Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

38.2 Ryzyko utraty płynności finansowej

Ekspozycja na ryzyko utraty płynności  finansowej 

Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko utraty płynności finansowej identyfikowane jest jako ryzyko wystąpienia braku zdolności do zapłaty przez Grupę Kapitałową ENEA zobowiązań płatniczych w dacie ich wymagalności. 

Celem prowadzonych działań jest ograniczenie prawdopodobieństwa materializacji ryzyka utraty płynności finansowej przy wykorzystaniu w optymalny sposób posiadanych zasobów finansowych oraz dostępnych instrumentów finansowania. 

W toku prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa ENEA dąży do zapewnienia dostępności środków pieniężnych na stabilnym poziomie, pozwalającym na terminowe regulowanie zobowiązań płatniczych. Realizacja działań z zakresu przyjętej Polityki i procedury zarządzania płynnością oraz ryzykiem płynności w Grupie ENEA zakłada także zabezpieczenie zdolności do skutecznego reagowania na tzw. kryzysy płynności, tj. okresy zwiększonego zapotrzebowania na środki pieniężne. 

Podejmowane działania umożliwiają kontynuację prowadzenia działalności w przypadku wystąpienia kryzysu płynności przez okres niezbędny do uruchomienia awaryjnego planu finansowania. 

W procesie zarządzania płynnością finansową Grupa koncentruje prowadzone działania w szczególności wokół analizy kształtowania się przepływów pieniężnych w ujęciu krótko- oraz długoterminowym, optymalizacji składników kapitału obrotowego oraz monitoringu koncentracji sald na rachunkach bankowych. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w sytuacjach nieprzewidywalnych, Grupa przeprowadza cyklicznie analizy scenariuszowe oraz opracowuje awaryjne plany finansowania których celem jest zapewnienie zdolności do uzupełniania powstałych niedoborów gotówkowych. Grupa zarządza nadwyżkami finansowymi z poziomu centralnego. Alokacja nadwyżek odbywa się w zdecydowane mierze z wykorzystaniem lokat terminowych. W celu ograniczenia ryzyka koncentracji, inwestycje nadwyżek środków pieniężnych podlegają dywersyfikacji pomiędzy instytucjami  finansowymi.  Grupa  współpracuje  wyłącznie z instytucjami o ugruntowanej oraz stabilnej pozycji, którą potwierdzają nadane oceny ratingowe na poziomach nie niższych niż tzw. poziom inwestycyjny. Efektywność inwestycji podlega stałemu monitorowaniu. 

Działania związane z zarządzaniem płynnością finansową oraz ryzykiem płynności koordynowane są przez ENEA S.A. W celu zapewnienia finansowania działalności bieżącej oraz optymalizacji procesu zarządzania nadwyżkami finansowymi ENEA S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej ENEA wykorzystują mechanizm zarządzania  grupą  rachunków  (tzw.  Cash  Pooling-u). W stosowanym rozwiązaniu ENEA S.A. pełni rolę agenta rozliczeniowego (tzw. Pool Leadera). Dodatkowymi instrumentami finansowania działalności bieżącej, które zabezpieczają również potrzeby uczestników systemów Cash Pooling-u są kredyty w rachunkach bieżących, do których dostęp posiada na podstawie zawartych umów ENEA S.A. 

Instrumenty finansowania działalności bieżącej uzupełnia wykorzystywany przez Grupę centralny mechanizm pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez ENEA S.A. Co do zasady, dystrybucja finansowania w ramach Grupy odbywa się również przez ENEA S.A. 

Stałe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Grupy pozwala na stwierdzenie, że ryzyko utraty płynności finansowej, przez zdecydowaną część roku 2021, utrzymywało się na poziomie nieistotnym. 

W trakcie 2021 roku Grupa zanotowała jedno zdarzenie o charakterze trudno przewidywalnym, którego materializacja miała wpływ na płynność finansową. Wskutek nagłego wzrostu cen energii elektrycznej Grupa została zobowiązana do wyasygnowania znaczących środków pieniężnych tytułem uzupełnienia depozytów zabezpieczających handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii. Zdarzenie to miało jednak charakter krótkotrwały, a nieplanowane wcześniej wydatki zostały pokryte z posiadanych nadwyżek finansowych. 

Grupa zarządza ryzykiem płynności również poprzez utrzymywanie otwartych i niewykorzystanych linii kredytowych, których wysokość na 31 grudnia 2021 r. kształtuje się na poziomie 850 000 tys. zł. 

Poniższa tabela przedstawia zapadalność zobowiązań finansowych Grupy: 

Stan na 31 grudnia 2021 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu leasingu Kredyty bankowe i obligacje Pożyczki Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej Zobowiązania z tytułu umów z klientami Razem
Wartość księgowa 4 191 685 596 671 6 586 919 47 886 265 517 46 108 11 734 786
Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne (4 203 225) (1 017 083) (7 125 538) (51 060) (265 517) (46 108) (12 708 531)
do 6 m-cy (4 064 715) (23 335) (2 077 198) (7 230) (126 091) (46 108) (6 344 677)
6-12 m-cy (3 760) (23 633) (259 894) (5 678) (121 838) (414 803)
1-2 lat (99 437) (50 377) (509 595) (13 801) (17 588) (690 798)
2-5 lat (14 280) (133 070) (3 500 279) (24 351) (3 671 980)
powyżej 5 lat (21 033) (786 668) (778 572) (1 586 273)

Stan na 31 grudnia 2020

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu leasingu  Kredyty bankowe i obligacje  Pożyczki Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej  Zobowiązania z tytułu umów z klientami  Razem
Wartość księgowa  1 680 850  554 312  7 773 377  58 440  146 118  32 289  10 245 386 
Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne  (1 693 269)  (920 936)  (8 122 516)  (63 100)  (146 630)  (32 289)  (10 978 740) 
do 6 m-cy (1 544 693) (16 154) (572 759) (6 742) (43 904) (32 289) (2 216 541)
6-12 m-cy (4 103) (19 617) (728 881) (6 291) (27 011) (785 903)
1-2 lat (104 806) (27 474) (2 235 670) (13 383) (41 688) (2 423 021)
2-5 lat (14 003) (39 157) (3 201 028) (29 299) (34 027) (3 317 514)
powyżej 5 lat (25 664) (818 534) (1 384 178) (7 385) (2 235 761)

Wyniki wyszukiwania