Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

9. Koszty operacyjne

Zasady rachunkowości

Grupa prezentuje koszty w układzie porównawczym (koszty według ich rodzajów).

Koszty wpływają na wynik finansowy w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

Koszty według rodzaju

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Amortyzacja (1 539 286) (1 598 063)
Koszty świadczeń pracowniczych (2 124 682) (1 963 108)
– wynagrodzenia (1 562 311) (1 448 846)
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (562 371) (514 262)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (4 783 294) (3 643 315)
– zużycie materiałów i energii (4 549 180) (3 223 367)
– wartość sprzedanych towarów i materiałów (234 114) (419 948)
Wartość zakupionej energii i gazu na potrzeby sprzedaży (8 655 752) (7 514 300)
Usługi obce (1 406 324) (1 386 312)
– usługi przesyłowe (440 669) (472 104)
– inne usługi obce (965 655) (914 208)
Podatki i opłaty (471 578) (443 407)
Razem (18 980 916) (16 548 505)

Koszty świadczeń pracowniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszty wynagrodzeń (1 562 311) (1 448 846)
– bieżące wynagrodzenia (1 503 023) (1 352 972)
– nagrody jubileuszowe (7 890) (41 570)
– odprawy emerytalne i rentowe (8 969) (10 104)
– inne (42 429) (44 200)
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (562 371) (514 262)
– ZUS (319 811) (285 665)
– odpis na ZFŚS (61 015) (59 076)
– inne świadczenia społeczne (103 621) (97 508)
– pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia (61) (1 568)
– inne (77 863) (70 445)
Razem (2 124 682) (1 963 108)

Koszty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych w powyższej nocie to koszty faktycznie naliczone.

Wyniki wyszukiwania