Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

21. Świadectwa pochodzenia energii

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w nocie zapasów (nota 20).

Istotne osądy i szacunki

Istotne osądy i szacunki zostały zaprezentowane w nocie zapasów (nota 20).

Świadectwa pochodzenia energii

 

Stan na

  31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Wartość netto na 1 stycznia 345 776 430 571
Wytworzenie we własnym zakresie 421 439 282 693
Nabycie 73 498 130 752
Umorzenie (391 371) (491 718)
Sprzedaż (32 466) (7 788)
Zmiana odpisu aktualizującego (739) 1 266
Wartość netto na 31 grudnia 416 137 345 776

Wyniki wyszukiwania