Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

35. Instrumenty finansowe i wartość godziwa

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe 

Grupa zalicza swoje instrumenty finansowe do następujących kategorii: 

 • aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
 • instrumenty kapitałowe wyceniane przez inne całkowite dochody, 
 • aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 
 • aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. 
 1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują: 
  • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (m.in. instrumenty pochodne, dla których nie jest stosowana rachunkowość zabezpieczeń), 
  • aktywa finansowe wyznaczone dobrowolnie do tej kategorii, 
  • aktywa finansowe niespełniające definicji podstawowej umowy pożyczki, w tym instrumenty kapitałowe jak akcje i udziały, z wyjątkiem wyznaczonych do instrumentów kapitałowych wycenianych przez inne całkowite dochody, 
  • aktywa finansowe spełniające definicję podstawowej umowy pożyczki, które nie są utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym dla zrealizowania przepływów pieniężnych lub dla zrealizowania przepływów pieniężnych lub sprzedaży. 
 2. Aktywa z tej kategorii zalicza się do aktywów obrotowych, jeżeli są przeznaczone do obrotu lub oczekuje się ich realizacji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 3. Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy oraz których warunki umowne spełniają kryteria podstawowej umowy pożyczki. 
 4. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych, oraz których warunki umowne spełniają kryteria podstawowej umowy pożyczki. 
 5. Instrumenty kapitałowe wyceniane przez inne całkowite dochody.
  Instrumenty kapitałowe wyceniane przez inne całkowite dochody obejmują inwestycje w instrument kapitałowy zaklasyfikowane dobrowolnie i nieodwołalnie na moment początkowego ujęcia. Klasyfikacji takiej nie mogą podlegać instrumenty kapitałowe spełniające kryteria przeznaczonych do obrotu oraz spełniające kryteria warunkowej zapłaty ujętej przez spółkę przejmującą w ramach połączenia spółek. 

W momencie początkowego ujęcia Grupa wycenia składnik aktywów finansowych podlegający klasyfikacji dla potrzeb wyceny w jego wartości godziwej. Wyjątkiem od tej zasady są należności z tytułu dostaw i usług bez istotnego komponentu finansowego, które wyceniane są w cenie transakcyjnej. 

Wartość godziwą aktywów finansowych niezaliczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy powiększa się o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do nabycia/pozyskania tych pozycji aktywów. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej. Wartość godziwa ustalona na dzień bilansowy nie jest korygowana o koszty transakcyjne, które należałoby ponieść dla realizacji danej pozycji. Przeszacowania do wartości godziwej dla aktywów z tej kategorii ujmowane są w wyniku finansowym. W przypadku usunięcia z ksiąg danej pozycji, Grupa ustala zysk lub stratę ze zbycia i ujmuje ją w wyniku finansowym okresu. 

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wyceniane są na każdy dzień bilansowy w zamortyzowanym koszcie. Zamortyzowany koszt składnika aktywów finansowych to kwota, w jakiej składnik aktywów finansowych wycenia się w momencie początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kwoty głównej oraz powiększona lub pomniejszona o ustaloną z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej skumulowaną amortyzację wszelkich różnic pomiędzy tą kwotą początkową a kwotą w terminie wymagalności, oraz skorygowana o wszelkie odpisy na oczekiwane straty kredytowe. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej. Wartość godziwa ustalona na dzień bilansowy nie jest korygowana o koszty transakcyjne, które należałoby ponieść dla realizacji danej pozycji. Odsetki naliczone dla takich pozycji oraz odpisy aktualizujące na oczekiwane straty kredytowe ujmowane są w wyniku finansowym okresu, a pozostałe przeszacowania do wartości godziwej wykazywane są jako inne całkowite dochody. 

Instrumenty kapitałowe wyceniane przez inne całkowite dochody wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej. Wartość godziwa ustalona na dzień bilansowy nie jest korygowana o koszty transakcyjne, które należałoby ponieść dla realizacji danej pozycji. Przeszacowania do wartości godziwej ujmowane są jako inne całkowite dochody. 

Zobowiązania finansowe w tym kredyty, pożyczki i papiery dłużne 

Zobowiązania finansowe obejmujące zobowiązana z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ujmuje się początkowo według wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. 

Zobowiązania finansowe obejmujące kredyty i pożyczki oraz papiery dłużne klasyfikowane są na moment początkowego ujęcia do następujących kategorii: 

 • zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
 • zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują: 

 • zobowiązanie finansowe spełniające definicję przeznaczonych do obrotu, w tym instrumenty pochodne niewykorzystywane w rachunkowości zabezpieczeń, 
 • zobowiązanie finansowe dobrowolnie wyznaczone przez Grupę jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie obejmują wszystkie zobowiązania finansowe podlegające klasyfikacji dla potrzeb wyceny, niezaliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

W momencie początkowego ujęcia Grupa wycenia zobowiązanie finansowe podlegające klasyfikacji dla potrzeb wyceny w jego wartości godziwej. 

Wartość godziwą zobowiązania finansowego niezaliczonego do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy pomniejsza się o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do emisji (zaciągnięcia/powstania) tego zobowiązania. 

Wycena bilansowa zobowiązania finansowego i ujęcie przeszacowań uzależnione są od klasyfikacji danej pozycji do odpowiedniej kategorii dla potrzeb wyceny: 

 • zobowiązania finansowe zaliczone do kategorii zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej; wartość godziwa ustalona na dzień bilansowy nie jest korygowana o koszty transakcyjne, które należałoby ponieść dla rozliczenia danej pozycji; przeszacowania do wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym okresu; 
 • zobowiązania finansowe zaliczone do kategorii zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wyceniane są na każdy dzień bilansowy w zamortyzowanym koszcie.

Istotne osądy i szacunki

Aktywa finansowe analizuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego pod kątem oczekiwanych strat kredytowych i możliwości wystąpienia utraty wartości. 

Pojedyncze instrumenty finansowe istotne pod względem wartościowym są oceniane indywidualnie pod względem utraty wartości. Pozostałe aktywa finansowe są w celu oceny utraty wartości dzielone na grupy o podobnym poziomie ryzyka kredytowego. 

Instrumenty finansowe

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych z wartościami księgowymi: 

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Wartość księgowa Wartość godziwa Wartość księgowa Wartość godziwa
AKTYWA FINANSOWE
Długoterminowe  414 678  195 031  308 797  97 957 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 195 031 195 031 97 957 97 957
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 71 396 (*) 68 736 (*)
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego 580 (*) 513 (*)
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 147 671 (*) 141 591 (*)
Krótkoterminowe  7 541 900  419 321  3 886 756  41 894 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 419 321 419 321 41 894 41 894
Dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (*) 61 (*)
Aktywa z tytułu umów z klientami 412 908 (*) 322 446 (*)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 555 215 (*) 1 579 826 (*)
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego 903 (*) 975 (*)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 153 553 (*) 1 941 554 (*)
AKTYWA FINANSOWE RAZEM  7 956 578  614 352  4 195 553  139 851 
         
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Długoterminowe  5 164 542  4 511 184  7 344 820  6 749 538 
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 4 457 014 4 493 596 6 607 756 6 674 407
Zobowiązania z tytułu leasingu 565 993 (*) 529 140 (*)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 123 947 (*) 132 793 (*)
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 17 588 17 588 75 131 75 131
Krótkoterminowe  6 570 244  2 425 720  2 900 566  1 295 048 
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 2 177 791 2 177 791 1 224 061 1 224 061
Zobowiązania z tytułu leasingu 30 678 (*) 25 172 (*)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4 067 738 (*) 1 548 057 (*)
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 46 108 (*) 32 289 (*)
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 247 929 247 929 70 987 70 987
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM  11 734 786  6 936 904  10 245 386  8 044 586 
(*) Wartość księgowa jest zbliżona do ich wartości godziwej wycenianej zgodnie z poziomem 2 poniższej hierarchii.

Stan na 1 stycznia 2021 Zyski/straty ujęte w wyniku finansowym w związku z wyceną bilansową lub modyfikacją Przychody/
koszty odsetkowe
Odpisy aktualizujące na oczekiwane straty kredytowe Strata/zysk ze zbycia lub usunięcia z ksiąg Inne całkowite dochody Zmiana stanu posiadania Stan na 31 grudnia 2021
Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy: 85 985  8 282  −  −  −  −  372 348  466 615 
aktywa finansowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 70 460 472 366 540 437 472
aktywa finansowe dobrowolnie wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy 15 525 7 810 5 808 29 143
Instrumenty kapitałowe w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 53 866  (4 913)  −  −  −  −  (36 366)  12 587 
Instrumenty pochodne wykorzystywane w rachunkowości zabezpieczeń  −  1 292  −  −  −  133 858  −  135 150 
Aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie:  4 054 214  138  16 581  (4 411)  (360)  −  3 274 581  7 340 743 
dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie 61 138 15 687 (15 526) (360)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 648 562 11 061 966 988 2 626 611
aktywa z tytułu umów z klientami 322 446 54 90 408 412 908
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 941 554 631 2 211 368 4 153 553
środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 141 591 263 5 817 147 671
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego 1 488  −  −  −  −  −  (5)  1 483 
Zobowiązania finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy:  (6 445)  (4 240)  −  −  −  (445)  (254 387)  (265 517) 
zobowiązania finansowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (6 445) (4 240) (445) (254 387) (265 517)
Instrumenty pochodne wykorzystywane w rachunkowości zabezpieczeń (139 673)  8 332  −  −  −  131 341  −  − 
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie:  (9 544 956)  (26 451)  (1 163)  −  11 351  −  (1 311 379)  (10 872 598) 
kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (7 831 817) (26 451) (1 163) 11 351 1 213 275 (6 634 805)
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (1 680 850) (2 510 835) (4 191 685)
zobowiązania z tytułu umów z klientami (32 289) (13 819) (46 108)
Zobowiązania z tytułu leasingu  (554 312)  −  −  −  −  −  (42 359)  (596 671) 
Razem  (6 049 833)  (17 560)  15 418  (4 411)  10 991  264 754  2 002 433  (3 778 208) 

Stan na 1 stycznia 2020 Zyski/straty ujęte w wyniku finansowym w związku z wyceną bilansową lub modyfikacją Przychody/koszty odsetkowe Odpisy aktualizujące na oczekiwane straty kredytowe Strata ze zbycia lub usunięcia z ksiąg Inne całkowite dochody Zmiana stanu posiadania Stan na 31 grudnia 2020
Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy:  31 362  9 559  −  −  −  −  45 064  85 985 
aktywa finansowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 13 037 12 359 45 064 70 460
aktywa finansowe dobrowolnie wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy 18 325 (2 800) 15 525
Instrumenty kapitałowe w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 15 866  −  −  −  −  38 000  53 866 
Aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie:  5 840 612  (191)  9 452  (125 820)  −  −  (1 669 839)  4 054 214 
dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie 52 225 (191) 9 978 (144 086) 82 135 61
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 561 518 18 249 68 795 1 648 562
aktywa z tytułu umów z klientami 330 447 17 (8 018) 322 446
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 761 947 (1 493) (1 818 900) 1 941 554
środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 133 998 967 6 626 141 591
inne inwestycje krótkoterminowe 477 (477)
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego  1 269  −  −  −  −  −  219  1 488 
Zobowiązania finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy:  (37 132)  −  −  −  −  −  30 687  (6 445) 
zobowiązania finansowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (37 132) 30 687 (6 445)
Instrumenty pochodne wykorzystywane w rachunkowości zabezpieczeń (23 802)  (7 046)  −  −  −  (108 862)  37  (139 673) 
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie:  (11 517 933)  1 568  24 055  −  (20 996)  −  1 968 350  (9 544 956) 
kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (9 906 024) 1 568 24 055 (20 996) 2 069 580 (7 831 817)
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (1 599 278) (81 572) (1 680 850)
zobowiązania z tytułu umów z klientami (12 631) (19 658) (32 289)
Zobowiązania z tytułu leasingu  (532 263)  −  −  −  −  −  (22 049)  (554 312) 
                 
Razem  (6 222 021)  3 890  33 507  (125 820)  (20 996)  (108 862)  390 469  (6 049 833) 

Stan na 31 grudnia 2021
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej  23 013  572 469  18 870  614 352 
Instrumenty pochodne wykorzystywane w rachunkowości zabezpieczeń (m.in. zabezpieczające transakcje swap na stopę procentową) 135 150 135 150
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 12 587 12 587
Opcje call (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) 16 231 16 231
Inne instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 421 088 421 088
Akcje i udziały wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 23 013 6 283 29 296
Razem  23 013  572 469  18 870  614 352 
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej  –  (265 517)  –  (265 517) 
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (265 517) (265 517)
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe  –  (6 671 387)  –  (6 671 387) 
Razem  –  (6 936 904)  –  (6 936 904) 

Stan na 31 grudnia 2020
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej  15 000  69 910  54 941  139 851 
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 53 866 53 866
Opcje call (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) 15 982 15 982
Inne instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 53 928 53 928
Akcje i udziały wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 15 000 1 075 16 075
Razem  15 000  69 910  54 941  139 851 
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej  –  (146 118)  –  (146 118) 
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (6 445) (6 445)
Instrumenty pochodne wykorzystywane w rachunkowości zabezpieczeń (m.in. zabezpieczające transakcje swap na stopę procentową) (139 673) (139 673)
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe  –  (7 898 468)  –  (7 898 468) 
Razem  –  (8 044 586)  –  (8 044 586) 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej to między innymi: 

 • udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych, w których udział w kapitale jest mniejszy niż 20%; w pozycji prezentowane są udziały w spółce ElectroMobility Poland S.A., dla których nie istnieje cena rynkowa notowana na aktywnym rynku, Grupa po analizie standardu MSSF 9, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu tych udziałów do instrumentów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody (ICD), na moment przeklasyfikowania udziały spółki ElectroMobility Poland S.A. zostały wycenione do wartości godziwej, wycena została ujęta w wyniku finansowym bieżącego okresu; w przypadku, gdy udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, ich wartość godziwa ustalana jest w oparciu o notowania giełdowe; 
 • opcje kupna akcji spółki Polimex-Mostostal S.A.; 
 • instrumenty pochodne, które obejmują wycenę transakcji zabezpieczających ryzyko stóp procentowych (Interest Rate Swap); wartość godziwa instrumentów pochodnych określana jest poprzez wyliczenie wartości bieżącej netto w oparciu o dwie krzywe dochodowości, tj. krzywą do ustalenia czynników dyskonta oraz krzywą służącą do estymacji przyszłych stawek zmiennych stóp referencyjnych; 
 • kontrakty terminowe na zakup energii elektrycznej i gazu oraz dotyczące praw majątkowych. 

Długoterminowe dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie obejmują udzielone pożyczki o  terminie  wymagalności  powyżej  jednego  roku.  Krótkoterminowe dłużne  aktywa  finansowe  wyceniane w zamortyzowanym koszcie obejmują udzielone pożyczki o terminie wymagalności poniżej jednego roku. W pozycji inne inwestycje krótkoterminowe znajdują się lokaty o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy. 

Wartość godziwa kredytów bankowych, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych wyliczana jest dla instrumentów finansowych opartych na stałej stopie procentowej, na podstawie bieżącego WIBOR-u. 

Powyższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych według trzypoziomowej hierarchii, gdzie: 

Poziom 1 – wartość godziwa oparta jest o ceny giełdowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania na aktywnych rynkach. 

Poziom 2 – wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowanych na rynku, jednakże nie będących bezpośrednim kwotowaniem rynkowym (np. ustalane są przez odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do podobnych instrumentów istniejących na rynku). 

Poziom 3 – wartość godziwa ustalana jest na bazie różnych technik wyceny nieopierających się jednakże o jakiekolwiek obserwowalne dane rynkowe. 

W 2021 r. nie było żadnych przesunięć pomiędzy poziomami hierarchii. 

Na 31 grudnia 2021 r. w pozycji aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej Spółka prezentuje między innymi opcje kupna akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. Na podstawie umowy opcji zakupu akcji Polimex-Mostostal S.A. z 18 stycznia 2017 r. z późniejszymi zmianami ENEA S.A. posiada 23 opcje call od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. (TFS) na zakup 6 937 500 akcji, po cenie nominalnej 2 zł za akcję. Umowny dzień przydziału akcji przypada na koniec każdego kwartału kalendarzowego od września 2021 r. do grudnia 2026 r. We wrześniu 2021 r. sfinalizowano sprzedaż 187 500 akcji Polimex – Mostostal S.A., które posiadała ENEA S.A. w kapitale zakładowym spółki, zmniejszając dotychczasowy udział ENEA S.A. z 16,48% w kapitale zakładowym do 16,40%. 30 sierpnia 2021 r.

Spółka złożyła żądanie wykonania realizacji opcji call 2 oraz dokonała przelewu za obejmowane 187 500 akcji Polimex – Mostostal S.A. W listopadzie 2021 r. Spółka złożyła kolejne żądanie wykonania realizacji opcji call, tj. opcji call 3 oraz dokonała w grudniu 2021 r. przelewu za obejmowane 125 000 akcji Polimex – Mostostal S.A. ENEA S.A. na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego posiada 16,45% udziału w kapitale zakładowym spółki. Wycena opcji call do wartości godziwej została przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Blacka-Scholesa. Wartość księgowa opcji na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 16 231 tys. zł (wartość księgowa opcji na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 15 982 tys. zł). 

Ponadto w aktywach finansowych o wartości 421 088 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. wartość 53 928 tys. zł) i zobowiązaniach finansowych o wartości 265 517 tys. zł (na 31 grudnia 2020 r. wartość 6 445 tys. zł) wycenianych w wartości godziwej, Grupa wykazuje m.in. wycenę kontraktów terminowych na zakup energii elektrycznej i gazu oraz dotyczących praw majątkowych, niewykorzystywanych na własne potrzeby Grupy. Wartość nominalna kontraktów zawartych na zakup i sprzedaż energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych z terminem zapadalności 2021-2023, prezentowanych jako aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej, wynosi 617 212 tys. zł (191 542 tys. zł dotyczy kontraktów zakupu, a 425 670 tys. zł kontraktów sprzedaży). 

Wyniki wyszukiwania