Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

23.2 Grupa jako leasingodawca / subleasingodawca operacyjny

Niezdyskontowane umowne opłaty z tytułu leasingu operacyjnego (podział dotyczy okresu, jaki pozostał do wygaśnięcia umów)

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Poniżej jednego roku 2 606 2 249
Od jednego do pięciu lat 557 429
Powyżej pięciu lat 131 141
Wartość niezdyskontowanych umownych opłat z tytułu leasingu operacyjnego 3 294  2 819 

Przychody związane z umowami leasingu operacyjnego

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 13 976 14 765

Wyniki wyszukiwania