Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

38.1 Ryzyko kredytowe

Ekspozycja na ryzyko kredytowe Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Grupę strat finansowych na skutek niewypełnienia przez klienta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań.
W szczególności ryzyko kredytowe wiąże się z potencjalnym brakiem możliwości pozyskania należności od klientów.
Zarząd stosuje Politykę zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie ENEA, zgodnie z którą na bieżąco monitorowana jest ekspozycja na ryzyko kredytowe oraz podejmowane działania służące jego minimalizacji. Głównym narzędziem zarządzania ryzykiem kredytowym jest analiza wiarygodności kredytowej najistotniejszych klientów Grupy, na podstawie której warunki umowy z klientem podlegają stosownej strukturyzacji (warunki płatności, ewentualne zabezpieczenie umowy itp.).
Główne czynniki mające wpływ na występowanie ryzyka kredytowego w przypadku Grupy:
  • duża liczba odbiorców wpływająca na operacyjne skomplikowanie procesu mitygowania ryzyka (ocena wiarygodności kredytowej klientów) oraz wysokość  kosztów  kontrolowania  spływu i windykacji należności,
  • uwarunkowania prawne prowadzonej działalności, określające m.in. zasady wstrzymywania dostaw energii elektrycznej na skutek braku płatności czy też obowiązek przyłączenia do sieci podmiotów z właściwego dla ENEA Operator obszaru dystrybucyjnego, a także instytucja sprzedawcy rezerwowego czy sprzedawcy z urzędu.

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę pozycji bilansowych obrazujących ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe:

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe* na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej (bez akcji i udziałów oraz instrumentów kapitałowych wycenianych przez inne całkowite dochody) 572 469 69 910
Dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 61
Aktywa z tytułu umów z klientami 412 908 322 446
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 626 611 1 648 562
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego 1 483 1 488
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 153 553 1 941 554
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 147 671 141 591
Ryzyko kredytowe  7 914 695  4 125 612 
*Wartości odpowiadają wartościom księgowym.

Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług

Niewykonanie zobowiązania rozumiane jest jako wystąpienie przynajmniej jednego ze zdarzeń lub okoliczności: 

  • dłużnik zalega ze znaczącą płatnością przez okres dłuższy niż 90 dni, 
  • Grupa uznaje za mało prawdopodobne, aby dłużnik spłacił swoje zobowiązanie w całości (bez uwzględniania kwot otrzymanych z zabezpieczeń lub podobnych działań). 

Do zdarzeń wskazujących na małe prawdopodobieństwo wykonania zobowiązania można zaliczyć: złożenie wniosku o upadłość dłużnika, ogłoszenie upadłości dłużnika, rozpoczęcie postępowania układowego dla dłużnika – a także inne zdarzenia nie wynikające bezpośrednio z czynności prawnych, jak brak środków pieniężnych, czy negatywne prognozy dotyczące sytuacji płatniczej dłużnika. Spełnienie jednego ze wskazanych powyżej kryteriów daje podstawy do stwierdzenia, że dany składnik aktywów finansowych jest dotknięty utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. 

Pomimo wystąpienia w roku 2021 kryzysu związanego z pandemią wywołaną chorobą COVID-19, w Grupie nie odnotowano znaczących odchyleń w zakresie należności przeterminowanych, w związku z czym sytuację w obszarze ryzyka kredytowego uznać można za stabilną. 

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami – monitoringowi podlega także kwestia koncentracji należności w odniesieniu do klientów końcowych Grupy. Wielkość portfela sprzedażowego Grupy sprawia, iż pomimo faktu występowania w tym portfelu podmiotów o relatywnie dużym zużyciu, udział w portfelu ogółem pojedynczego podmiotu nie przekracza poziomu 5% wolumenu całego portfela, w związku z czym poziom koncentracji nie jest identyfikowany jako znaczący. W świetle powyższego Grupa nie stosuje dodatkowych zabezpieczeń wynikających z samego tylko zjawiska koncentracji, stosowanie zabezpieczeń uzależnione jest każdorazowo od kondycji finansowej kontrahenta.

