Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

23.1 Grupa jako leasingodawca / subleasingodawca finansowy

Uzgodnienie niezdyskontowanych umownych opłat leasingowych z inwestycją leasingową netto

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Niezdyskontowane umowne opłaty leasingowe  2 180  2 215 
Niezrealizowane przychody finansowe (efekt dyskontowy) (697) (727)
Zdyskontowane umowne opłaty leasingowe (inwestycja leasingowa netto)  1 483  1 488 

Niezdyskontowane umowne opłaty z tytułu leasingu finansowego (podział dotyczy okresu, jaki pozostał do wygaśnięcia umów)

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Poniżej jednego roku 1 398 1 532
Od jednego do pięciu lat 782 683
Wartość niezdyskontowanych umownych opłat z tytułu leasingu finansowego 2 180  2 215 

Przychody związane z umowami leasingu finansowego

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Przychody odsetkowe z tytułu leasingu finansowego 594 339

Przychody odsetkowe z tytułu leasingu finansowego.

Wyniki wyszukiwania