Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

25. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Zasady rachunkowości

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności. 

Środki pieniężne w kasie wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne na rachunku bankowym, depozyty bankowe płatne na żądanie oraz inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności wyceniane są na każdy dzień bilansowy w zamortyzowanym koszcie (w wartości nominalnej/początkowej powiększonej o naliczone do dnia bilansowego odsetki, skorygowanej o odpis na oczekiwane straty kredytowe). 

W środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach wykazywane są środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT. 

Istotne osądy i szacunki

Prezentacja depozytów w IRGiT 

Są to środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., które podlegają ocenie co do możliwości ich uwolnienia bez ponoszenia istotnej straty. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Środki pieniężne w kasie i w banku  2 722 512  1 057 562 
środki pieniężne w kasie 43 33
środki pieniężne w banku 2 722 469 1 057 529
Inne środki pieniężne  1 431 041  883 992 
środki pieniężne w drodze 11
lokaty 995 380 510 237
inne 435 650 373 755
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty  4 153 553  1 941 554 
Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych  4 153 553  1 941 554 
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 646 928 754 321

Na środkach pieniężnych nie ustanowiono zabezpieczeń. Inne środki pieniężne obejmują przede wszystkim środki pieniężne na depozyty transakcyjne energii elektrycznej i praw do emisji CO2 (głównie środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT). 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w Grupie wyniosły na 31 grudnia 2021 r. 646 928 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 754 321 tys. zł). Były to przede wszystkim środki pieniężne na depozyty transakcyjne energii elektrycznej i praw do emisji CO2 (głównie środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT), środki pieniężne na rachunku VAT (split payment), wadia i kaucje wpłacone przez dostawców oraz blokady środków pieniężnych na zabezpieczenie należytego wykonania robót. 

Wyniki wyszukiwania