Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

33. Rezerwy

Zasady rachunkowości

Rezerwy tworzone są, gdy na spółkach Grupy ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Imiennie tworzone są rezerwy na przewidywane straty związane z sądowym powództwem zgłoszonym przeciwko Grupie. Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy. Koszt ich utworzenia ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. 

Wykorzystanie uprzednio utworzonej rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania księguje się w momencie powstania tych zobowiązań na zmniejszenie rezerwy. 

Niewykorzystane rezerwy, w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają odpowiednio przychody finansowe lub pozostałe przychody operacyjne. 

Grupa tworzy również rezerwy na tzw. umowy rodzące obciążenia, jeżeli koszty wypełnienia obowiązku wynikającego z umowy przewyższają korzyści, które (według przewidywań) będą uzyskane na mocy tej umowy. 

Grupa tworzy również rezerwy na roszczenia o charakterze przedsądowym zgłoszone przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się sieci dystrybucyjne wraz z urządzeniami, oraz na inne potencjalne roszczenia związane z posadowieniem majątku sieciowego Grupy na nieruchomościach, do których Grupa nie posiada tytułu prawnego. Szacowanie wartości odszkodowań obejmuje potencjalną wypłatę odszkodowań za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu lub czynszu dzierżawnego i dokonywane jest przez służby techniczne. 

 

Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii oraz świadectwa efektywności energetycznej 

Grupa tworzy rezerwy na umorzenie świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenie opłat zastępczych. 

Podstawą do określenia rezerw na umorzenie świadectw pochodzenia energii dla każdego z walorów jest ilość świadectw pochodzenia stanowiąca różnicę między ilością świadectw wymaganą do umorzenia zgodnie z wymogami Prawa energetycznego, a ilością świadectw umorzonych na dany dzień sprawozdawczy. 

Podstawą do określenia rezerw na umorzenie świadectw efektywności energetycznej jest ilość świadectw wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego stanowiącą różnicę między ilością świadectw wymaganą do umorzenia zgodnie z wymogami Ustawy o efektywności energetycznej, a ilością świadectw umorzonych na dzień sprawozdawczy. 

Rezerwę wycenia się: 

 1. w pierwszej kolejności w oparciu o cenę nabycia dla posiadanych, ale nie umorzonych na dzień bilansowy świadectw efektywności energetycznej, 
 2. w drugiej kolejności w oparciu o cenę nabycia wynikającą z zawartych przez Grupę umów sprzedaży, w zakresie tej części świadectw, które Grupa planuje otrzymać w pierwszej kolejności, 
 3. w trzeciej kolejności w oparciu o średnioważoną cenę w transakcjach sesyjnych zawartych na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. w trakcie miesiąca, w którym przypada dzień sprawozdawczy, na który ustalana jest wartość rezerwy, 
 4. a w przypadku braku takich transakcji lub w przypadku niedoboru na rynku uniemożliwiających Grupie nabycie wystarczającej ilości praw wymaganych do realizacji obowiązku, brakująca ilość rezerwy wyceniana jest w oparciu o jednostkową opłatę zastępczą dla danego roku obrotowego. 

Rezerwa na świadectwa pochodzenia zostanie zrealizowana w I i II kwartale 2022 r. 

 

Rezerwa na likwidację zakładu górniczego 

Rezerwę na przyszłe koszty związane z likwidacją zakładu górniczego tworzy się w oparciu o obowiązki wynikające z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” nakładające na przedsiębiorstwo górnicze obowiązek likwidacji zakładów górniczych po zakończeniu eksploatacji, w wysokości przewidywanych kosztów związanych z: 

 • zabezpieczeniem lub likwidacją wyrobisk górniczych oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego, 
 • zabezpieczeniem niewykorzystanej części złoża kopaliny, 
 • zabezpieczeniem sąsiednich złóż kopalin, 
 • zabezpieczeniem wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych, 
 • przedsięwzięciem  niezbędnych  środków  w  celu  ochrony  środowiska  oraz  rekultywacji  gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej. 