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności:

Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Odpis aktualizujący wartość na 1 stycznia  139 595  157 844 
Utworzony 19 287 18 633
Rozwiązany (10 664) (26 424)
Wykorzystany (19 684) (10 458)
Odpis aktualizujący wartość na 31 grudnia  128 534  139 595 

Odpisy są tworzone głównie od należności handlowych. Odpisy od pozostałych należności są nieistotne. 

Na 31 grudnia 2021 r. Grupa dokonała dodatkowej analizy możliwego wpływu związanego z pandemią COVID-19 na poziom odpisów na należności. Przy zastosowaniu podejścia indywidualnego, odniesionego do listy największych dłużników ENEA S.A. wykorzystano założenia modelu opisanego w obowiązującej w Grupie Metodyce ustalania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla długoterminowych aktywów dłużnych i zbliżonych pozycji. W zakresie modułu ilościowego modelu – wykorzystano dostępne dane sprawozdawcze dłużników, w zakresie modułu jakościowego natomiast – uwzględniono aktualną (a także przewidywaną) sytuację panującą w gospodarce krajowej oraz pozycję rynkową i finansową kontrahenta. Na podstawie uzyskanej oceny łącznej oszacowano ocenę ratingową podmiotów, którą następnie transponowano na parametr Probability of Default (zgodnie z ww. Metodyką). W zakresie parametru Loss Given Default przyjęto konserwatywnie wartość równą 10% (a więc istotnie przekraczającą faktyczne poziomy utraty należności notowane w Spółce/Grupie). Powyższa analiza wygenerowała dodatkowy odpis na oczekiwane straty na poziomie nieistotnym z punktu widzenia sprawozdawczego. 

Dla krótkoterminowych należności handlowych kalkulacja oczekiwanych strat kredytowych odbywa się w oparciu o dane historyczne w sposób opisany w Zasadach tworzenia i ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz innych pozycji finansowych w Spółkach Grupy ENEA. W procesie zamknięcia roku ustalenie utraty wartości należności odbywa się w oparciu o dane pochodzące z bieżącego roku tj. 2021. Na podstawie tych danych ustala się wskaźniki utraty wartości, które służą do oszacowania wysokości odpisu aktualizującego dla należności na koniec roku 2021. Zatem ustalone oczekiwane straty kredytowe uwzględniają obiektywne przesłanki utraty wartości wynikające z sytuacji i regulacji zaistniałych na skutek pandemii. 

Struktura wiekowa aktywów z tytułu umów z klientami i należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, stanowiących instrumenty finansowe:

Stan na 31 grudnia 2021
Wartość nominalna Odpis aktualizujący Wartość księgowa
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Bieżące 2 450 157 (5 846) 2 444 311
Przeterminowane 304 988 (122 688) 182 300
0-30 dni 115 279 (165) 115 114
31-90 dni 16 610 (1 321) 15 289
91-180 dni 8 899 (2 412) 6 487
ponad 180 dni 164 200 (118 790) 45 410
Razem  2 755 145  (128 534)  2 626 611 
Aktywa z tytułu umów z klientami  413 065  (157)  412 908 

Stan na 31 grudnia 2020
Wartość nominalna Odpis aktualizujący Wartość księgowa
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Bieżące 1 498 136 (8 817) 1 489 319
Przeterminowane 290 021 (130 778) 159 243
0-30 dni 100 033 (262) 99 771
31-90 dni 15 417 (1 359) 14 058
91-180 dni 9 215 (2 676) 6 539
ponad 180 dni 165 356 (126 481) 38 875
Razem  1 788 157  (139 595)  1 648 562 
Aktywa z tytułu umów z klientami  322 657  (211)  322 446 

