

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
podatek bieżący (514 310) (290 339)
podatek odroczony 146 147 659 551
Podatek dochodowy (368 163) 369 212

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem brutto Grupy różni się w następujący sposób od teoretycznej kwoty, którą uzyskano by stosując nominalną stawkę podatku mającą zastosowanie do zysków konsolidowanych spółek:

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 2 154 633 (2 603 549)
Podatek wyliczony według stawki 19% (409 380) 494 674
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
(różnice trwałe * 19%)
(6 758) (128 728)
Dochody niepodlegające opodatkowaniu
(różnice trwałe * 19%)
14 680 8 075
Odwrócenie odpisu – Elektrownia Ostrołęka 33 384
Inne * 19% (89) (4 809)
Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (368 163) 369 212

Odroczony podatek dochodowy

Zmiany stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po uwzględnieniu kompensaty aktywa i rezerwy na poziomie Grupy) przedstawiają się w sposób następujący:

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 867 857 2 262 460
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (1 466 985) (966 399)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 1 400 872 1 296 061
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 940 770 1 411 493
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (1 466 985) (966 399)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 473 785 445 094

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31 grudnia 2021 r. przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy wynoszą 1 360 715 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 876 244 tys. zł), natomiast przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy wynoszą 1 507 142 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 1 386 216 tys. zł).

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31 grudnia 2021 r. przypadająca do uregulowania w ciągu 12 miesięcy wynosi 863 348 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 361 512 tys. zł), natomiast przypadająca do uregulowania po upływie 12 miesięcy wynosi 1 077 422 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 1 049 981 tys. zł).

Na 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły przesłanki, które wskazywałyby na ryzyko braku odzyskiwalności aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zdaniem Grupy różnice pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych zrealizują się w pełni w przyszłych okresach.

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzględnieniem kompensaty), przedstawia się w sposób następujący:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Zobowiązania
z tytułu świadczeń
pracowniczych
Rezerwa na koszty
umorzenia
świadectw pochodzenia
Rezerwa na składowanie, rekultywację
oraz zakup praw do emisji CO2
Koszty opodatkowane
po zakończeniu okresu rozliczeniowego
Różnice między wartością bilansową
a podatkową środków trwałych
Odpis aktualizujący niefinansowe aktywa trwałe* Zobowiązania dotyczące depozytów zabezpieczających transakcje futures zakupu uprawnień do emisji CO2 Pozostałe Ogółem
Stan na 1 stycznia 2020 233 635 36 591 256 562 2 386 124 887 350 672 10 773 344 663 1 360 169
(Obciążenie)/uznanie wyniku finansowego 3 363 (4 176) 117 157 142 (27 202) 646 608 108 395 23 098 867 385
Uznanie w innych całkowitych dochodach 14 423 20 483 34 906
Stan na 31 grudnia 2020 wg stawki 19% 251 421 32 415 373 719 2 528 97 685 997 280 119 168 388 244 2 262 460
Stan na 1 stycznia 2021 251 421 32 415 373 719 2 528 97 685 997 280 119 168 388 244 2 262 460
(Obciążenie)/uznanie wyniku finansowego 6 575 38 430 172 968 669 (30 312) (6 578) 420 520 72 761 675 033
(Obciążenie)/uznanie w innych całkowitych dochodach (19 071) 27 (50 592) (69 636)
Stan na 31 grudnia 2021 wg stawki 19% 238 925 70 845 546 687 3 197 67 400 990 702 539 688 410 413 2 867 857
*W tym rzeczowe aktywa trwałe, inne wartości niematerialne i użytkowanie wieczyste gruntów.

Na 31 grudnia 2021 r. straty podatkowe do rozliczenia w przyszłych okresach wyniosły 45 528 tys. zł. Kwota ta została uwzględniona przy kalkulacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i prezentowana jest w kolumnie „Pozostałe”. W kolumnie tej prezentowane jest również aktywo od rezerwy na umowy rodzące obciążenia.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Przychód opodatkowany
po zakończeniu
okresu rachunkowego
Naliczona,
niezafakturowana
sprzedaż
Różnice między
wartością bilansową
a podatkową środków
trwałych*
Rezerwa na
likwidację zakładu
górniczego netto
Depozyty
zabezpieczające transakcje
futures zakupu uprawnień
do emisji CO2
Pozostałe Ogółem
Stan na 1 stycznia 2020 17 274 45 635 1 055 035 10 264 14 213 61 771 1 204 192
Obciążenie/(uznanie) wyniku finansowego (4 311) (425) 55 761 212 105 956 50 641 207 834
Uznanie w innych całkowitych dochodach (533) (533)
Stan na 31 grudnia 2020 wg stawki 19% 12 963 45 210 1 110 796 10 476 120 169 111 879 1 411 493
Stan na 1 stycznia 2021 12 963 45 210 1 110 796 10 476 120 169 111 879 1 411 493
Obciążenie wyniku finansowego 9 536 14 032 73 695 511 420 566 10 546 528 886
Obciążenie w innych całkowitych dochodach 391 391
Stan na 31 grudnia 2021 wg stawki 19% 22 499 59 242 1 184 491 10 987 540 735 122 816 1 940 770
*Różnice wynikają z wyceny środków trwałych do wartości godziwej oraz różnic w stawkach amortyzacji.

Wyniki wyszukiwania