Kwotę rezerwy wykazuje się w bieżącej wartości nakładów, które – jak się oczekuje – będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Stosuje się wówczas stopę procentową przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą ocenę rynku odnośnie do wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. Zwiększenie rezerwy związane z upływem czasu jest rozpoznawane jako koszty odsetkowe. Zmiany wysokości rezerw związane z aktualizacją szacunków ich dotyczących (stopa inflacji, spodziewana nominalna wartość nakładów na likwidację) w odniesieniu do rezerwy na likwidację zakładu górniczego ujmowane są jako korekta wartości aktywów trwałych objętych obowiązkiem likwidacji. 

Istotne osądy i szacunki

Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości 

Wycena obejmuje oszacowanie potencjalnej wypłaty odszkodowań za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu i czynszu dzierżawnego. Szacowanie rezerwy na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości odbywa się z zastosowaniem podejścia tzw. etapowości i wag, tj. prawdopodobieństwa przegrania sporu i konieczności spełnienia roszczenia. Rozmiar zasądzonych odszkodowań z tytułu roszczeń z bezumownego korzystania z nieruchomości może być dla Grupy znaczący z uwagi na liczbę przedmiotowych nieruchomości, jednak Grupa nie jest w stanie oszacować maksymalnej kwoty odszkodowań. Grupa Kapitałowa, m.in. w związku z określaniem tzw. korytarzy przesyłowych, oszacowała i uwzględniła w wysokości utworzonej rezerwy również odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, na których posadowiony jest majątek sieciowy (linie elektroenergetyczne), co do których na dzień sprawozdawczy nie zostały przedstawione jeszcze żadne roszczenia. Istnieje duża niepewność co do czasu realizacji tej rezerwy. 

 

Rezerwa na inne zgłoszone roszczenia 

Grupa wykazuje w tej pozycji rezerwy na sprawy sądowe niezwiązane z bezumownym korzystaniem z gruntów. Czas wypływu korzyści ekonomicznych z tytułu tych rezerw nie jest możliwy do oszacowania. 

 

Rezerwa na rekultywację składowiska 

Grupa po zapełnieniu lub zamknięciu składowiska żużla i popiołu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze względu na fakt, iż Grupa posiada duże, niezapełnione obszary składowiska, przewiduje się, że obowiązek rekultywacji powstanie w 2060 r. 

 

Rezerwa na zakup praw do emisji CO2 

Osądy obejmują założenie co do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 należnych Grupie za 2021 r. 

 

Rezerwa na koszty likwidacji zakładu górniczego 

Grupa tworzy rezerwę na koszty likwidacji zakładu górniczego, do których jest zobligowana istniejącymi przepisami prawa. Główne założenia wykorzystywane przy ustalaniu kosztów z tytułu likwidacji zakładu górniczego zawierają założenia odnośnie okresu żywotności kopalni, przewidywanej inflacji oraz długoterminowych stóp dyskontowych. Wszelkie zmiany tych założeń wpływają na wartość księgową rezerwy. Wysokość kosztów likwidacji zakładu górniczego wyliczana jest przez niezależną firmę doradczą z wykorzystaniem danych historycznych, dotyczących kosztów likwidacji zakładów górniczych sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Czas realizacji tej rezerwy jest trudny do określenia. 

 

Rezerwa na roszczenia z tytułu rozwiązanych umów na zakup praw majątkowych 

Ujęcie wymaga dokonania najbardziej właściwego szacunku obejmującego potencjalną wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów na zakup praw majątkowych (nota 43.6). Czas realizacji tej rezerwy jest trudny do określenia.