Ryzyko kredytowe związane z należnościami w podziale na segmenty Grupy

Sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji klientom indywidualnym  W segmencie tym występuje istotna – w ujęciu procentowym – ilość należności przeterminowanych. Chociaż należności te – z uwagi na duże rozdrobnienie w tej kategorii ogólnej oraz relatywnie niewielką wartość poszczególnych pozycji – nie stanowią znaczącego zagrożenia dla finansów Grupy, podejmowane są działania zmierzające do ich umniejszenia. Sukcesywnie prowadzone są działania zmierzające do usprawnienia procesu windykacji polegające między innymi na wypracowaniu nowych i aktualizacji dotychczas funkcjonujących instrukcji i zasad dotyczących windykacji, a także na nawiązywaniu współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Wprowadzenie jednolitych zasad windykacji, w tym windykacji miękkiej, pozwala uzyskać krótszy czas zwrotu gotówki oraz uniknąć długotrwałej i często nieskutecznej windykacji twardej, to jest egzekucji sądowej i komorniczej. Do postępowania sądowego i egzekucyjnego są przekazywane sprawy o wartości powyżej limitu opłacalności windykacji.
 Sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji klientom biznesowym, kluczowym i strategicznym Kwoty należności przeterminowanych w tym segmencie – w ujęciu procentowym – są znacząco niższe niż w przypadku indywidualnych odbiorców. Z uwagi na powyższe oraz ze względu na zdecydowanie mniejszą liczbę klientów w tych segmentach, zasady windykacji opierają się w głównej mierze na windykacji miękkiej. Czynności z zakresu windykacji miękkiej podejmowane są niezwłocznie po terminie płatności.
Pozostałe  Kwoty należności przeterminowanych są nieistotne.

W procesie odzyskiwania należności i działań windykacyjnych Grupa współpracuje z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, wspierającymi ją w działaniach z obszaru tzw. windykacji twardej. Grupa monitoruje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, dokonuje odpisów aktualizujących, w uzasadnionych przypadkach występuje z roszczeniami prawnymi. 

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi oraz instrumentami pochodnymi

W zakresie należności od instytucji finansowych, w tym środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach bankowych, a także transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, bezpieczeństwo tych transakcji określone jest także wymogami Polityki zarządzania płynnością oraz ryzykiem płynności w  Grupie  ENEA,  jak  również  Polityki  zarządzania  ryzykiem  walutowym  i  ryzykiem  stopy  procentowej w Grupie ENEA. ENEA prowadzi współpracę wyłącznie z partnerami, którzy spełniają wysokie kryteria wiarygodności kredytowej oraz charakteryzują się renomowaną pozycją na rynku bankowym. 

Zgodnie z wyżej wymienionymi politykami, a także Polityką zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie ENEA, w przypadku gdy partner transakcji posiada rating nadany przez uznaną agencję, Grupa nie dokonuje szacowania ratingu wewnętrznego w odniesieniu do takiego podmiotu. Dokonując wyboru kontrahentów bankowych Grupa kieruje się zatem zewnętrznymi ratingami kredytowymi, które są nadrzędne wobec pozostałych kryteriów oceny bezpieczeństwa inwestycji oraz rozliczeń i których wartości muszą kształtować się na poziomie inwestycyjnym. 

Zestawienie wybranych ratingów długoterminowych banków współpracujących aktualnie z ENEA S.A. przedstawia się następująco: 

Bank Agencja Rating
PKO BP Moody’s A2
Pekao Fitch BBB+
mBank Fitch BBB-
Santander Polska Fitch BBB+
BGK Fitch A-

W odniesieniu do inwestycji finansowych, w celu ograniczenia ryzyka koncentracji, przestrzega się zasad dywersyfikacji inwestowanych środków pieniężnych. Zgodnie z wyżej przytoczoną Polityką zarządzania płynnością oraz ryzykiem płynności w Grupie ENEA, przyjmuje się maksymalny dopuszczalny poziom alokacji środków w stosunku do jednego partnera transakcji. Ponadto lokowanie nadwyżek środków spółek będących uczestnikami struktury cash poolowej co do zasady odbywa się na poziomie jednostki dominującej, która pełni rolę Pool Leadera w mechanizmie Cash-Poolingu. Samodzielne inwestowanie wolnych środków przez spółki wymaga uzyskania uprzedniej zgody ENEA S.A. 

