Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

22. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Zasady rachunkowości

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności handlowe ujmuje się początkowo w cenie transakcyjnej, a następnie wycenia się je według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. W sytuacji, gdy nie ma żadnych różnic między wartością początkową należności i kwotą (kwotami) w terminie (terminach) wymagalności (zapłaty), odsetki naliczone stopą efektywną nie pojawiają się. 

Odpis z tytułu utraty wartości należności określony jest na podstawie oczekiwanych strat kredytowych. Oczekiwane straty kredytowe uwzględniają zarówno zaistniałe już zdarzenia niewykonania zobowiązania przez kontrahentów, jak również potencjalne, oszacowane straty kredytowe. Odpis tworzy się w ciężar kosztów ujętych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Istotne osądy i szacunki

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Odpis z tytułu utraty wartości należności określony jest na podstawie oczekiwanych strat kredytowych. Oczekiwane straty kredytowe uwzględniają zarówno zaistniałe już zdarzenia niewykonania zobowiązania przez kontrahentów, jak również potencjalne, oszacowane straty kredytowe (nota 38.1). Potencjalne straty kredytowe szacowane są z uwzględnieniem rodzaju, wieku, etapu egzekwowania należności, przy czym etapy postępowania to: należność bieżąca, należność przeterminowana przed przekazaniem do sądu, należność w postepowaniu sądowym lub komorniczym, należność w upadłości lub ugodzie sądowej. Należności odpisywane są w koszty na podstawie obowiązujących wewnętrznych regulacji z uwzględnieniem zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Należności z tytułu dostaw i usług 1 999 479 1 434 284
Należności z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) oraz innych podobnych świadczeń 270 360 218 734
Depozyty zabezpieczające transakcje futures zakupu uprawnień do emisji CO2 684 270 285 137
Inne należności 469 829 325 204
Zaliczki 4 098 3 082
Przedpłacone ubezpieczenia majątkowe 13 070 5 345
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto  3 441 106  2 271 786 
Minus: odpis aktualizujący wartość należności (128 534) (139 595)
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto  3 312 572  2 132 191 
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Należności z tytułu dostaw i usług 4 172 3 594
Depozyty zabezpieczające transakcje futures zakupu uprawnień do emisji CO2 67 224 65 142
Inne należności 3 038 3 645
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto  74 434  72 381 
Minus: odpis aktualizujący wartość należności
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto  74 434  72 381 

Odpisy aktualizujące tworzone głównie od należności handlowych.

Wyniki wyszukiwania