Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

38.3 Ryzyko towarowe

Ekspozycja na ryzyko towarowe  Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko towarowe związane jest z możliwym wystąpieniem zmian w generowanych przez Grupę przychodach   /   przepływach   pieniężnych, w szczególności wskutek istniejącej zmienności cen towarów. Celem zarządzania ryzykiem towarowym jest  utrzymanie  ekspozycji  na  to  ryzyko w akceptowalnych ramach, określonych wyznaczonymi limitami, przy jednoczesnej maksymalizacji wyniku realizowanego na prowadzonej działalności handlowej. 

Specyficznym aspektem ryzyka towarowego Grupy jest fakt, iż działając jako przedsiębiorstwo energetyczne pełniące rolę sprzedawcy z urzędu, Grupa ma obowiązek przedkładania do zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej dla grup taryfowych G. Grupa kupuje energię po cenach rynkowych, natomiast swoją taryfę kalkuluje w oparciu o koszty uznane przez Prezesa URE za uzasadnione oraz z uwzględnieniem marży (w obrocie) planowanej na kolejny okres taryfowy. W związku z powyższym Grupa, w okresie obowiązywania taryfy, ma ograniczone możliwości przenoszenia niekorzystnych 

dla  Grupy  zmian  kosztów  swojej  działalności na końcowych odbiorców energii elektrycznej. Wniosek o korektę taryfy Grupa może złożyć do Prezesa URE tylko w przypadku drastycznego wzrostu kosztów z przyczyn od niej niezależnych. 

Zarządzanie ryzykiem towarowym w zakresie cenowym polega na ciągłym monitorowaniu wielkości otwartej pozycji handlowej (zarówno w  obszarze hedgingowym,  jak i w obszarze  działalności  –  proprietary  trading) oraz pomiarze – przy wykorzystaniu narzędzi opartych o koncepcję wartości narażonej na ryzyko (value at risk) – poziomu ryzyka, wynikającego z możliwych skutków wahań cen poszczególnych towarów w odniesieniu do takiej otwartej pozycji. Techniką ograniczania ryzyka jest w tym przypadku domknięcie pozycji generującej zbyt dużą (większą, niż tzw. apetyt na ryzyko) wartość potencjalnej straty. Model zarządczy opiera się w tym przypadku na systemie limitów wartościowych (limitów VaR) określających maksymalną dopuszczalną wartość otwartej pozycji, będącej nośnikiem tak rozumianego ryzyka towarowego (cenowego). 

Zarządzanie ryzykiem towarowym w zakresie wolumetrycznym polega na wykorzystaniu metod scenariuszowych oraz optymalizowaniu procesów planowania i kontroli działalności handlowej pozwalających w możliwie najtrafniejszy sposób oszacować przewidywane wolumeny towarów będących przedmiotem obrotu.
Ponadto, niezależnie od powyższego, w GK ENEA zastosowanie znajdują zasady zarządcze określone obowiązującą w Grupie regulacją o wymiarze strategicznym (tzw. tryb handlu hurtowego), wyznaczającą metody działania w zakresie optymalizacji pozycji handlowej Grupy, której zasadniczym celem jest minimalizacja ryzyka podjęcia działań niezgodnych z tendencją rynkową przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu efektywnościowego podejmowanych działań (uzyskiwanie wyników lepszych od średniej rynkowej).

W roku 2021 Grupa narażona była na podwyższony poziom ryzyka towarowego (wysoka zmienność cen) w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Niezależnie od powyższego Grupa odnotowuje w tym obszarze rosnące ryzyko o charakterze strategicznym (długookresowym), związane z zaostrzeniem przez Unię Europejską wymogów dotyczących ochrony klimatu, co przekłada się na znaczące wzrosty cen praw do emisji CO2 warunkujące poziom rentowności spółek wytwórczych Grupy. 

Wyniki wyszukiwania