W zakresie zarządzania bieżącymi nadwyżkami środków pieniężnych, a także w zakresie instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej Grupa na co dzień współpracuje z sześcioma instytucjami finansowymi. 

Grupa dywersyfikuje ryzyko kredytowe dotyczące środków pieniężnych. Na 31 grudnia 2021 r. udział środków pieniężnych ulokowanych w trzech bankach o największym saldzie kształtował się następująco: bank A – 49,61%, bank B – 35,36% oraz bank C – 15,03% środków. 

Ryzyko kredytowe związane z pozostałymi aktywami finansowymi

Na poziomie ENEA S.A. ocenę znaczących należności długoterminowych i dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji i pożyczek wewnątrzgrupowych) oraz gwarancji finansowych i zobowiązań do udzielenia pożyczki, a także monitoring ryzyka kredytowego i ustalanie odpisów aktualizujących na oczekiwane straty kredytowe przeprowadza Departament Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej, działający w tym zakresie w oparciu o obowiązującą w Grupie ENEA Metodykę ustalania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla długoterminowych aktywów dłużnych i zbliżonych pozycji. W ramach realizacji tego celu przeprowadzana jest indywidualna ocena poszczególnych kontrahentów lub poszczególnych instrumentów z wykorzystaniem zewnętrznych ratingów kredytowych, a w przypadku ich braku system wewnętrznych ratingów kredytowych wykorzystujący m.in. model Altmana dla rynków rozwijających się oraz elementy oceny jakościowo-prognostycznej. 

Grupa identyfikuje znaczące pogorszenie ryzyka kredytowego w sytuacji, gdy: 

  • kontrahent zalega ze znaczącą płatnością przez okres dłuższy niż 30 dni, 
  • na dzień bilansowy zidentyfikowano pogorszenie o przynajmniej dwie pozycje w ramach ratingu nie inwestycyjnego, identyfikowanego – zgodnie z ww. Metodyką w przedziale od BB+ do B- (w porównaniu z momentem początkowego ujęcia danego instrumentu), bądź 
  • na dzień bilansowy zidentyfikowano pogorszenie o przynajmniej jedną pozycję w ramach ratingu spekulacyjnego, identyfikowanego – zgodnie z ww. Metodyką w przedziale od CCC do D (w porównaniu z momentem początkowego ujęcia danego instrumentu) lub 
  • przesunięcie do ratingu spekulacyjnego z ratingu nieinwestycyjnego. 

Pozycje przypisane do ratingu inwestycyjnego, dla których nie wystąpiło zaleganie ze znaczącymi płatnościami przez okres dłuższy niż 30 dni traktowane są jako pozycje cechujące się niskim poziomem ryzyka kredytowego (kontrahent ma wysoką krótkoterminową zdolność spełniania swych obowiązków w zakresie wynikającym z umowy, a niekorzystne zmiany warunków gospodarczych i biznesowych w dłuższej perspektywie mogą – lecz niekoniecznie muszą – ograniczyć jego zdolność do wypełniania tych obowiązków). 

W tabeli poniżej przedstawiono podział kategorii aktywów, dla których liczone są oczekiwane straty kredytowe, według poziomów ratingowych: 

Stan na
31 grudnia 2021
12 miesięczne ECL
31 grudnia 2020
12 miesięczne ECL
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  4 153 553  1 941 554 
od AAA do BBB- (poziom inwestycyjny) 4 145 828 1 941 554
od BB+ do B- (poziom nieinwestycyjny) 7 725
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń  147 671  141 591 
od AAA do BBB- (poziom inwestycyjny) 147 671 141 591
Udzielone pożyczki  225 610  210 145 
od CCC do D (poziom spekulacyjny) 225 610 210 145
Razem wartość brutto  4 526 834  2 293 290 
Pożyczki udzielone (225 610) (210 084)
Razem odpis aktualizujący na oczekiwane straty kredytowe  (225 610)  (210 084) 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 153 553 1 941 554
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 147 671 141 591
Udzielone pożyczki 61
Razem wartość bilansowa  4 301 224  2 083 206 

Wyniki wyszukiwania