Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

38. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Grupy Kapitałowej podlega następującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi: 

  • ryzyko kredytowe, 
  • ryzyko płynności finansowej, 
  • ryzyko towarowe, 
  • ryzyko walutowe, 
  • ryzyko stóp procentowych. 

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej a także opisuje cele i politykę związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitałami. 

Odpowiedzialność za wyznaczenie ram i zasad zarządzania ryzykiem ponosi Zarząd Jednostki Dominującej. 

Zarzadzanie ryzykiem finansowym w Grupie oparte jest na sformalizowanym, zintegrowanym systemie zarządzania ryzykiem opisanym w ramach dedykowanych polityk, procedur i metodyk zarządzania ryzykiem. 

Zarządzanie ryzykiem zaprojektowane jest jako proces ciągły. Grupa poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza Grupę Kapitałową. 

Grupa przeanalizowała także ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi i ujęła szersze informacje na ten temat w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r., w tym w ramach Oświadczenia na temat informacji niefinansowych, które jest wyodrębnioną częścią tego sprawozdania. Grupa rozważyła wpływ czynników klimatycznych na sprawozdanie finansowe i uwzględniła te czynniki m.in. w testach na utratę wartości aktywów niefinansowych, w analizie wartości spółek współkontrolowanych, czy w wyliczeniach rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia. 

Wyniki wyszukiwania