Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

32. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Zasady rachunkowości

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Do krótkoterminowych świadczeń pracowniczych Grupa zalicza między innymi: wynagrodzenia miesięczne, wynagrodzenia z tytułu premii rocznej, prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii, krótkoterminowe płatne nieobecności (wynagrodzenie za niewykorzystane urlopy) wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, nagrodę na Dzień Energetyka oraz zobowiązania wynikające z Programu Dobrowolnych Odejść. 

Zobowiązanie z tytułu krótkoterminowych (kumulowanych) płatnych nieobecności jest ujmowane, nawet jeżeli płatne nieobecności nie uprawniają do ekwiwalentu pieniężnego. Grupa ustala przewidywany koszt kumulowanych płatnych nieobecności jako dodatkową kwotę, którą zgodnie z przewidywaniami zapłaci w wyniku niewykorzystanego uprawnienia ustalonego na dzień bilansowy. 

Pozostałe zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. 

Długoterminowe świadczenia pracownicze 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy reprezentantami pracowników a reprezentantami Grupy, pracownikom Grupy Kapitałowej przysługują określone świadczenia z innych tytułów niż wynagrodzenie za pracę. Świadczenia te finansowane są w całości przez Grupę. Do oszacowania zobowiązań z tytułu tych świadczeń stosuje się metody aktuarialne. 

Programy określonych świadczeń 

Zgodnie z zakładowymi regulaminami wynagradzania, pracownicy Grupy mają prawo do następujących świadczeń po okresie zatrudnienia: 

 • odpraw emerytalno-rentowych – wypłacanych jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę, 
 • odpraw pośmiertnych – w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna, 
 • ekwiwalentu pieniężnego wynikającego z prawa do ulgowej odpłatności za nabycie energii elektrycznej, 
 • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Powyższe rezerwy stanowią program określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. 

Wartość bieżąca rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia na każdy dzień bilansowy jest obliczana przez niezależnego aktuariusza przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Rezerwy obliczane są metodą indywidualną, dla każdego pracownika osobno. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne. 

Zyski i straty aktuarialne z wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmowane są w całości w innych całkowitych dochodach. 

Nagrody jubileuszowe 

Do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych Grupa zalicza nagrody jubileuszowe. Wysokość tych nagród zależy od stażu pracy oraz wysokości otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Do oszacowania zobowiązań z tego tytułu stosuje się metody aktuarialne. Zyski i straty aktuarialne są w całości ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu. 

Program określonych składek 

 1. Składki ubezpieczeń społecznych.
  System ubezpieczeń społecznych działa na zasadach programu państwowego, zgodnie z którym na Grupie ciąży obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników w momencie, gdy stają się one należne. Grupa nie jest zobowiązana ani prawnie ani zwyczajowo do wypłaty przyszłych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Grupa ujmuje koszt składek dotyczących bieżącego okresu w zysku lub stracie bieżącego okresu jako koszt świadczeń pracowniczych. 
 2. Pracowniczy Program Emerytalny.
  Zgodnie z załącznikiem do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Grupa prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny w formie grupowego ubezpieczenia pracowników z funduszem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie i wynegocjowanych ze stroną związkową. 

Z Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą korzystać pracownicy Grupy po roku pracy niezależnie od rodzaju umowy o pracę. 

Grupa ujmuje koszt składek na PPE dotyczących bieżącego okresu w zysku lub stracie jako koszt świadczeń pracowniczych.

Istotne osądy i szacunki

Przyjęto wycenę rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze sporządzoną poprzez określenie salda zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przewidywanych przyszłych wypłat świadczeń, obliczoną metodą aktuarialną przez niezależnego aktuariusza. Na dokonany szacunek mają wpływ stopa dyskontowa oraz tempo długookresowego wzrostu wynagrodzeń. 

Szacowanie zobowiązań z tytułu następujących świadczeń dokonywane jest przez aktuariusza: 

 • wypłata nagród jubileuszowych, 
 • wypłata świadczeń emerytalno-rentowych, 
 • odprawy pośmiertne, 
 • prawo do ulgowej odpłatności za energię elektryczną, 
 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Do obliczeń przyjmuje się podstawowe dane indywidualnie dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej wg stanu na dany dzień sprawozdawczy (z uwzględnieniem płci zatrudnionego), z następujących obszarów: 

 • wiek zatrudnionego, 
 • staż pracy w Grupie, 
 • staż pracy ogółem, 
 • wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru wysokości nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej. 

Założenia aktuarialne wykorzystywane do obliczenia szacunków zostały przedstawione poniżej. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pozostałe 427 127 402 472
Rezerwa na Program Dobrowolnych Odejść 454 1 745
Odprawy emerytalne i rentowe 211 380 236 122
Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę 320 963 356 098
Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników 87 948 118 231
Odprawy pośmiertne 24 092 26 556
Nagrody jubileuszowe 415 540 453 902
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych razem  1 487 504  1 595 126 
Długoterminowe  962 473  1 097 643 
Krótkoterminowe  525 031  497 483 

Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 

 Odprawy emerytalne i rentowe Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę  Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników  Odprawy pośmiertne  Nagrody jubileuszowe  Razem
Stan na 1 stycznia 2021  236 122  356 098  118 231  26 556  453 902  1 190 909 
Zmiany ujęte w zyskach lub stratach, w tym:  17 289  14 858  6 737  2 211  8 892  49 987 
koszty bieżącego zatrudnienia 14 250 9 693 5 007 1 845 35 179 65 974
koszty odsetek 3 039 5 165 1 730 366 6 137 16 437
zyski aktuarialne netto na skutek zmian założeń finansowych (55 789) (55 789)
straty aktuarialne netto na skutek zmian założeń demograficznych 3 315 3 315
straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex- post 20 050 20 050
Zmiany ujęte w innych składnikach całkowitego dochodu, w tym:  (25 801)  (39 613)  (34 820)  (3 574)  –  (103 808) 
zyski aktuarialne netto na skutek zmian założeń finansowych (37 621) (76 018) (24 728) (4 055) (142 422)
(zyski)/straty aktuarialne netto na skutek zmian założeń demograficznych 464 (10 955) (3 060) 1 034 (12 517)
(zyski)/straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex-post 11 356 47 360 (7 032) (553) 51 131
Zmniejszenie zobowiązania z tytułu wypłat świadczeń (wartość ujemna)  (16 230)  (10 380)  (2 200)  (1 101)  (47 254)  (77 165) 
Razem zmiany  (24 742)  (35 135)  (30 283)  (2 464)  (38 362)  (130 986) 
Stan na 31 grudnia 2021  211 380  320 963  87 948  24 092  415 540  1 059 923 
Długoterminowe  179 576  308 181  85 229  21 890  367 597  962 473 
Krótkoterminowe  31 804  12 782  2 719  2 202  47 943  97 450 

Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 

 Odprawy emerytalne i rentowe Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę  Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników  Odprawy pośmiertne  Nagrody jubileuszowe  Razem
Stan na 1 stycznia 2020  215 354  301 704  103 756  25 086  416 273  1 062 173 
Zmiany ujęte w zyskach lub stratach, w tym:  17 125  14 153  6 496  2 206  78 406  118 386 
koszty bieżącego zatrudnienia 12 981 7 862 4 312 1 712 31 917 58 784
koszty przeszłego zatrudnienia 91 213 304
koszty odsetek 4 053 6 291 2 184 494 8 141 21 163
straty aktuarialne netto na skutek zmian założeń finansowych 13 764 13 764
straty aktuarialne netto na skutek zmian założeń demograficznych 760 760
straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex- post 23 611 23 611
Zmiany ujęte w innych składnikach całkowitego dochodu, w tym:  18 124  49 302  10 236  (4)  –  77 658 
straty aktuarialne netto na skutek zmian założeń finansowych 8 003 54 474 10 476 934 73 887
(zyski)/straty aktuarialne netto na skutek zmian założeń demograficznych 820 1 344 746 (628) 2 282
(zyski)/straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex-post 9 301 (6 516) (986) (310) 1 489
Zmniejszenie zobowiązania z tytułu wypłat świadczeń (wartość ujemna)  (14 481)  (9 061)  (2 257)  (732)  (40 777)  (67 308) 
Razem zmiany  20 768  54 394  14 475  1 470  37 629  128 736 
Stan na 31 grudnia 2020  236 122  356 098  118 231  26 556  453 902  1 190 909 
Długoterminowe  202 963  345 052  115 690  24 446  409 492  1 097 643 
Krótkoterminowe  33 159  11 046  2 541  2 110  44 410  93 266 

Założenia aktuarialne

Założenia 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Długookresowa przewidywana roczna stopa wzrostu wynagrodzeń 4,91% w 2022 r., 4,05% w roku 2023 r.,
2,70% w 2024 r., 2,5% w następnych latach
1,8% w 2021 r., 2,45% w roku 2022 r.,
2,40% w 2023 r., 2,5% w następnych latach 
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS 9,2% w 2023 r., 10,8% w 2024 r.,
7,5% w 2025 r. 6,1% w 2026 r.,
6,0% w 2027 r.,
5,6% w latach 2028-2030, 5,3% w pozostałych latach prognozy.
14,8% w 2022 r., 4,4% w 2023 r.,
4,6% w 2024 r. 5,2% w 2025 r.,
5,4% w 2026 r., 5,5% w latach 2027-2030, 5,2% w pozostałych latach prognozy.
Stopa dyskontowa 3,7% 1,5%
Wartość ekwiwalentu energetycznego 1 667,85 zł 1 515,73 zł
Wzrost wartości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w ramach ulgowej odpłatności za energię 13,9% w 2022 r.,
27,3% w 2023 r.,
1,1% w latach 2024-2028, w kolejnych latach na poziomie 2,5%
1,5% w 2021 r.,
8,1% w 2022 r., 4,0% w 2023 r.,
4,1% w latach 2024-2027, w kolejnych latach na poziomie 2,5%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do wyliczenia zobowiązania ZFŚS 4 434,58 zł 4 134,02 zł

Analiza wrażliwości dla programów określonych świadczeń

Programy określonych świadczeń:  Wpływ zmiany założenia aktuarialnego na wysokość zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń
+ 1 pp – 1 pp
Stopa dyskonta (70 069) 86 505
Stopa przewidywanego wzrostu wynagrodzeń 33 802 (28 472)
Średni wzrost wartości ekwiwalentu pieniężnego dla ulgowej odpłatności za energię elektryczną 46 553 (37 942)

Zapadalność zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń

Stan na
Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń (w latach) 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Odprawy emerytalne i rentowe 13,1 15,0
Odprawy pośmiertne 10,1 12,0
Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę 14,0 17,2
Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników 16,7 19,8

Wyniki wyszukiwania