Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

10. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Rozwiązanie rezerw na roszczenia o odszkodowanie 978
Rozwiązanie pozostałych rezerw 16 788 29 568
Zwrot kosztów przez ubezpieczyciela 15 926 17 448
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji 9 419 11 414
Odszkodowania, kary, grzywny 23 389 47 782
Odwrócenie niewykorzystanych odpisów aktualizujących 6 204 23 330
Nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 50 493 48 623
Różnice kursowe – operacje zabezpieczające 22 287 30 730
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych 13 632
Inne pozostałe przychody operacyjne 70 496 39 920
Razem 229 612 248 815

Pozostałe koszty operacyjne

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Utworzenie rezerw na roszczenia o odszkodowanie (892) (28 745)
Utworzenie pozostałych rezerw (38 431) (54 075)
Odpis aktualizujący wartość należności (7 007) (4 953)
Odpisanie należności nieściągalnych (11 317) (12 754)
Koszty postępowań sądowych (10 995) (14 774)
Koszty związków zawodowych (1 962) (1 940)
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów (1 706) (1 065)
Różnice kursowe – operacje zabezpieczające (4 824)
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych (618)
Inne pozostałe koszty operacyjne (50 183) (54 900)
Razem (127 317) (173 824)

Wyniki wyszukiwania