Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

30. Zobowiązania z tytułu zadłużenia

Zasady rachunkowości

Zobowiązania finansowe w tym kredyty, pożyczki i papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty i pożyczki są ujmowane według wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem finansowania. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem finansowania oraz dyskonta i premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. 

Zobowiązania finansowe obejmujące papiery dłużne klasyfikowane są na moment początkowego ujęcia do następujących kategorii: 

  • zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
  • zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. 

Zasady rachunkowości dotyczące zobowiązań finansowych zostały szerzej opisane w części dotyczącej instrumentów finansowych w nocie instrumentów finansowych i wartości godziwej (nota 35), natomiast zobowiązania z tytułu leasingu w nocie prawa do korzystania ze składnika aktywów (nota 16).

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Kredyty bankowe 1 482 827 1 686 985
Pożyczki 35 970 46 717
Obligacje 2 938 217 4 874 054
Długoterminowe  4 457 014  6 607 756 
Kredyty bankowe 208 438 208 339
Pożyczki 11 916 11 723
Obligacje 1 957 437 1 003 999
Krótkoterminowe  2 177 791  1 224 061 
Razem  6 634 805  7 831 817 

Zgodnie z przyjętym modelem finansowania ENEA S.A., w celu zapewnienia finansowania bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych spółek należących do Grupy Kapitałowej ENEA, zawiera z zewnętrznymi instytucjami finansowymi umowy dotyczące programów emisji obligacji i/lub umowy kredytowe.

Kredyty i pożyczki

Poniżej przedstawiono zestawienie kredytów i pożyczek w Grupie: 

Lp. Spółka Podmiot udzielający Data zawarcia umowy Łączna kwota umowy Wartość zadłużenia na 31 grudnia 2021 Wartość zadłużenia na 31 grudnia 2020 Oprocento- wanie Termin obowiązywa- nia umowy
1. ENEA S.A. EBI 18 października 2012 r.(A) oraz 19 czerwca 2013 r. (B)  1 425 000 888 130  1 013 543  Stała stopa procentowa lub WIBOR 6M +marża 17 czerwca 2030 r. 
2. ENEA S.A. EBI 29 maja 2015 r. (C) 946 000 800 500 878 500 Stała stopa procentowa lub WIBOR 6M +marża 15 września 2032 r.
3. ENEA S.A. PKO BP 28 stycznia 2014 r., Aneks nr 2 z 4 grudnia 2019 r. 300 000 WIBOR 1M +marża 31 grudnia 2022 r.
4. ENEA S.A. Pekao S.A. 28 stycznia 2014 r., Aneks nr 2 z 4 grudnia 2019 r. 150 000 WIBOR 1M +marża 31 grudnia 2022 r.
5. ENEA S.A. BGK 7 września 2020 r. 250 000 WIBOR 1M +marża 7 września 2022 r.
6. ENEA Ciepło Sp. z o.o. NFOŚiGW 22 grudnia 2015 r. 60 075 34 436 41 327 Oprocentowa nie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % 20 grudnia 2026 r.
7. Pozostałe 14 903 20 385
Razem 3 131 075  1 737 969  1 953 755 
Koszty transakcyjne oraz efekt wyceny według efektywnej stopy procentowej 1 182 9
Razem 3 131 075  1 739 151  1 953 764 

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka istotnych umów kredytowych i pożyczek w Grupie Kapitałowej ENEA: 

ENEA S.A. 

ENEA S.A. posiada obecnie umowy kredytowe zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na łączną kwotę 2 371 000 tys. zł (Umowa A 950 000 tys. zł i Umowa B 475 000 tys. zł oraz Umowa C 946 000 tys. zł). Środki pozyskane z EBI zostały przeznaczone na sfinansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. Środki z Umowy A, B i C zostały w pełni wykorzystane. Oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne. W 2021 r., ENEA S.A. nie zawierała nowych umów kredytowych.
8 marca 2022 r. ENEA S.A. zawarła aneks nr 1 do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwiększający maksymalny dostępny limit kredytowy z 250 000 tys. do 750 000 tys. zł oraz wydłużający termin ostatecznej spłaty z 7 września 2022 r. do 28 października 2022 r. 

ENEA Ciepło Sp. z o.o. 

