Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

11. Przychody i koszty finansowe

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są memoriałowo przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, jeśli ich uzyskanie nie jest wątpliwe.

Przychody finansowe

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Przychody z tytułu odsetek 26 942 24 880
– rachunki i lokaty bankowe 2 277 11 767
– pozostałe pożyczki i należności 22 664 10 568
– leasing i subleasing finansowy 594 339
– pozostałe 1 407 2 206
Różnice kursowe 312
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych 20 206 28 592
Zmiana rezerw na rekultywację i na demontaż farm wiatrowych z tytułu dyskonta 56 894
Inne przychody finansowe 21 064 562
Razem 125 106 54 346

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszty odsetek (176 686) (242 992)
– koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek (35 776) (45 427)
– koszty odsetek od obligacji (59 491) (132 423)
– koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu leasingu i leasingu głównego (14 895) (13 578)
– koszty odsetek od Swap IRS (64 563) (38 760)
– inne odsetki (1 961) (12 804)
Różnice kursowe (219) (158)
Koszt dyskonta zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i rezerw (20 240) (46 754)
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych (17 166) (45 212)
Inne koszty finansowe (492) (11 220)
Razem (214 803) (346 336)

Wyniki wyszukiwania