Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

34. Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego

Zasady rachunkowości

Dotacje 

Grupa otrzymuje dotacje w formie środków trwałych oraz w formie refundacji wydatków poniesionych na środki trwałe. Dotacje ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako przychody przyszłych okresów, jeśli istnieje wystarczająca pewność ich otrzymania oraz Grupa spełni warunki z nimi związane. Dotacje otrzymane jako zwrot już poniesionych kosztów przez Grupę są systematycznie ujmowane jako przychód w rachunku zysków lub strat w okresach, w których ponoszone są związane z nimi koszty. Dotacje otrzymywane jako zwrot poniesionych przez Grupę nakładów inwestycyjnych, są systematycznie, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych, ujmowane jako pozostałe przychody operacyjne w sprawozdaniu z zysków lub strat przez okres użytkowania aktywa. 

Ujęcie dotacji w sprawozdaniu finansowym uzależnione jest od przeznaczenia uzyskanego dofinansowania, np.: 

  • dotacje otrzymane i przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako przychody przyszłych okresów, 
  • dotacje na inne cele niż wskazane powyżej ujmuje się w sprawozdaniu z zysków lub strat jako pozostałe przychody operacyjne. 

Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Długoterminowe 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 271 458 168 473
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 105 558 92 689
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów razem  377 016  261 162 
     
Krótkoterminowe 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 13 368 9 326
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 4 705 3 982
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów razem  18 073  13 308 

Harmonogram rozliczenia międzyokresowego przychodów

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Do jednego roku 18 073 13 308
Od jednego do pięciu lat 68 971 52 448
Powyżej pięciu lat 308 045 208 714
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem  395 089  274 470 

W pozycji „rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji” Grupa ujmuje przede wszystkim dotacje unijne i z NFOŚiGW na rozwój infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej. 

Usługa modernizacji oświetlenia drogowego (tzw. poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego) to usługa świadczona w sposób ciągły. Przychody z tytułu poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego ujmuje się proporcjonalnie do okresu ekonomicznej użyteczności powstałych środków trwałych. 

Wyniki wyszukiwania