Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

31. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zasady rachunkowości

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej, która odpowiada wartości nominalnej, pomniejszonej o koszty transakcyjne, a następnie wycenia się je według zamortyzowanego kosztu, metodą efektywnej stopy procentowej. 

Pozostałe zobowiązania niestanowiące zobowiązań finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu zakupu licencji na informację geologiczną oraz koncesji 28 838 32 354
Zobowiązania dotyczące depozytów na transakcje futures na prawa do emisji CO2 94 372 99 700
Inne 737 739
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania razem 123 947  132 793 
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 869 181 516 924
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług 134 77 204
Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń 371 355 412 353
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych 447 992 425 858
Zobowiązania z tytułu dywidend 4 4
Fundusze specjalne 333 312
Zobowiązania dotyczące depozytów na transakcje futures na prawa do emisji CO2 do emisji CO2 2 593 964 482 414
Inne 156 597 122 857
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania razem 4 439 560  2 037 926 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania razem  4 563 507  2 170 719 

Zwiększenie pozycji Zobowiązania dotyczące depozytów na transakcje futures na prawa do emisji CO2 wynikają ze zmian cen rynkowych transakcji dla uprawnień do emisji, zmian cen rynkowych energii elektrycznej i gazu oraz wahań kursów waluty EUR, w których zawierane są transakcje dotyczące uprawnień do emisji.

Wyniki wyszukiwania