Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

28. Dywidenda

Zasady rachunkowości

Płatność dywidend na rzecz akcjonariuszy/udziałowców (w tym akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych w przypadku dywidend spółek zależnych) ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Grupy w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Jednostki Dominującej. 

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabycia prawa do otrzymania płatności. Przychody z tytułu dywidend prezentowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów poniżej zysku operacyjnego. 

Decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2021 podejmą akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2022 r. Zarząd przedstawi rekomendację co do sposobu podziału zysku w II kwartale 2022 r. 

17 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z którą strata netto w kwocie 3 356 750 tys. zł została pokryta z zysków zatrzymanych w kwocie 2 417 070 tys. zł oraz z kapitału zapasowego w kwocie 939 680 tys. zł. 

30 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z którą 100% zysku netto za rok 2019 zostało przekazane na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. 

Wyniki wyszukiwania