Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

27. Udziały niekontrolujące

Udziały niekontrolujące

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.:

Nazwa jednostki zależnej Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach ENEA Ciepło Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. Razem udziały niekontrolujące
Udziały niekontrolujące (w %)  28,89%  0,07%  0,06%  34,01% 
Aktywa trwałe 126 574 13 197 714 678 3 351 917
Aktywa obrotowe 45 101 2 624 229 183 1 025 679
Zobowiązania długoterminowe (30 443) (3 369) (137 780) (516 944)
Zobowiązania krótkoterminowe (40 203) (2 785) (118 704) (515 035)
Aktywa netto  101 029  9 667  687 377  3 345 617 
Wartość księgowa udziałów niekontrolujących  29 187  412  1 137 844  1 167 450 
Przychody ze sprzedaży 79 589 7 261 496 509 2 363 141
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy 5 925 (288) 69 560 312 050
Całkowite dochody ogółem 6 354 (288) 72 412 317 752
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące  1 853  −  42  106 039  107 934 
Całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące  1 977  −  44  107 977  109 998 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 123 951 95 184 763 532
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44 012) (447) (53 943) (397 771)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 798 (464) (41 453) (7 196)
Przepływy pieniężne netto  (1 091)  40  (212)  358 565 
Dywidendy wypłacone przypadające na udziały niekontrolujące  –  –  –  (86) 

Głównym przedmiotem działalności spółek Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i ENEA Ciepło Sp. z o.o. jest produkcja energii cieplnej oraz dystrybucja ciepła, natomiast Grupy Kapitałowej LWB wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego.

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.:

Nazwa jednostki zależnej Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach ENEA Ciepło Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. Razem udziały niekontrolujące
Udziały niekontrolujące (w %)  28,89%  0,07%  0,06%  34,01% 
Aktywa trwałe 87 117 13 976 699 249 3 409 628
Aktywa obrotowe 35 145 3 238 156 541 611 883
Zobowiązania długoterminowe (13 342) (3 944) (152 199) (633 210)
Zobowiązania krótkoterminowe (14 735) (3 315) (90 884) (359 918)
Aktywa netto  94 185  9 955  612 707  3 028 383 
Wartość księgowa udziałów niekontrolujących  27 210  368  1 029 953  1 057 538 
Przychody ze sprzedaży 65 540 6 289 389 817 1 812 825
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy 633 (1 104) 31 391 99 047
Całkowite dochody ogółem 517 (1 104) 28 809 97 410
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące  324  (1)  19  33 733  34 075 
Całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące  291  (1)  17  33 173  33 480 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 528 2 205 51 892 479 893
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 753) (432) (39 177) (613 962)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 155) (2 471) (15 952) (7 061)
Przepływy pieniężne netto  620  (698)  (3 237)  (141 130) 

W 2020 r. nie było dywidend wypłaconych udziałowcom niekontrolującym. 

Wyniki wyszukiwania