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i inne obciążenia

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.: 

Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntów Rezerwa na inne zgłoszone roszczenia Rezerwa na rekultywację składowiska Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii Rezerwa na zakup praw do emisji CO2 Likwidacja zakładu górniczego Pozostałe Razem
Stan na 1 stycznia 2021  239 833  262 221  116 898  175 429  1 895 156  201 463  555 611 3 446 611
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej (23 261) (51 178) 3 022 (71 417)
Zwiększenie istniejących rezerw 231 40 695 2 173 362 028 2 877 235 257 024 3 539 386
Wykorzystanie rezerw (2 626) (520) (159 756) (1 913 091) (40 705) (2 116 698)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (599) (2 742) (5 033) (58) (83 675) (197 405) (289 512)
Stan na 31 grudnia 2021  213 578  299 654  62 860  377 643  2 859 300  120 810  574 525 4 508 370
Długoterminowe  874 929 
Krótkoterminowe  3 633 441 

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.: 

Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntów Rezerwa na inne zgłoszone roszczenia Rezerwa na rekultywację składowiska Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii Rezerwa na zakup praw do emisji CO2 Likwidacja zakładu  Pozostałe  Razem
Stan na 1 stycznia 2020  210 087  230 706  91 280  197 555  1 233 325  162 972  364 528  2 490 453 
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej (7 199) 186 3 504 (3 509)
Zwiększenie istniejących rezerw 41 380 44 912 25 649 136 556 1 933 376 34 987 321 343 2 538 203
Wykorzystanie rezerw (3 615) (10 930) (158 524) (1 271 545) (129 984) (1 574 598)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (820) (2 467) (217) (158) (276) (3 938)
Stan na 31 grudnia 2020  239 833  262 221  116 898  175 429  1 895 156  201 463  555 611  3 446 611 
Długoterminowe  849 990 
Krótkoterminowe  2 596 621 

Opis istotnych roszczeń oraz zobowiązań warunkowych został przedstawiony w nocie 43.

Rezerwa na zakup praw do emisji CO2 

Na 31 grudnia 2021 r. wartość rezerwy dotyczącej praw do emisji CO2 wyniosła 2 859 300 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 

1 895 156 tys. zł). Czas realizacji tej rezerwy to rok 2022. 

 

Rezerwa na inne zgłoszone roszczenia 

W 2021 r. ENEA S.A. utworzyła rezerwę na poziomie 16 498 tys. zł na potencjalne roszczenia związane z wypowiedzeniem przez ENEA S.A. umów na zakup świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł i na 31 grudnia 2021 r. wartość rezerwy z tego tytułu była na poziomie 155 962 tys. zł (rezerwa jest ujęta w tabeli powyżej w kolumnie „Rezerwa na inne zgłoszone roszczenia”, natomiast szczegółowe informacje dotyczące tej rezerwy są zawarte w nocie 43.6). 

 

Pozostałe rezerwy dotyczą głównie: 

 • potencjalnych zobowiązań związanych z majątkiem sieciowym wynikających z różnic w interpretacjach przepisów 186 434 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 178 172 tys. zł), czas realizacji tej rezerwy jest trudny do określenia, jednak w sprawozdaniu przyjęto, że nie zrealizuje się ona w okresie krótszym niż 12 miesięcy, 
 • kosztów korzystania z gruntów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych 50 058 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 64 421 tys. zł), w sprawozdaniu finansowym przyjęto, że rezerwa ta zrealizuje się w ciągu 12 miesięcy, 
 • przyszłych zobowiązań inwestycyjnych wobec spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz ENERGA S.A. 46 493 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 222 200 tys. zł), szczegółowe informacje dotyczące tej rezerwy są zawarte w nocie 18, 
 • umów rodzących obciążenia 250 103 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. 50 821 tys. zł). 

 

Zasady rozliczeń z prosumentami reguluje Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz. U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami (Dz.U z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873, 2376). Obecny system zakłada, iż w ramach rozliczenia opustu na energii wprowadzanej przez prosumenta do sieci, Grupa pokrywa za prosumenta zmienne opłaty dystrybucyjne (prosument jest z nich zwolniony), co w efekcie generuje ujemne wyniki finansowe dla Grupy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, prosumenci, którzy dokonają zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej do 31 marca 2022 r. nabywają prawo do 15-letniego rozliczania energii w ramach systemu wsparcia (system net-meteringu). 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. Grupa miała zawartych 108 tys. umów z prosumentami. Mając powyższe na uwadze oraz działając zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, Grupa na 31 grudnia 2021 r. utworzyła rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia na poziomie 250 103 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania