Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

36. Dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Krótkoterminowe dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie razem 
Udzielone pożyczki 61
Krótkoterminowe dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie razem −  61 
Długoterminowe dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie razem 
Udzielone pożyczki
Długoterminowe dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie razem −  − 
Razem  −  61 

Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (dotyczące udzielonych pożyczek) wynoszą na 31 grudnia 2021 r. 225 610 tys. zł. Łączny odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek rozpoznany w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. wyniósł 15 825 tys. i kwota ta została ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji: Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. 

Wyniki wyszukiwania