Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

24. Aktywa i zobowiązania z tytułu umów z klientami

Zasady rachunkowości

Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnik aktywów z tytułu umowy będący prawem Grupy do wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi, które Grupa przekazała klientowi. Aktywo ujmowane jest w przypadku, gdy Grupa spełniła zobowiązanie, dokonując przekazania dóbr lub usług klientowi, zanim klient zapłacił wynagrodzenie lub przed terminem jego wymagalności. 

Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązanie z tytułu umowy będące obowiązkiem Grupy do przekazania na rzecz klienta dóbr lub usług, w zamian za które Grupa otrzymała wynagrodzenie (lub kwota wynagrodzenia jest należna) od klienta. 

Jeżeli klient dokonał płatności wynagrodzenia lub Grupa ma prawo do kwoty wynagrodzenia, które jest bezwarunkowe (tj. należność), zanim Grupa przekazała dobra lub usługi klientowi, Grupa przedstawia umowę jako zobowiązanie z tytułu umowy w chwili dokonania płatności lub gdy płatność staje się należna (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). 

Istotne osądy i szacunki

Niezafakturowane przychody ze sprzedaży na koniec okresu obrotowego 

Oszacowanie wielkości sprzedaży energii nierozliczonej odbywa się na podstawie szacowanego zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia ostatniego odczytu rozliczeniowego do końca okresu obrotowego. 

Aktywa i zobowiązania z tytułu umów z klientami

Aktywa z tytułu umów z klientami Zobowiązania z tytułu umów z klientami
Stan na 1 stycznia 2020  330 447  115 701 
Zwiększenie z tytułu przedpłat 150 064
Przeniesienie z aktywów z tytułu umowy do należności (8 018)
Odpis aktualizujący 17
Zobowiązania wynikające z korekt sprzedaży (8 303)
Stan na 31 grudnia 2020  322 446  257 462 
Zmiana stanu salda z tytułu przedpłat 204 081
Odpis aktualizujący 54
Zmiana stanu należności niezafakturowanych 90 408
Zobowiązania wynikające z korekt sprzedaży (1 207)
Stan na 31 grudnia 2021  412 908  460 336 

Saldo aktywów z tytułu umów z klientami obejmuje przede wszystkim niezafakturowaną sprzedaż energii elektrycznej, natomiast saldo zobowiązań z tytułu umów z klientami obejmuje przede wszystkim otrzymane zaliczki na opłaty przyłączeniowe. 

Wyniki wyszukiwania