Pożyczka z NFOŚiGW – umowę z 22 grudnia 2015 r. zawarto na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 20 grudnia 2026 r. z limitem 60 075 tys. zł. Kwota wykorzystanej pożyczki oprocentowana jest w skali roku w oparciu o WIBOR 3M, nie mniej niż 2 %. Pożyczka ta została 30 listopada 2018 r. przeniesiona (wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa) z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. do ENEA Ciepło Sp. z o.o. 

Łączne zadłużenie ENEA Ciepło Sp. z o.o. z tytułu pożyczki na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 34 436 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 41 327 tys. zł).

Programy emisji obligacji

Poniżej przedstawiono zestawienie obligacji wyemitowanych przez ENEA S.A. 

Lp. Nazwa programu emisji obligacji Data zawarcia Programu Kwota Programu Wartość wyemitowanch niewykupionych obligacji na 31 grudnia 2021 Wartość wyemitowanych niewykupionych obligacji na 31 grudnia 2020 Oprocento -wanie Termin wykupu
1. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z PKO BP S.A., Bankiem PEKAO S.A., Santander BP S.A., Citi BH S.A. 21 czerwca 2012 r. 3 000 000 1 799 000 2 140 000 WIBOR 6M +marża Jednorazowy wykup danej serii – w czerwcu 2021 r. dokonano wykupu 341 mln zł, kolejny wykup w czerwcu 2022 r.
2. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 15 maja 2014 r. 1 000 000 640 000 720 000 WIBOR 6M +marża Wykup w ratach, ostatnia rata płatna w grudniu 2026 r.
3. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z PKO BP S.A., Bankiem PEKAO S.A. oraz mBankiem S.A. 30 czerwca 2014 r. 5 000 000 2 000 000 2 500 000 WIBOR 6M +marża Jednorazowy wykup danej serii – we wrześniu 2021 r. przypadało do wykupu 500 mln zł. Pozostałe 2 000 mln zł – wykup w czerwcu 2024 r.
4. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 3 grudnia 2015 r. 700 000 456 669 532 779 WIBOR 6M +marża Wykup w ratach, ostatnia rata płatna we wrześniu 2027 r.
Razem 9 700 000  4 895 669  5 892 779  
Koszty transakcyjne oraz efekt wyceny według efektywnej stopy procentowej (15) (14 726)
Razem 9 700 000   4 895 654  5 878 053  

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. ENEA S.A. nie zawierała nowych umów programowych dotyczących emisji obligacji. 

11 maja 2021 r. Zarząd ENEA S.A. podjął decyzję o dokonaniu częściowego odkupu obligacji serii ENEA0921 przed terminem zapadalności w celu ich umorzenia w kwocie głównej 350 000 tys. zł powiększonej o należne odsetki oraz premię dla posiadaczy. Obligacje serii ENEA0921 zostały wyemitowane 16 września 2015 r. w kwocie 500 000 tys. zł na podstawie „Umowy Programowej dotyczącej Programu Emisji Obligacji do kwoty 5 000 000 tys. zł z 30 września 2014 r.” z późniejszymi zmianami. Pozostała część obligacji serii ENEA0921 o wartości nominalnej 150 000 tys. zł została wykupiona w dniu zapadalności tj. 16 września 2021 r. 

Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej oraz transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe

Transakcje te zostały opisane w nocie 38.5 i 38.4.

Warunki finansowania – kowenanty

Umowy finansowania przewidują konieczność spełnienia przez ENEA S.A. i Grupę Kapitałową ENEA między innymi określonych wskaźników finansowych. Na 31 grudnia 2021 r., na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w trakcie roku 2021 Grupa nie naruszyła zapisów umów kredytowych, na podstawie których byłaby zobowiązana do wcześniejszej spłaty zadłużenia długoterminowego. 

Zobowiązania z tytułu leasingu

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Zobowiązania z tytułu leasingu Odsetki Razem Zobowiązania z tytułu leasingu Odsetki Razem
Poniżej jednego roku 30 678 16 290 46 968 25 172 10 599 35 771
Od jednego do pięciu lat 113 380 70 067 183 447 38 944 27 687 66 631
Powyżej pięciu lat 452 613 334 055 786 668 490 196 328 338 818 534
Razem  596 671  420 412  1 017 083  554 312  366 624  920 936 

Przedmiotem umów objętych przepisami MSSF 16 umowy leasingu, prawa wieczystego użytkowania gruntów, umowy najmu dzierżawy spełniające definicję leasingu (np. powierzchnia w budynkach, stacjach, podziemne części gruntu). Grupa wyznacza czas leasingu tj. nieodwołalny okres leasingu, łącznie z: a) okresem dotyczącym opcji przedłużenia umowy leasingu, jeżeli jest wystarczająco pewne, że Grupa skorzysta z tego prawa; b) okresem dotyczącym opcji wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli jest wystarczająco pewne, że Grupa nie skorzysta z tego prawa. Grupa dla większości umów leasingowych, przyjmuje okres leasingu zgodny z okresem umowy. Dla umów zawartych na czas nieokreślony, Grupa ustala minimalny okres przywiązania obu stron do umowy. Jeśli Grupa nie jest w stanie określić jak długo ma zamiar korzystać ze składnika aktywów, a taki szacunek mógłby zostać potraktowany jako okres leasingu w przypadku umów na czas nieokreślony, Grupa przyjmuje, że nieodwoływalnym okresem umowy będzie okres wypowiedzenia tej umowy. W przypadku prawa do wieczystego użytkowania gruntów, Grupa określa okres leasingu zgodnie z okresem na który prawo zostało przyznane. Dla prawa do korzystania z podziemnych części gruntu przyjmuje się uśredniony okres leasingu na podstawie pozostałego, na dzień rozpoznania zobowiązania, okresu amortyzowania infrastruktury posadowionej pod powierzchnią gruntu. Przedmiotem leasingu w 2021 r. były również samochody i najem miejsc parkingowych. W przypadku samochodów istnieje możliwość wykupienia. Umowy leasingu samochodów zawarte są na okres 3 lat. W LWB umowa wynajmu lokomotyw przewiduje miesięczną opłatę stałą za użytkowanie. Czynsz najmu może być pomniejszony proporcjonalnie za okresy, w których najemca nie użytkuje lokomotyw nie z jego winy. Umowa nie zawiera zapisów na temat możliwości przedłużenia umowy lub wykupu przedmiotu najmu po okresie dzierżawy. Umowa wynajmu kombajnu chodnikowego również przewiduje miesięczną opłatę stałą za użytkowanie. Może ona być rozwiązana jeśli kombajn nie jest używany przez co najmniej 2 miesiące. 

Koszty związane z umowami leasingu

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu leasingu (14 895) (13 578)
Koszty leasingu krótkoterminowego dla którego zastosowano praktyczne zwolnienie (1 572) (961)
Koszty zmiennych płatności leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu (28)
Zysk na zmianie lub likwidacji prawa do korzystania ze składnika aktywów 68 1

Bieżąca wartość przyszłych płatności z tytułu leasingu obliczana jest z zastosowaniem stopy leasingu. W przypadku, gdy stopa leasingu nie jest znana, Grupa stosuje krańcową stopę procentową, czyli stopę, którą musiałaby zapłacić, aby pożyczyć na podobnych warunkach oraz przy podobnych zabezpieczeniach, środki niezbędne do zakupu aktywa podobnego do prawa do korzystania ze składnika aktywów w podobnych warunkach ekonomicznych. 

Grupa ma możliwości skorzystania z praktycznego zwolnienia i  może nie stosować modelu ujmowania leasingu w odniesieniu do: a) leasingu krótkoterminowego (na okres leasingu 12 miesięcy lub mniej, umowa nie zawiera prawa wykupu aktywa) b) leasingu niskocennych aktywów, których wartość początkowa w przypadku nowych aktywów nie przekracza kwoty 10 tys. zł (nawet jeśli ich wartość jest istotna po zagregowaniu). W przypadku, gdy Grupa zdecyduje się na zastosowanie zwolnienia, wówczas rozpoznaje płatności leasingowe jako koszt zgodnie z metodą liniową przez okres leasingu lub według innej metody, jeżeli lepiej odzwierciedla korzyści Grupy. Zwolnienie nie dotyczy sytuacji, w której Grupa przekazuje składnik aktywów w subleasing lub spodziewa się przekazania.

Ogólne informacje dotyczące Grupy jako leasingobiorcy

W Grupie nie występują istotne przyszłe wypływy pieniężne, które nie byłyby uwzględnione w wycenie zobowiązania leasingowego oraz kowenanty nałożone przez leasingodawców. Grupa w 2021 r. nie była stroną umowy leasingu zwrotnego.

Wyniki wyszukiwania